تعبیر خواب ادرار و دیدن ادرار در خواب

همه نمادهای ادرار و ادرار را در خواب برای مرد و زن و معانی ادرار و ادرار زیاد روی لباس در خواب و نشانه های دیگر این رؤیت

ادرار و بولدر جزییات خواب های عجیبی است و ممکن است برای غیر علما تکان دهنده باشد. در تعبیر آنها خواب بیننده ممکن است انتظار نداشته باشد که آلودگی لباسش به ادرار در خواب علامت مثبتی داشته باشد!.در این مقاله با هم بهتعبیر خواب ادرار و معنای کلی دیدن می آموزیم. ادرار در خوابعلاوه بر تعبیر خواب ادرار بر خود یا دیگران، آلوده شدن لباس به ادرار و خواب ادرار خون یا سیاهی ادرار و ادرار در دریا یا مسجد. و موارد دیگر دیدن ادرار در خواب.

 • ابن سیرین می گوید ادرار در تعبیر حرام مال استو این همان چیزی است که شیخ نابلسی در تعبیر کلی خواب بدان می پردازد. ادرار و می افزاید که ادرار در خواب بیانگر پرداخت پول در امری ناپسند یا نزدیكی با امری است كه جایز نیست، دیدن ادرار در خواب نشان دهنده فرزند و فرزند است، مخصوصاً كسی كه ببیند در خانه غریب یا در خانه ادرار می كند. جایی که او نمی شناسد برای نکاح در اینجا ادرار کنید.
 • دیدن ادرار در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده برای بازگشت به او پول خرج می کند، اما کسی که در خواب ببیند که در غذا ادرار می کند، بیانگر تکبر و ناسپاسی یا ناسپاسی است. مظهر غذای زیاد و خشکسالی است و همچنین دیدن ادرار در شرب بیانگر فقر ناشی از کسب درآمد نامشروع است.
 • ادرار در خواب رهایی و رهایی از نگرانی است چنانکه در خواب ادرار می کند.ادرار در خواب
 • النابلسی شرب ادرار را در خواب تعبیر می کند که نشان دهنده شهادت در نفع یا حرام است و ممکن است دلالت بر مصیبت داشته باشد زیرا فقط در مصیبت استعمال می شود و گفته شد. که نوشیدن ادرار در خواب نماد کتمان حقیقت است.
 • دیدن فردی در حال ادرار کردن در خواب بیانگر آرامش این شخص در صورت نگرانی است.دیدن ادرار با شخصی در خواب نمادی از ازدواج دو نفره یا تجاری است روابط بین آنها
 • شیخ نابلسی خواب ادرار در کاسه را می گوید یا قمقمه و طشت و کوزه و مانند آن، دلالت بر این دارد که بیننده با زنی ازدواج می کند و اگر زن در خواب ببیند که در ظرفی ادرار می کند، اگر مجرد باشد ازدواج کرده و اگر حامله باشد. او متاهل است در حالی که تعبیر خواب در شیرینی او خواب ادرار کردن در ظرف یا ظرف نشان دهنده صرفه جویی در پول است.
 • ادرار در خواب مژده است

  ادرار در ظرف خواب مژده است برای مجرد و برای رفع نگرانی، و خواب ادرار برای فقیر یا بدهکار مژده است، زیرا بیانگر نجات او از نگرانی است، ادرار کردن در خواب. همچنین اگر در محل ادرار در حمام یا توالت باشد دلالت بر خیر و فایده دارد و ادرار زیاد در خواب برای زنان مجرد مژده به ازدواج است و زن متاهل و متاهل مالی دارند که خرج خودشان کنند و خدا بهتر می داند.

  می فرماید امام صادق(ع) ادرار و ادرار در خواب برای فقیر و اسیر و مسافر خوب است و دیدن ادرار در خواب خیر نیست. خواب برای کسی که قاضی یا کارگر بوده است، همچنین دیدن ادرار در خواب برای تاجر فایده ای ندارد، زیرا بیانگر نقصان و زیان در تجارت اوست، این و خداوند داناتر است.

  تعبیر. رؤیت ادرار و ادرار از ظهیری

 • قال شیخ غرث الدین خلیل بن شاهین الظهیری. در تعبير ديدن ادرار در خواب;هر کس در خواب بيند که خون ادرار مي کند، از اولاد خود فرزندي خواهد داشت که در آن کمبود است، دوشنبه و نيز کسي که ادرار در محل معلوم، نکاح اهل آن به تعبیر الظهیری
 • قید ادرار یا بند آمدن ادرار در خواب، بیانگر آن است که بیننده بر همسرش قهر کرده است. به دنبال جایی است که پول خود را پنهان کند و آن را پیدا نمی کند.
 • اما ادرار متناوب یا نگه داشتن مقداری ادرار در خواب و دفع مقداری از آن، بیانگر خرج کردن مقداری پول و نگه داشتن مقداری از آن است. و خدا داناتر است
 • ادرار در خواب برای مرد دلالت بر آسایش و رهایی از پریشانی یا پریشانیاست و اگر مرد متاهل ببیند که در حال ادرار کردن است. خواب ممکن است نشان دهنده حاملگی همسرش باشد، به اندازه ای که در خواب ادرار می کند و خداوند اعلم دارد.
 • دیدن ادرار زیاد در خواب برای مرد بیانگر این است که او فرزندان زیادی دارد. یا خرج زیاد و دیدن بوی بد ادرار در خواب برای مردی نماد پول مشکوک یا روابط مشکوک است و در خواب نمی تواند ادرار کند که دلیل بر نگرانی و پریشانی است ویرانه یا جای متروکه. این ممکن است نشان دهنده جادوگری و اعمال آن باشد. اگر مردی در خواب بر خود ادرار کند، چیزی را از اهل خانه پنهان می‌کند و اگر مجردی در خواب ببیند که بر خود ادرار می‌کند، ازدواج می‌کند و لباس‌های مرد را با آن کثیف می‌کند. ادرار در خواب ناپسند است و بیانگر آبرویی است و خدا بهتر می داند.
 • ادرار بی اختیار در خواب برای مرد بیانگر خرج کردن ناخواسته است و خواب بی اختیار ادرار در خواب ممکن است. به مرد متاهل نشان می دهد که همسرش بدون تصمیم قبلی باردار است قوی>ادرار در خواب برای زن متاهل نماد بیرون آمدن از چیزی است که در آن تنگ استو اگر زن متاهل ببیند که در آن ادرار می کند. خواب در توالت، آنگاه از آنچه او را نگران می کند آسوده می شود، مانند دیدن ادرار روی زمین در خواب برای متاهل.

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا