تعبیر دیدن ستاره در خواب و تعبیر خواب ستاره

نماد ستارگان در خواب تعبیر دیدن ستارگان و تعبیر دیدن ستارگان در روز در خواب دیدن ستارگان در آسمان و تعبیر دیدن ستاره در حال سقوط و گرفتن ستارگان در خواب، علاوه بر معنی دیدن ستاره برای زن و موارد دیگر دیدن ستاره در خواب است

ستارگان و سیارات همواره به علما و فقها و صالحان تشبیه شده اند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب خود را به ستارگان تشبیه کرده است و یوسف علیه السلام پدر و مادر و برادران خود را خورشید می بیند. ماه و سیارات در این مقاله تعبیر دیدن ستارگان در خواب را به صورت کامل و دقیق تقدیم شما می کنیماز طریق تعبیر نگاه به ستارگان و درخشندگی ستارگان در آسمان و دیدن ستارگان در خواب در روز، علاوه بر تعبیر دیدن سقوط ستارگان یا گرفتن ستارگان و دیدن ستارگان در خانه. و تعبیر دیدن ستاره در خواب برای زن و موارد دیگر دیدن ستاره در خواب.

محمد بن سیرین در کتاب مناخب الکلام فی تعبیر خواب می گوید. ستارگان در خواب به مردم اشاره دارند، پس نام آنها از ستارگان معلوم می شود. مذکر آنها به مذکر و مؤنث آنها نشان دهنده مؤنث است و ستارگانی که با آنها هدایت می شوند نشانگر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است زیرا می فرماید: «اصحاب من مانند ستارگان». علما و فقیهان و ستارگان در خواب به شاگردان و سربازان و عوام و علما بر حسب اندازه و آنچه از آنها معلوم است و سیاق بینش و مقام بیننده دلالت می کند و تعبیر خواب می افزاید. شیرینی او این است که دیدن ستارگان در خواب، بیانگر عالمی است که از علم او بهره می‌برد و امر به معروف و نهی از منکر، و نیز هر که مردم را یاری کند و خدمت کند و هدایت کند، و خداوند داناتر است.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از تعبیر دیدن ستارگان در خواب می گوید در مجموع بیانگر همنشینی با عالم یا عابد است و دیدن ستارگانی که در آسمان می درخشند یا ستارگان چشمک می زنند نشان دهنده همنشینی با علما با تخصص های مختلف و دانش وسیع است و در حالی که ستارگان را خاموش می بیند نظری می دهد یا ایده ای را توضیح می دهد. در خواب بیانگر کاهش امر به معروف و نهی از منکر است و دیدن ستاره های کم نور در خواب سکوت علما است.و نگاه کردن به ستاره ها در روز ممکن است دلالت بر رؤیایی داشته باشد که دعوت به هدایت و صلاح باشد، و اگر دیدن ستارگان در آسمان صاف حاکی از امنیت مردم باشد، و اما دیدن آنها در آسمان متلاطم، ترس مردم از مرجعیت و ترس از علما است.و دیدن شمردن و شمردن ستارگان در خواب حکایت از شمردن افراد نیکوکار از میان مردم دارد و حرکت ستارگان حکایت از حسنات دارد و دیدن ستارگان در اطراف ماه بیانگر پیروی امت از نزدیکی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است.

نگاه کردن به ستارگان در خواب بر اساس آنچه که خفته به صورت کامل و دقیق از شرایط و حرکت ستارگان می بیند تعبیر می شود. چنانکه ابن سیرین می گوید: مثلاً دیدن ستارگان و قمرها در حال نزاع و دعوا، دلالت بر جنگ و جنگ میان پادشاهان و وزیران دارد و از آن پیروی می کند، زیرا از سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش پیروی می کند.در مورد دیدن ستارگان در روز، دلالت بر آشكار شدن پنهان و آشكار شدن امور دارد و ممكن است به تعبير ابن سيرين حاكي از مصيبت باشد و اين به اندازه تعداد ستارگان و زلال آنها در خواب است. اگر ستارگان خانه می درخشند بهترین مردم برای شادی و سرور در آن جمع می شوند و اگر ستارگان بدون پرتو و نور باشند اجتماع مردم در خانه بینا بر مصیبت است و دیدن ستاره های زیر سقف به طور کلی خوب نیست.

ابن سیرین گوید تعبیر ستارگان در خواب نشان دهنده وقوع مرگ در محل است، دیدن سقوط ستاره در دریا یا دیدن پرنده ای که ستاره را از آسمان برمی دارد، به اندازه آنچه که خواب از ستارگان در حال سقوط می بیند، حکایت از مرگ یا کشتن زیاد دارد و اگر ستاره سقوط از آسمان به نام خود شناخته می شود، نشان دهنده مرگی است که در نژادی بدون نژاد دیگر می افتد، اگر مذکر باشد در بین نرها اتفاق می افتد و اگر مؤنث باشد بین ماده ها قتل رخ می دهد و خداوند اعلم است. برای اقتدار و مقام بالا، گرفتن ستاره در خواب، بیانگر این است که او به نجوم مشغول است.

در مورد دیدن ستارگان از آسمان بر سر، اگر بیننده بدهکار باشد طلبکار او را طلب می کند و اگر بر سرش بیفتد مریض باشد اجلش نزدیک است و همینطور برای کسی که ستارگان زمین را برمی دارد و دزدی ستاره ای از آسمان نشان دهنده این است که بیننده از پادشاه یا فرمانروایی چیزی می دزدد و دست به سوی آسمان دراز می کند و در خواب ستارگان می گیرد نیز حکایت از رسیدن به مقامات عالی دارد.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن ستارگان در حال سقوط در خواب می گویدتعبیر خواب ستارگان در خواب به طور کلی این است که بیانگر مرگ با فضیلت ترین مردم است، پس هر که ستاره بزرگی را ببیند که در زمین می افتد ممکن است به مرگ عالمی در آن کشور اشاره کند و دیدن ستارگان سقوط کند. از آسمان چون باران دلالت بر کثرت شهدا باشد و هر که ببیند ستارگان فرو می افتند و هلاک می شوند خشم است خدا و نزدیک شدن به وعده حق و خدا داناتر است و اما دیدن ستارگان در خانه که فرو می ریزند. ، دلالت بر این دارد که اهل بیت علوم مفیدی آموختند و هر که ستارگان را از زمین به آسمان دید این اوج اعتماد و صداقت از مردم است دانشمندان و هر که ببیند ستارگان را کنترل می کند و آنها را حرکت می دهد. ، سپس او یک مرجع می شود.

ابن سیرین می گوید که دیدن ستارگان در آسمان که در آسمان می جنگند ممکن است نشان دهنده نزاع بر سر او بین شوهرش و مرد دیگر یا رقابت بین فرزندانش یا دشمنی و خصومت پسر و شوهرش باشد. تولد مرد. فرزند، و نوزاد با او رابطه برقرار می کند، مگر اینکه زن حامله در خواب ببیند که ستاره مؤنث است، پس ماده به دنیا آورد و سهم او از زیبایی و روشنایی به اندازه حسن و شهرت ستاره باشد.

و تعبیر خواب به شیرینی خود از دیدن ستاره در خواب زن و دختر می افزایددیدن ستارگان در خواب برای زن به طور کلی بیانگر شوهر یا ولی اوست در صورتی که او مؤمن باشد و الگوی او در دین او باشد و تعبیر نگاه به ستارگان درخشان و درخشان در آسمان، بر نشستن علمای زن دلالت دارد. ستاره آسمان صاف برای زن پدر اوست و در آسمان ابری معشوق اوست و اما دیدن ستارگان در خواب برای زن ممکن است نشانه مرگ ولی یا معشوق یا الگوی او باشد. هر کس ببیند که ستاره را با دست گرفته است پسرش با علم بر مردم مسلط می شود و عالمی به دنیا می آورد و هر که ببیند ستاره ها را در دامان خود می گذارد نشان می دهد که فرزندانش او را اطاعت می کنند و او را توجیه می کنند. یا از عالمی پیروی کند و خداوند متعال داناتر است.

 • ابن سیرین می‌گوید ستارگان یا سیاراتی که غیر از خدا پرستش می‌شوند، نشان‌دهنده دیدن آن‌ها در خواب در مورد مردان یا زنانی است که نه در دین و نه در دین خود خوب هستند.
 • جمع شدن ستارگان و ستارگان نورانی در خواب برای کسانی که در سفر هستند حکایت از خیر و نیکی دارد.
 • ابن سیرین می افزاید: دیدن ستارگان در خواب، بیانگر آن است که بیننده یا کسی که در خواب ستاره می خورد; مال مردم را می خورد و هر که ببیند در خواب سیارات یا ستارگان را جذب می کند، از علم اهل معرفت بهره می برد.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که نماد ستارگان بزرگ در خواب، علمای دین هستند و کوچک، منتخب مردم.
 • و هر که در آسمان گرد آمدن ستارگان و سیارات را در آن زمان ببیند، سپس جمع عزیزان مردم و صالحان را در میان آنها ببیند، و هر که ستارگان را دنبال کند تا راه خود را بیابد، از عالمی پیروی کرده است.
 • و می افزاید که دیدن ستارگان در خواب برای توانگران، افزایش نیکی و ملاقات دین است و دنیا برای اوست و برای فقرا روزی حاکم یا عالم است و ستارگان در خواب برای اهل بیت. مؤمن ترقی و اعتلای و افزایش نیکی است و برای گنهکار توبه به دست عالم و در پاسخ به نصیحت است و ستارگان برای زندانی تسکینی و برای غمگین و مضطر تسکینی است. از جانب خدا، و برای کسانی که بر امری مقدم بودند، آن را انجام دادند و آن را بالا بردند، پس دیدن ستارگان پس از استخاره نیکو و فراوان است و خداوند داناتر است.
 • این تعبیر دیدن ستارگان در خواب به صورت کامل و دقیق بود و شما می توانید با کلیک بر روی این لینک تعبیر خواب خود را از مترجم خواب در سایت هالوها درخواست کنید.

  منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا