تعبیر خواب ازدواج و دیدن ازدواج در خواب

تعبیر ازدواج شوهر در خواب و نماد ازدواج زن در خواب چیست؟ با تمام نمادهای ازدواج در خواب آشنا شوید

خواب ازدواج یکی از خواب هایی است که خواب بیننده به دلیل پیامدهای آن و عجیب بودن آن گاهی اوقات تعبیر آن را متوقف می کند و گاه می بیند که زن خود را به عقد مرد یا زن دیگری در می آورد. می بیند که با شوهرش ازدواج می کند و بینش ازدواج برای مجرد و مجرد و همچنین چشم انداز ازدواج برای بیوه و مطلقه سوالاتی را در این مقاله ایجاد می کند. با هم آشنا بشیم تعبیر خواب ازدواج به تفصیلبا گذر از موارد دیدن ازدواج، ازدواج با زن و خواب دیدن ازدواج با محارم، علاوه بر این رویای ازدواج برای زن باردار و رویای ازدواج برای زن مجرد، بیوه و مطلقه، با تکیه بر مطالبی که در کتب تعبیر خواب ذکر شده است و تعابیر خاصی که مترجم خواب در سایت خود در اختیار شما قرار داده است.

 • ابن سیرین گوید: ازدواج در خواب دلالت بر خیر و منفعت و شراکت دارد. و هر که در خواب ببیند که دختر شیخی را به عقد خود درآورد، خیر بسیار نصیبش می شود.النابلسی گفت: منشأ دیدن ازدواج در خواب حکایت از عنایت خداوند متعال دارد و ازدواج در خواب ممکن است دلالت بر خانواده، بدهی و پریشانی داشته باشد.
 • از نشانه های عمومی خواب ازدواج این است که به تلاش برای تصرف مناصب معتبر نیز اشاره دارد، پس هر که در خواب ببیند که با دختری زیبا ازدواج می کند بلند و جلال و مقام می یابد و خداوند اعلم.
 • شیخ النابلسی دیدن ازدواج در خواب را به تأثیر آن بر کار انسان و پیشه وری او بیان می کند، پس هر که ببیند با زنی ازدواج کرده و زن در کار پیشه وری فوت کرده است که فقط در کار و مشقت تأثیر می گذارد و ازدواج چهار نفر در خواب بیانگر افزایش یابد و خداوند داناتر است.
 • ازدواج در خواب برای مریض، بیانگر نزدیک شدن مدت و شدت بیماری اوست، مگر اینکه ببیند با دختر شیخ مجهولی ازدواج می کند، نشان دهنده بهبودی است، همینطور دیدن ازدواج زن بیمار در خواب. نشان دهنده نزدیک شدن مدت است، مگر اینکه با شیخ ناشناس ازدواج کند که نشان دهنده بهبودی است. نابلسی می گوید: اگر مریضی در خواب ببیند که متاهل است و زن خود را نمی بیند و او را نمی شناسد، این نشانه مرگ اوست و خداوند داناتر است.
 • ازدواج با زن ناشناس در خواب، دلالت بر ناراحتی و بیماری دارد و ممکن است بیانگر عمر کوتاهی باشد، مگر اینکه بیننده صلاحیت مقامات را داشته باشد و آن را به دست آورد و اما ازدواج زن با زن ناشناس در خواب، بیانگر این است که او یکی از مسائل زنان را آموخته است.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید ازدواج در خواب نمادی است تغییر و تغییر وضعیتازدواج در خواب با زن مجرد ممکن است نشان دهنده نزدیک بودن ازدواج او باشد و اما دیدن ازدواج در خواب برای زن متاهل بیانگر حاملگی اوست همچنین هر کس در خواب ببیند که بار دوم با شوهرش ازدواج می کند. باردار است یا اختلافات او با همسرانش تمام می شود و خداوند متعال داناتر است.
 • مفسر نمی تواند وضعیت روانی بیننده و وسواس های خود را که ممکن است رویا را به رویا تبدیل کند نادیده بگیرد و تعبیر خواب ازدواج در روانشناسی که نماد انتظار تعهدات جدید است و شاید ازدواج با دشمن نشان دهنده آشتی باشد و ازدواج با زن زشت در خواب، بیانگر نارضایتی بیننده از زندگی خود است.
 • همین طور اگر دختر مجردی در خواب ببیند که با جوانی زشت و یا با فردی که از او متنفر است ازدواج می کند، بیانگر نارضایتی او از زندگی و ترس از مسئولیت و تعهد است.
 • ازدواج شوهر در خواب بیانگر تعالی او و افزایش مال و روزی اوستمخصوصاً اگر ببیند شوهرش با دختری ناشناس و زیبا ازدواج می کند و ازدواج در خواب نماد خبری است که زن می شنود و خیری در آن نهفته است که تا مدتی متوجه نمی شود.
 • می گفتند هر که در خواب شوهرش را ببیند که با زن معروفی ازدواج می کند، با خانواده این دختر یا زن شریک می شود یا بین او و او منفعت متقابل است.
 • و ازدواج شوهر با خواهر زنش در خواب، بیانگر مسئولیت پذیری در قبال او و کمک به او است، همچنان که ازدواج شوهر با خواهرش در خواب، بیانگر مسئولیت اوست، و همچنین هر ازدواج خانواده و تابوهایی که در خواب بیانگر پیوند رحم و مسئولیت پذیری است.
 • می گفتند: دیدن ازدواج شوهر با زن زشت در خواب، بیانگر بدبختی و زوال معیشت و کار است. برعکس کی گفته دیدم شوهرم با یه زن زیبا ازدواج کرده.
 • گریه در خواب به خاطر عقد شوهر اگر بدون زاری و جیغ و سیلی باشد تسکینی نزدیک است و اما دیدن گریه همراه با سیلی و نعره بر نکاح شوهر از رؤیاهای منفور است که دلالت بر آن دارد. بلاها، و خدا داناتر است.
 • ابن سیرین گوید: هر که در خواب دید که زن خود را به عقد مرد دیگری درآورد و او را نزد خود برد، اگر پادشاه بود مال خود را از دست داد و اگر تاجر بود تجارت خود را از دست داد. ازدواج با زن به طور کلی بیانگر ضرر است، مشروط بر اینکه مرد زن خود را به مرد دیگری ببرد تا او را به عقد او درآورد، اما در خواب دیدن ازدواج زن در خواب، اگر در خواب ببیند که مردی را برای ازدواج با همسرش می آورد، این خلاف آن را نشان می دهد. یعنی بیننده از کار و تجارت خود سود اضافی می برد و الله اعلم.
 • می گفتند ازدواج زن شوهردار در خواب، مظهر بشارت و رزق و روزی استدیدن ازدواج زن متاهل با شوهرش در خواب نشانه پایان اختلافات بین او و آنهاست و همچنین دیدن ازدواج زن متاهل با برادر یا پدر شوهر در خواب بیانگر این است که این شخص مسئولیت هایی را بر عهده دارد. در خانواده بیننده یا بینا.
 • خواب عروسی زن اگر مریض باشد خیری در آن نیست خواب عروسی زن با غیر شوهرش در خواب ممکن است بیانگر از بین رفتن مقداری از مال بیننده یا کمبود نیروی او باشد و پرستیژ، به خصوص اگر در عروسی رقص و آواز باشد.
 • The Interpreter of Dreams در وب سایت شیرین خود اضافه می کند ازدواج زن در خواب بیانگر ورود عضو جدیدی به خانواده و بر عهده گرفتن مسئولیت بیشتر است و ازدواج زن در خواب ممکن است نشان دهنده حاملگی او و به دنیا آمدن فرزند ذکور باشد و هرکس همسر خود را در خواب ببیند که ازدواج می کند. در حالی که عصبانی است، پس از بچه دار شدن از عشق خود در برابر او می ترسد.
 • اگر زن شوهردار یا مجردی در خواب ببیند که ازدواج کرده است، نیکی می کند چنانکه نابلسی در تعبیر خود می گوید ازدواج با زن مجرد در خواب برای او مژده است انشاءالله. ازدواج زن متاهل در خواب، مژده بارداری است انشاءالله یا مسئولیت جدیدی بر دوش اوست.
 • ازدواج با معشوقه در خواب برای زنان مجرد نماد این است که تاریخ ازدواج او واقعاً نزدیک است و گفته می شود ازدواج یک فرد مجرد با شخصی که در خواب دوستش دارد، نشان دهنده موفقیت در زندگی او به طور کلی است و به آنچه می خواهد و در او خواهد بود. علاقه، حتی اگر ازدواج نباشد، و چه بسا رویای ازدواج معشوق با مجرد، رویایی است.
 • و کی گفته “من در خواب با شوهرم ازدواج کردماین نشان دهنده تجدید زندگی، هماهنگی بیشتر و افزایش پیوندهای خانوادگی است یا نشان دهنده بارداری است.
 • دیدن ازدواج در خواب برای زن حامله، بیانگر تولد زن است، اما اگر زن حامله ببیند که شوهرش با او ازدواج می کند، نشان دهنده فرزند پسر است و خداوند به آنچه در رحم است می داند.
 • ازدواج یک بیوه در خواب

  تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن ازدواج بیوه در خواب می گوید که اگر پسری داشته باشد نشان دهنده این است که او نقش پدر و مادر را با هم بازی می کند و اگر فرزندی نداشته باشد این یک پیشرفت است. در وضعیت زندگی او دیدن ازدواج شوهر مرده در خواب ممکن است نمادی از ازدواج خود بیننده خواب باشد و یا در صورتی که شوهر اخیراً فوت کرده باشد و خداوند متعال می داند وجود حاملگی را نشان دهد.

  ازدواج زن مطلقه در خواب

  تعبیر خواب در تعبیر خودش از دیدن ازدواج برای زن مطلقه، تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید ازدواج زن مطلقه در خواب از همسر سابقش است، پس اغلب از ضمیر ناخودآگاه یا اظهار پشیمانی است. و اضطراب و ازدواج با مرد غریبه در خواب با زن مطلقه بیانگر مسئولیت های جدید در زندگی و جستجوی او برای حمایت و کمک است.

 • النابلسی می گوید هر که در خواب ببیند که با محرم خود ازدواج می کند اهل بیت او غالب می شوند و این در خواب خواهر و خواب مادر و در خواب خاله و عمه است. و دختر، یا ازدواج با خواهر زن در خواب.
 • و دیدن ازدواج برادر در خواب با زن مجرد، بیانگر این است که برادرش در مضیقه در کنار او ایستاده است.خواب ازدواج برادر با زن مجرد ممکن است بیانگر سودی باشد که او از خانواده خود در تسهیل ازدواج می برد و اما شوهر از برادر در خواب برای زن متاهل، بیانگر این است که او پسر صالحی دارد. .
 • ازدواج با زن برادر در خواب، بیانگر این است که او مسئولیت خانواده برادرش را بر عهده دارد، همچنین هر کس بگوید برادرم را در خواب دیدم که با همسرم ازدواج کرد، نشان دهنده این است که برادرش در غیاب او مسئول خانواده اش خواهد بود.
 • و اما تعبیر ازدواج با مادر در خواب برای مرد؟ این نشان دهنده مهربانی او با مادرش و توجه و توجه او به او استو هر کس در خواب ببیند که با مادرش ازدواج می کند، به او نیاز مبرم دارد و گفته شده است که ازدواج با مادر در خواب، نشانه مشکلات فراوان بیننده در زندگی زناشویی و احساس ناراحتی اوست.
 • و اما دیدن ازدواج مادربزرگ در خواب، بیانگر خوشبختی و اقبال بسیار است، اتحاد بیننده خواب در هر چیزی که می خواهد و ازدواج با خاله در خواب هماهنگی بین خویشاوندان است، در حالی که ازدواج با خاله در خواب نمادی از آسودگی است. پریشانی، و خدا داناتر است.
 • ازدواج مرد با مرد در خواب بیانگر مشارکت سودمند است بین آنها مخصوصاً اگر در خواب آمیزش و ازدواج نباشد و هر که ببیند در خواب با مرد ناشناسی ازدواج می کند وارد پروژه جدیدی می شود که سودمند است ازدواج همجنس گرایان در خواب از طرف شیطان است. و تفسیر آن جایز نیست و خدا داناتر است.

  دیدم شوهرم برای بار دوم ازدواج می کند، تعبیر زن دوم در خواب چیست؟

 • ابن سیرین خواب ازدواج را نشانه افزایش خیر تعبیر می کندو النابلسی می رود که هر که خود را در حال ازدواج ببیند و زن یا زن داشته باشد، این نیز دلیل است بر افزایش خیر به اندازه زیبایی زن اگر او را ببیند و او را بشناسد، خدا می داند.
 • هر کس ببیند شوهرش با او ازدواج می کند، نشان دهنده فرزند دختر است، اگر زن حامله باشد، و اگر حامله نباشد، برای او پوست خوبی است با حاملگی یا علاقه شوهرش به او در امر دنیوی که بیشتر از همه می گیرد. از توجه و فکر او
 • و اگر زنی در خواب ببیند که ازدواج می کند و زن دوم می شود، بیانگر پروژه ای است که در آن مشارکت یا علاقه ای در امری است که عوام در آن مشارکت دارند، مانند کارهای اجتماعی یا مانند آن. و خداوند. بهترین می داند
 • هر که در خواب با مادرش ازدواج کند ملک می فروشد و ازدواج پدر در خواب نشانه نیکی است.

 • دیدن ازدواج پدر در خواب، نشانۀ نیکی است و ازدواج پدر مرده در خواب، صدقه و تضرع است و اگر پدر زنده باشد، اطاعت و قرب است.
 • ازدواج مادر در خواب بیانگر اضطراب بیننده و بی ثباتی حالات اوست و اما دیدن ازدواج مادر مرده در خواب بیانگر از دست دادن امنیت و زندگی متحرک بدون ثبات است.
 • رؤیای ازدواج پدر با مادر، گواه خیر و فایده است و دیدن ازدواج مجدد پدر با مادر در خواب، نماد تجدید حیات خانواده و منابع امرار معاش است.
 • هر کس در خواب ببیند که با زن مرده ای ازدواج می کند، چیزی نصیبش می شود که از آن ناامید شده یا حق مرده ای امیدش را از دست داده است.
 • و اما زن اگر در خواب با مرده ازدواج کند خانواده اش پراکنده می شود چنانکه نابلسی ذکر کرده است. ازدواج با مرده در خواب مخصوص زنان مجرد است این نماد بدبختی او در روابط عاشقانه یا ازدواج او با مردی است که از او محافظت نمی کند.
 • دیدن مردی که در خواب با مرده ازدواج می کند، بیانگر رفتار او در دنیا و تنگی دست است و در مورد ازدواج زن مرده با زن، با وجود بدی که دارد مسئولیت خود را بر عهده می گیرد و خداوند اعلم.
 • امتناع از ازدواج در خواب اگر از طرف مرد باشد، پس این رد کاری است که به او پیشنهاد می شود یا پروژه ای است، زیرا ازدواج برای مرد جنگ دنیوی است و خداوند اعلم و امتناع زن. اگر متاهل باشد قصد بچه دار نشدن دارد و اگر مجرد باشد فرار از وظایف و مسئولیت هاست، امتناع از ازدواج در خواب از حرف نفس و وسواس آن است و خدا اعلم .

  گوستاو میلر در مورد تعبیر دیدن شوهر در خواب می گوید:

 • تعبیر ازدواج با پیرمرد برای زن مجرد، بیانگر بیماری و خستگی جسمانی است.
 • امضای قرارداد ازدواج در خواب ممکن است نشان دهنده رسیدن اخبار بد در مورد یا از یک فرد غایب باشد.
 • هر کس در خواب ببیند عروس است و ازدواج کند، اما از آن راضی نباشد، ممکن است نشانه ضربه روحی یا مشکلات عاطفی باشد.
 • و هر کس ببیند که او به ازدواج با یک زن مجرد متقاعد نشده است، به گفته میلر، این ممکن است منادی دخالت او در یک موضوع رسوایی باشد.
 • و اما تعبیر دیدن زن متاهل در خواب، ممکن است بیانگر حسادت و مشکلات زناشویی مربوط به حسادت و رقابت باشد.
 • رویای ازدواج با سگ: هر که ببیند با سگ ازدواج کرده، حقیر دارد، و تعبیر خواب اضافه می کند که خواب ازدواج با سگ، همنشینی با زن بد اخلاق است.
 • رویای ازدواج با زن زناکار: هر کس ببیند که با زن زناکار ازدواج کرد، زناکار است.
 • رویای همسر سلطه پذیر: هر که در خواب ببیند با زنی که بر او مسلط است ازدواج کرده است، به زنجیر سنگینی بسته است و خدا داناتر است و دنیا به وسوسه بر او ظلم می کند، چنان که شرح شیرینی آن مؤید است.
 • رویای یک مادر که ازدواج کرد: اگر زن متاهلی یک پسر داشته باشد و در خواب ببیند که ازدواج کرده است، پس با پسرش ازدواج می کند.
 • منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا