تعبیر دیدن پله و پله در خواب و تعبیر خواب

تعبیر دیدن پله و پله در خواب و تعبیر خواب

نماد بالا رفتن از پله و پایین آمدن از پله در خواب تعبیر دیدن نردبان چوبی و آهنی و طناب دار و انواع پله در خواب و تعبیر دیدن افتادن از پله یا پله در خواب. ، و موارد دیگر دیدن پله ها

بالا و پایین رفتن در خواب به طور کلی یکی از خواب های رایج است و حالت نردبان یا پلکان در خواب و نوع آن ممکن است در تعبیر و تعبیر خواب مهم باشد و بیننده و سیاق آن نیز همین است. البته رویا؛ بنابراین در این مقاله شما را با برجسته ترین موارد آشنا می کنیم دیدن پله در خواب و تعبیر دیدن پله در خوابتعبیر بالا و پایین رفتن از پله و علامت افتادن از پله یا نردبان در خواب، علاوه بر تعبیر دیدن انواع پله در خواب و معنی دیدن پله و پله در خواب برای زن

تعبیر خواب در وب سایت خود می گوید که معنای دیدن پله در خواب به تعبیرهای متعددی بستگی دارد که بستگی به حالت بیننده و وضعیت دیدن پله دارد. در غیر این صورت است.تعبیر پله در خواب ممکن است بر غرور و تکبر و تکبر بیفتدو یا استراق سمع برای مخابره اخبار و شرایط، و همه اینها همانطور که قبلاً ذکر شد مربوط به وضعیت خواب بیننده در خواب است و در پاراگرافهای بعدی با جزئیات آشنا خواهیم شد.

 • ابن سیرین گوید: دیدن نردبان در خواب، دلیل صحیح استو ديدن نردبان بر زمين نشانة بيماري است و ديدن پلكان در خواب بيانگر نفاق و اهل آن باشد.
 • در مورد شیخ نابلسی می گوید: دیدن نردبان در خواب ممکن است بیانگر ایمنی در امور باشدبالا رفتن از نردبان چوبی در خواب ممکن است بیانگر رکود و خستگی در سفر باشد و بالا رفتن از نردبان چوبی در خواب نیز ممکن است بیانگر امر به معروف برای کسانی باشد که آن را قبول نمی کنند و نهی از منکر برای کسانی که آن را پایان نمی دهند. نردبان یا پله های ساخته شده، نشان دهنده ثبات است.
 • النابلسی می افزاید: نردبان در خواب برای غمگین نشان دهنده ایمنی از نام او است و بالا رفتن نردبان جدید در خواب در دین و دنیا بهتر است و اما بالا رفتن نردبان قدیم بهتر است. از تجارت، و صعود ممکن است نشان دهنده استراق سمع، استراق سمع اخبار، یا صعود به قدرت باشد، بسته به وضعیت بیننده و آنچه برای آن در نظر گرفته می شود.
 • و اما فرود آمدن از نردبان، به گفته النابلسی، بر حسب حال بیننده، دلالت بر ضرر، فتنه یا بازگشت از باطل دارد، و تعبیر دیدن شکسته شدن آرامش و بیننده آن است. حریف بر سر او ظاهر می شود و پیروز می شود.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود در مورد دیدن بالا رفتن از پله و پله در خواب به طور کلی بیانگر موفقیت و رسیدن به مطلوب است، پس هر کس در خواب ببیند که از نردبان تا انتهای آن بالا می رود، موفق می شود در سطح دینی یا زندگی به آنچه می خواهد برسد و هر که ببیند از نردبانی بالا می رود که چنین می کند. نه پایان در خواب یا نه عاقبتش مجهول است، این نشان دهنده مرگ قریب الوقوع او و عروج روح به سوی خالقش است و خداوند داناتر است و بالا رفتن به بهشت ​​در خواب بر روی نردبان، بیانگر نافرمانی و گمراهی بیننده است. از نافرمانی خود دست بردارد و به سوی پروردگارش بازگردد و هر که ببیند از پله ها می دود، نشانگر پرواز او به سوی خدای متعال است (تفسیر خواب فرار را به صورت کامل و دقیق بخوانید) از آن که بیند که بالا می رود. بیش از یک درجه در یک زمان؛ نشان دهنده عزم و اراده او برای موفقیت است.بالا رفتن از نردبان در جهت مخالف در خواب (کمر رو به بالا) فقط در مورد خواب بیننده ممکن است نشان دهنده تکبر و تکبر یا ترس از شکست باشد و بالا رفتن از نردبان به صورت خواب باری نشان دهنده سختی ها و مشکلاتی است که دشواری رسیدن به هدف را برای فرد افزایش می دهد.

 • تعبیر پایین آمدن از نردبان در خواب به طور کلی بیانگر شکست و انحطاط و فرود آمدن از یک مرتبه به مرتبه دیگر است، چنانکه تعبیر خواب در شیرینی آنها می گوید، اما این بر حسب حال بیننده متفاوت است.
 • و هر که ببیند سریع از پله ها پایین می آید، از یک فرود به سرازیری دیگر، و چشم پوشی از سطح، ارزش ها، اخلاقیات یا سطح مادی از بد به بدتر، و پایین آمدن از نردبان به سختی در خواب، دلالت بر نفس ملامتی دارد که همیشه. صاحبش را سرزنش، مانع و به تأخیر می اندازد.
 • و تعبیر پایین رفتن از پله ها در خواب اگر عاقبتش معلوم نباشد این است که دلالت بر نفاق بیننده دارد پس از پروردگارش استغفار کند و به درگاه او توبه کند و از او عافیت بخواهد و او را مرور کند. ایمان.
 • و پایین آمدن از نردبان در جهت مخالف در خواب (پشت او در جهت نزول) بیانگر اعتقاد او به درستی نظرش و این است که او را به هدفش می رساند و در راه درست است و واقعیت این است که دقیقا برعکس
 • و هر کس در خواب ببیند که باری بر دوش دارد از نردبان فرود می‌آید، دلالت بر آن دارد که به دلیل پیروی از هوس‌های دیگران، مانند کسی که از فرقه، فرقه، بدعت، یا حاکم ظالم پیروی می‌کند، وارد آتش می‌شود. و خدا داناتر است.
 • تعبیر افتادن از پله در خواب به طور کلی این است که بیانگر شرارت استافتادن حکایت از وخامت اوضاع به بدترین حالت و تبدیل از خوب به بد است و دیدن افتادن از نردبان در هنگام پایین آمدن نشان دهنده غرق شدن در گناهان و فحاشی در آنها و وسوسه الهی برای آن تا سقوط به قعر است. پس بیننده خواب از خداوند استواری بخواهد. از افتادن صدمه می بیند، اعم از سقوط دینی، اخلاقی یا تجاری، و مرگ در خواب بر اثر افتادن از نردبان، بیانگر سخت شدن قلب است که پس از ادامه و افراط در گناهان رخ داده است (بخوانید تعبیر دیدن مرگ در خواب). و هر که ببیند کسی از نردبان رانده شده است این حکایت از عزل یکی از آنها پس از رسیدن به او دارد و هر که ببیند شخص ناشناسی او را از نردبان پایین می کشد و او را رها می کند، بیانگر اعتراض او به سرنوشت و عدم پذیرش آن است.

  تعبیر خواب در شیرینی خود از انواع و اشکال پله و پله در خواب می گوید:

 • دیدن پلکان عمودی در خواب بیانگر پیشرفت، صعود، موفقیت در زندگی و سلامت و امنیت در این امر است.
 • نردبان چوبی در خواب بیانگر لنگر انداختن روی زمینی است که محکم نیست.
 • نردبان آهنین در خواب راهنمای اعتلای اخلاقی و ارزشی است و برای انسان در دینش خوب است (تعبیر دیدن آهن در خواب را بخوانید).
 • دیدن نردبان طناب دار در خواب، بیانگر چاپلوسی است که برای رسیدن به مقصود از دیگران بهره می گیرد و چاپلوسی می کند.
 • نردبان شیشه ای در خواب بیانگر این است که بیننده خواب به زنان خانه خود متکی است (تعبیر خواب شیشه را بخوانید).
 • اگر نردبان در خواب از فلز گرانبهایی مانند طلا یا نقره ساخته شده باشد، در این صورت بیننده خواب برای رسیدن به اهداف خود به پول خود وابسته است.
 • تعبیر خواب پله برقی که بیانگر بی ثباتی و ترس از افتادن و لیز خوردن پا است.
 • دیدن نردبان چروکیده یا پله های شکسته در خواب بیانگر افزایش و موفقیت دنیوی در پول و تجارت است.
 • تعبیر خواب در سایت شیرین خود در مورد دیدن پله برای زن در خواب می افزاید که عموماً بیانگر تکبر و تکبر اوست و بالا رفتن از پله یا پله در خواب برای زن باردار نشان دهنده غرور او در بارداری است (تعبیر را بخوانید. دیدن زن حامله در خواب) و نزول زن حامله بیانگر حال فعلی اوست تعبیر افتادن از نردبان در خواب برای زن شوهردار در حال بالا رفتن حکایت از طلاق او دارد.تعبیر خواب پاک کردن و تمیز کردن پله ها دلالت بر مواظبت زن از فرزندان و شوهر دارد و دیدن نردبان شکسته در خواب برای زن ممکن است بیانگر مرگ شوهر برای زن شوهردار باشد و علم نزد خداست سلام نشان دهنده اجبار اوست. نافرمانی

 • ساختن راه پله یا راه پله در خواب و مرمت آن بیانگر تلاش مجدانه بیننده خواب برای تربیت فرزندان و حفظ خانواده است.
 • هر کس در خواب ببیند که پله های خانه اش در خواب ناپدید شده است، وضعیت به حال خود باقی می ماند.
 • هر که ببیند نردبانی به دوش می‌کشد و با آن در کوچه راه می‌رود، دماغش را در کار مردم فرو می‌کند.
 • بالا و پایین رفتن از پله ها برای ثروتمندان بیانگر نوسان در وضعیت تجارت اوست و همینطور این بینش فقیر در شرایط او تغییر می کند و برای مؤمن در خود بین خود اطمینان بخش، نفس ملامت کننده و خود در نوسان است. نشانه شر
 • بالا رفتن از نردبان در خواب برای زندانی ممکن است بیانگر مرگ او در زندان و همچنین نزول و ماندن او برای مدت نامحدود باشد و صعود در خواب شخص غمگین یا مضطرب امیدی جدید است و نزول او. ناامیدی است
 • بالا رفتن از پله ها در خواب برای شخصی که بر امری مقدم است، بیانگر آن است که با وجود مشکلاتی که ممکن است با آن روبرو شود، در آن کار موفق خواهد شد.
 • دیدن بالا رفتن از پلکان یا پلکان در خواب بعد از استخاره، بیانگر آن است که کار در جریان است و در پایین آمدن، بی اعتنایی است، این و خداوند متعال داناتر است.
 • با کلیک بر روی این لینک تعبیر خواب خود را از مترجم خواب در سایت حلوا بخواهید و آخرین سوالات و مقالات قسمت تعبیر خواب را از طریق این لینک مطالعه نمایید.

  منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا