نماز واجب در خواب و تعبیر دیدن نماز

نماز واجب در خواب و تعبیر دیدن نماز

مطالب مقاله

1- تعبیر دیدن نماز در خواب 2- تعبیر نماز صبح در خواب 3- تعبیر نماز ظهر در خواب 4- خواب نماز عصر 5- نماز مغرب در خواب 6- نماز عشا در خواب 7- مراجع. و منابع

پروفسور ابوسعد به روایت ابن سیرین در کتاب مختبه الکلام می گوید: دیدن نماز در خواب در اصل در آن، بیانگر وفای قرض، ادای تعهد، امانت یا رسیدن به اختیار است. و اما نماز سنت دلیل بر پاکی و صبر و کسب ثواب صبر است و نماز اختیاری در خواب نگرانی را برطرف می کند و جوانمردی را کامل می کند و الله اعلم. شیخ النابلسی می گوید اقامه نماز در خواب اگر در وقتش باشد از نظر وضو و طهارت و سجده و رکوع و قرائت و قبله صحیح است و تمام ارکان آن صحیح است; بیننده یکی از واجبات الهی مانند حج را انجام می دهد یا غم و اندوهی را می پردازد یا بدهی را می پردازد، در حالی که به خاطر فرموده خداوند متعال: «إِنَّ الصَّلاةَ یَنْهِیُ الْفَحْشَارِ» و نماز واجب در خواب بیانگر وفای به عهد و عهد است.

نماز فجر در خواب به تعبیر ابن سیرین دلالت بر این دارد که بیننده با امری شروع می کند که در آن خیر و اصلاح برای زندگی او و خانواده اش است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن نماز سحر در خواب می گویدتعبیر دعای سحر در خواب به طور کلی این است که دلالت بر خیر و برکت یا انفاق یا شکر دارد، دید که نماز صبح را با مردم به امامت می خواند و به برتری و جلال می رسد و خدا داناتر است. بصیر در قبال امانت پاسخگو خواهد بود و خدا داناتر است و خواب نماز صبح در مسجد وفای به عهد و عهد است و دیدن نماز صبح در خانه خیر و برکت است.

بنابر تعبیر ابن سیرین، نماز ظهر در خواب، دلالت بر آن دارد که بیننده در امری وساطت می کند که ثواب آن مطابق آب و هوا خواهد بود، در خواب ظاهر آنچه پنهان بود، و هر که نماز ظهر را در خانه بخواند. در خواب، با میخ و رسیدن به مقاصد در قرار ملاقات است، مشروط بر اینکه نمازش صحیح باشد، زیرا تمام شدن نماز در آن، کمال مقصود است.

و در مورد تعبیر نماز ظهر در خواب، تعبیر خواب در حلاوت آن می گویدتعبیر نماز ظهر در خواب به طور کلی بشارت به صلاح و اعلام توبه و بازگشت بیننده به سوی خداست، هر که در خواب ببیند که نماز ظهر را ترک می کند توبه خود را به تأخیر می اندازد و هر که ببیند آن را می بیند. در حال خواندن نماز ظهر در قرارهایش دیر است مردم و قامت او و هر که ببیند نماز ظهر را به تنهایی می خواند نیکو می کند و نماز ظهر به جماعت در خواب این است که بیننده امر به معروف می کند. و از منکر نهی می کند و مردم را تکریم می کند خانه دیدار مردم با بیننده و میهمانان اوست که برای پذیرایی از آنان ظاهر می شوند و اما نماز ظهر در مکان نامعلومی بر جمعه عزیزان دلالت می کند.

امّا نماز عصر در خواب به قول ابن سیرین بیانگر نزدیک شدن به اتمام کاری است که بیننده شروع کرده است نصف بدهی خود را از مهریه یا مانند آن می پردازد و در مورد نماز عصر در خواب. ، شیخ النابلسی می گوید دلالت بر بدهکار دارد و نماز عصر در خواب نیز دلالت بر قسم و قسم دارد و دلالت بر امور سخت دارد، تمام کرد، کارش سخت شد و به خواسته اش نرسید.

مترجم خواب در وب سایت شیرین خود درباره دیدن نماز عصر در خواب می افزایدتعبیر نماز عصر در خواب به طور کلی این است که دلالت بر اعتدال و وساطت در قناعت و غضب و ثروت و فقر دارد و ممکن است بیانگر این باشد که از طبقه متوسط ​​و متوسط ​​مردم حمایت می کند و از آنها دفاع می کند و هر که ببیند در حال نماز است. نماز عصر در انزوا، از عوام دور است، دلالت بر فقیر بودن او دارد، و نماز عصر در جای نامعلوم، حکایت از جدایی بینا از مردم دارد، و الله اعلم.

نماز مغرب به تعبیر ابن سیرین بیانگر ادای وظایف خانواده و اولاد است، در حالی که شیخ النابلسی می گوید نماز غروب در خواب هنگام غروب خورشید دلیل بر این است که چیزی که بیننده می خواهد به آن رسیده است. پایان آن و به پایان آن نزدیک است.

و با توضیح شیرینی خود از دیدن نماز مغرب در خواب می افزایدتعبیر نماز مغرب در خواب به طور کلی غایت کار است و هر که ببیند نماز مغرب را ترک می کند به درخواستش دیر می کند و وقت قطار می میرد و در خواب اگر بیننده تنها باشد. خلوت را دوست دارد و اگر نماز مغرب در خواب دسته جمعی باشد برای او تکالیفی است و دیدن نماز مغرب در مسجد بیانگر این است که بیننده تا آخر کار خود را دنبال می کند و نماز مغرب در خانه این است که توکل کند. بر دیگران که امور او را تعقیب کند، و اما نماز مغرب در جای نامعلومی در خواب است که بیننده در حال تعقیب امری برای دیگران است و خداوند داناتر است.

از نظر ابن سیرین، وجوب شام در خواب، بیانگر آن است که بیننده به اهل بیت و اهل بیت خود نیکی می کند در آنچه آنها را خوشایند می کند و دل آنها را شاد می کند و نماز عصر در خواب، به گفته شیخ نابلسی، ممکن است بیانگر پایان باشد. از کار و قطع یا مرگ آن و نزدیک شدن به اصطلاح زیرا انسان پس از آن به مرگ صغیر خود که خواب است قیام می کند، نماز عصر در خواب ممکن است دلالت بر کتمان امور باشد و خداوند داناتر است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن نماز عصر در خواب می گویدتعبیر نماز عصر در خواب به طور کلی این است که بیننده به وظایف و تکالیف خود عمل می کند و هر که در خواب ببیند که نماز عصر را ترک می کند ارتباط خویشاوندی را از دست می دهد و هر که ببیند نماز عصر را در خواب می خواند. در خواب در انجام وظایف خانواده کوتاهی می کند و خدا می داند نماز عصر حکم اهل بیت اوست و هر که ببیند نماز عصر را به تنهایی می خواند فقط به خانواده رسیدگی می کند و متعهد است. خانه او و نماز عصر گروهی است در خواب که بیننده حق خانواده و فرزند و رحم و دوستان را به جا می آورد و نماز عصر در مسجد این است که بستگان و دوستان خود را زیارت می کند. مکانی نامعلوم، نشان می دهد که بیننده به دنبال امور خود است.

  1. منتخب گفتار فی تعبیر خواب، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه / بیروت، 2002م.
  2. فرهنگ تعبیر خواب، محمد بن سیرین و عبدالغنی النابلسی، چاپ کتابخانه الصفا / ابوظبی، 2008.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا