تعبیر دیدن خرما در خواب و تعبیر خواب خوردن و تقسیم کردن

تعبیر دیدن خرما در خواب و تعبیر خواب خوردن و تقسیم کردن

نماد خرما در خواب، خرید و توزیع خرما در خواب، تعبیر دیدن هدیه و دادن خرما در خواب، خوردن خرما در خواب و تعبیر دیدن خرما و خیس، چیدن خرما در خواب و تعبیر نخل.

هنگامی که قرآن کریم و سنت شریف پیامبر از برجسته ترین منابع برای استنباط تعبیر خواب بود; دیدن خرما در خواب تا حد زیادی بر اساس ارزشی است که همه ما از خرما به پیروی از پیامبر اکرم (ص) نزد مسلمانان می دانیم. تعبیر دیدن خوردن خرما، تر و خرما در خوابو تعبیر دیدن خریدن خرما در خواب، گرفتن و دادن خرما، دیدن هدیه و دادن خرما در خواب، علاوه بر تعبیر تقسیم خرما در خواب و تعبیر دیدن چیدن خرما و نخل. و موارد دیگر دیدن خرما و اجوا و دانه خرما در خواب.

خرما شیرینی ایمان است، چنانکه از حضرت محمد (ص) نقل شده است. ابن سیرین در کتاب «مکتهب الکلام فی تعبیر خواب» می گوید: خوردن خرما در خواب عموماً بیانگر رزق و روزی و پول و پس انداز است یا ممکن است دلالت بر خواندن قرآن داشته باشد و همه خرماها بهتر و بهتر بوده است. هر چه این نشان دهنده نیکویی بیشتر باشد و خوردن خرما در خواب ممکن است بیانگر شنیدن کلمات زیبا باشد، خوردن خرما در خواب با آنچه مناسب نیست، مانند خوردن خرما با قیر، ممکن است بیانگر طلاق پنهانی و سنگینی خرما باشد. در خواب به اندازه پیمانه غنائم را نشان می دهد و خرما به قدر ارزش آن بسیار و اندک است و شیخ نابلسی با ابن سیرین در توضیحی موافق دیدن خرما در خواب است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن خرما در خواب می گویدتعبیر خوردن خرما در خواب به طور کلی رزق و روزی است و غالباً به پول است (تعبیر دیدن پول در خواب را بخوانید) در خواب روزی به او می رسد که نیاز دارد و حاجتش را برآورده می کند و هر که بیند. که در خواب رب خرما بخورد، سپس از کلمات روزی به او برسد، مانند کار در امر تعلیم یا بیع و مانند آن، از اطعام کنندگان به او نعمت می رسد، خوردن خرما در سحری ماه رمضان زیاد است. در دين و تقوا و تسهيل كارها خوردن خرما در سحري ماه رمضان در خواب بيانگر روزي است كه بعد از تأخير مي آيد و ديدن مكيدن خرما در خواب براي او خوب است و خوردن خرما در خواب با نان نيازي است كه خواهد داشت. برای بازگشت او خرج شود.دیدن خوردن خرما با شیر در خواب رزق حلال خوب در آن متبرک است و خوردن خرمای شور در خواب رزقی است که بدون خستگی به خواب بیننده می رسد و اما دیدن خوردن خرمای گندیده در خواب سخنی از حق است که قصد باطل دارد. و سخن او در حق ممکن است باطل را در هم آمیزد، تعبیر خوردن خرما در خواب این است که به بیننده مالی می دهند که به زودی خرج می شود و تعبیر خیس خوردن در خواب رزق حلال است اگر بخورد. به موقع آن تعبیر می شود و گرنه به مرض تعبیر می شود و خوردن خرمای خشک در خواب رزق کمی است و نوشیدن شیره خرما در خواب به رزق حلال خالص و خوردن شیرینی خرما در خواب رزق است. که بیننده بیاید در آنچه انسان را خشنود می کند خرج کند.

در مورد دیدن خفگی با خرما، کسب روزی موعود ان شاء الله و خوردن خرما با آنچه در خواب مناسب نیست، کار سختی است، زیرا بیننده در کار خود حلال را با حرام مخلوط می کند و هر که ببیند خرما را علاج می کند. در خواب به اذن خدا شفا می یابد و هر که ببیند خرما از شراب درست می کند به او روزی حلال داده می شود آن را در باطل انفاق می کند و خداوند متعال داناتر است.

ابن سیرین گوید چیدن خرما در خواب دلالت بر ازدواج با زن محترم با درجه و نسب دارد، اگر بیننده قصد ازدواج نداشته باشد، چیدن خرما در خواب بیانگر علم نافع و نشان دهنده مالی است که بیننده بدون خستگی به دست می آورد، اما بیننده علم می گیرد و به آن عمل نمی کند. و از آن بهره ای نمی برد و هر که ببیند انگور سیاه از خرما درو می کند، زنش خادمش را به دنیا می آورد و هر که ببیند از درخت خرما غیر از میوه می چیند، مال حرام یا موجودی می خورد. ناعادلانه و خودسرانه و این رؤیت ممکن است دلالت بر حقانیت زن شوهر داشته باشد که در خواب دلیل بر ازدواج دختران بوده است و چیدن خرمای خیس از درخت خرما خشک در خواب بیانگر آن است که بیننده از فاسق آگاهی پیدا می کند. ، مرد بداخلاق، اما از او منفعت می برد. ) و هر که در خواب ببیند خرما دارد، پولی به دست می آورد و از مردان بزرگ قدر جمع می کند.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن درختان خرما در خواب می گویدتعبیر نخل در خواب به طور کلی این است که دلالت بر عالم یا زن صالح یا مربی و امثال آن دارد و هر که در خواب ببیند که درخت خرما می کارد انشاءالله دختر صالحی به او ختم می شود. و یا پروژه ای بساز که از آن بهره مند شود و هر که در خواب ببیند که درخت خرما را از ریشه کنده می کند به مؤمن زیان می رساند و دیدن نخل در خانه همسر نیکو است و اما دیدن نخل در خواب. ، محاکمه امت است (تعبیر دیدن درختان در خواب مشروح بخوانید) و دیدن نخل خرما در خواب انشاءالله فرزند پسری دارد و هر که ببیند پیش از آن در حال نخل چیدن است. وقت آن است که علم بیاموزد و آن را کامل نکند، یا علم بشنود و به آن عمل نکند، و دیدن میوه ای غیر از خرما از خرما مانند آن است که ببیند در حال چیدن انگور یا سیب از نخل است، خداوند بهره مند می شود. با همنشستن با او دانشمندان و تشریح سینه او به انواع علم و استفاده از چوب و درخت خرما در ساختمان سازی نشان می دهد که بیننده انشاءالله کسب و کار یا خانواده یا مسجدی را برای خیر تأسیس می کند.

ابن سیرین گوید تعبیر دفن خرما در خواب دلالت بر پس انداز و پنهان کردن پول و مال دارد یا اینکه بیننده مقداری از پول پنهان را به دست می آورد.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن هسته و دانه خرما در خواب می گوید تعبیر دیدن دانه خرما در خواب به طور کلی. دلالت بر فرزند یا دل دارد، پس هر کس در خواب ببیند که دانه خرما می خورد یا فرو می برد، با ایمان و تقوا پیش می رود، و دیدن هسته خرما در خواب، دلیل بر اوست و حجت می شود. پیروز شدن بر مخالفان.با بازی با احساسات مؤمنان و خداوند داناتر است.و جمع آوری هسته خرما در خواب ممکن است بیانگر جمع شدن فرزندان خانواده یا کار در امر تعلیم فرزندان و آسیاب کردن هسته خرما در خواب باشد. و هر کس در خواب ببیند که کسی را با هسته خرما می اندازد، دیگران را مسئول پسرش می داند و هر که ببیند دیگری هسته خرما را به سوی او پرتاب می کند، او را مسئول پسرش می داند و هسته خرما را در آن دفن می کند. خواب آن است که بیننده در فرزند نیکی بکارد و در خواب دانه کامل خرما را دفن کند مال تأخیر است.

ابن سیرین گوید دیدن خرماهای پراکنده در خواب، بیانگر سفر است. تعبیر خواب در شیرینی خود از تعبیر دیدن خرما در خواب می گوید دلالت بر تلاش برای کسب روزی یا معاوضه یا داد و ستد با خدای متعال است و هر کس در خواب ببیند خرما را به قیمت گران می خرد معامله با خداوند متعال است و تعبیر خرما دادن برای مردم بهتر است. کسي که خرما به او داده مي شود و در خواب بين روزه داران خرما تقسيم مي کند، بيانگر صدقه اي است که بعد از مدتي به بيننده روزي مي دهد انشاء الله و نيز تعبير اين است که در خواب خرما بين نيازمندان تقسيم مي شود. منفعت و تعبیر خرما دادن به مرده در خواب استغفار برای مرده است و اما دیدن خرما در خواب به طور کلی رزق به اذن خدا فراهم می شود و خرما در خواب به عنوان هدیه است. رزق بینا یا خیر از کسانی است که به او داده اند، و هر که مرده ای ببیند در خواب به او خرما می دهد، پس برای بیننده روزی حلال می آید و خداوند آگاه است.

ابن سیرین می گوید اگر زنی ببیند خرما می خورد. نالایق اگر خرما با قیر بخورد، وارثان شوهرش به ناحق، پیش از مرگ او پنهانی از او طلاق داده شود (تعبیر دیدن ارث را در خواب بخوانید).

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از تعبیر دیدن خرما در خواب برای زن می گوید عموماً دلالت بر رزقی دارد که خداوند از مال و امثال آن برای او می آورد و خوردن خرما در خواب برای زن رزق و برکت است ان شاء الله حاملگی او در صورتی که شایسته آن باشد انشاء الله و تعبیر به خوردن. خرما در خواب زن حامله این است که ان شاء الله حامله خوبی به دنیا می آورد و پسری نیکو به دنیا می آورد و تعبیر خوردن اجوا در خواب برای زن این است که بعد از آن رزق آسان است. خستگي در خواب خرما هديه مي گيريد كه نشان دهنده لطف و خيري است كه از طرف كساني كه خرما را داده اند به او مي رسد.دادن خرما در خواب كار شناخته شده و خوبي است كه به هر كس مي دهيد انجام مي دهيد تعبير هسته خرما در خواب برای زن ممکن است حکایت از فرزند یا رزق آسان داشته باشد و تعبیر دیدن رؤیت تقسیم خرما به نیازمندان در خواب برای زن صدقه ای است که صدقه می دهد و خداوند از آن بهره می برد. ان شاء الله با آن خرما گرفتن از مرده در خواب روزی است و خرما دادن به مرده در خواب دعا و استغفار برای میت است.

تعبیر خواب مواردی از دیدن خرما در خواب را بر حسب حالت بیننده به شیرینی آنها اضافه می کند.

 • تعبیر دیدن خرما در خواب برای توانگران رزق و روزی و تجارت سودآور است و خوردن خرما در خواب برای فقیر روزی است از جانب خداوند متعال.
 • دیدن خرما در خواب برای مؤمن رزق با پول یا حسن معاشرت یا زیاد شدن قرض است و خوردن خرما برای گنهکار توبه یا رزق حلال است.
 • رؤیای خرما خوردن برای زندانی آرامش است و رزق و روزی در زندان به سراغش می آید و دلواپس رزقی دارد که غم او را برطرف می کند.
 • تعبیر دیدن خرما در خواب برای دانش آموز این است که بیانگر دانشی است که از آن سود می برد.
 • خوردن خرما در خواب برای کشاورز امرار معاش از میوه ها و محصولات است.
 • خوردن خرما در خواب مخصوص افراد مجرد است و به زن مجرد پول داده می شود تا به ازدواج او کمک کند.
 • دیدن خوردن خرما در خواب بعد از استخاره خیر و ایمان است و خداوند داناتر است.
 • همانطور که دیدیم، دیدن خرما در خواب بیشتر آنها حاکی از خیر و رزق و بشارت است و به ندرت بیانگر بدی است.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا