ران در خواب و تعبیر دیدن ران در خواب

ران در خواب و تعبیر دیدن ران در خواب

ران در خواب، تعبیر دیدن ران بدون پوشش در خواب و معنی دیدن خواب بر ران، تعبیر دیدن زخم ران و رویت بوسه بر ران و گاز گرفتن ران در خواب، علاوه بر قطع و بریدن ران در خواب و تعبیر دیدن ران مرده در خواب.

تعبیر خواب در شیرینی او می گوید که معنای عام دیدن ران در خواب است تکیه گاه و تکیه گاه است و ران در خواب دلالت بر خانواده یا طایفه ای دارد که جزء قبیله است و ران در خواب نیز بیانگر برهنگی زن و مرد و تعبیر خواب ران است. مطابق جزئیات رؤیت و حال بیننده است.

در این مطلب تعبیری جامع و مفصل از دیدن ران در خواب از طریق را به شما پیشنهاد می کنیم تعبیر رؤیت آشکار شدن ران برای زن و مرد و آشکار شدن ران در خواب برای زنان مجرد و متاهل.و تعبیر دیدن زخم ران و بوسیدن ران در خواب و گاز گرفتن ران علاوه بر تعبیر دیدن مو بر ران دیدن ران از آهن یا چوب و تعبیر بریدن و بریدن ران در خواب و موارد دیگر دیدن ران در خواب.

تعبیر خواب در سایت Haloha در مورد موارد مختلف دیدن ران در خواب می گوید:دیدن ران سفید نورانی در خواب نشانگر شاخه ای از طایفه است که خانه مردم و علم است و دیدن ران سیاه در خواب شاخه ای از طایفه است که مردان قوی هستند و تعبیر بوسیدن ران در خواب این است که حاکی از منفعت متقابل بین بیننده و همسرش است که به او وابسته است و او را می پذیرد و تعبیر گاز گرفتن ران در خواب محبت زن یا فرزندی است که بیننده به او وابسته است و همچنین. چنانکه زدن ران در خواب بیانگر منفعت برای زن یا پسر یا کنیز است، تعبیر دیدن کتک در خواب را نیز بخوانید.

و خوابیدن روی ران در خواب (هر که ببیند بر ران دیگری می خوابد) وابسته به خانواده زنش است یا وابسته به همسرش است یا از طایفه است. هر کس ببیند که به ران دیگری دست زد، خبر خود را حس می کند، و اما دست زدن به ران زن در خواب، دلالت بر این دارد که او را به شهوت آلوده می کند، یا تعبیر به حال آن است. بیننده

ابن سیرین می گوید دیدن بریدن ران یا کسی که دید ران او افتاد در خواب، بیانگر بیگانگی اوست و ممکن است بیانگر مرگ او در تبعید دور از خانواده و مردم باشد، زیرا ران در خواب نشانگر طایفه است و اگر ران بریده شود. التیام نمی بخشد و هر نقص یا حادثه ای در ران حاکی از فقدان طایفه و بیگانگی است و درد و درد ران در خواب به قول ابن سیرین بیانگر بدرفتاری بیننده نسبت به قوم خود است و خانواده اش.

و اما شیخ نابلسی می گوید ران در خواب است یکی از گوشه های خانه را نشان می دهدو ران در خواب دلالت دارد که بیننده خواب به چه پول و پسر و زن و اختیار و ماشین و غیره وابسته است پس هر که در خواب ببیند که ران او بریده می شود کارش تمام نمی شود و نمی شود. در آنچه برای او پذیرفته شده است موفق باش و هر که ببیند گوشت در ران او زاید است و در خواب آن را قطع می کند ممکن است دلالت بر وابستگی پسر به او باشد در حالی که از نسب او نیست. تعبیر دیدن ران در خواب چنین است که شیخ النابلسی می‌گوید: دیدن ران در حالت خوب، نشان‌دهنده حال خوب آن چیزی است که بیننده خواب بدان وابسته است و دیدن ران در حالت بد یا بد نیز بیانگر اهل بیت است. خواب بیننده ای که به او بستگی دارد یا به درآمد یا پول خود و بدی هایی که در آن اتفاق می افتد یا بر اساس زمینه بینش و جزئیات آن.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن آشکار شدن ران در خواب برای مردی می گوید:تعبير كشف ران در خواب براى مرد كلاً خوب نيست; اگر در خواب ران نمایان شود برهنگی آشکار می شود یا متکی بر او رها می کند و پشتش آشکار می شود، دیدن آشکار شدن ران راست در خواب برای مرد، بیانگر از بین رفتن نماز یا عدم نماز است. تسلط، و ممکن است دلالت بر طایفه از طرف پدر داشته باشد، و اما دیدن آشکار شدن ران چپ در خواب، ممکن است نشان دهنده همسر یا پسری باشد که بیننده یا طایفه از طرف مادر به او وابسته است، و هر که ببیند. که شرم دارد در خواب رانهای خود را آشکار کند، پس این غریزه سالم و حفظ زبان است.

و تعبیر خواب بر دیدن آشکار شدن ران در خواب برای زن به شیرینی خود می افزاید.تعبیر دیدن آشکار شدن ران در خواب برای زن به طور کلی بر حسب موقعیت و دید انجام می شود.

آشکار ساختن ران راست در خواب برای زن دلالت بر فاش شدن عورت خانه او و آشکار شدن ران چپ در خواب برای زن، آشکار شدن عورت اوست، او در خواب ران خود را آشکار می کند تا مرد شناخته شده ای را که شوهرش نیست اغوا کند.

تعبیر آشکار شدن ران در خواب برای زن مجرد دلالت بر ازدواج او دارد، جز این که ران به طور کلی باز است و خیری در آن نیست و خدا داناتر است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن بریدن ران و بریدن ران در خواب می گوید.دیدن قطع ران در خواب عموماً بیانگر از دست دادن کسی است که بیننده بر او تکیه کرده است یا مرگ او یا مسافرت شخصی و دوری او از خانواده اش و دیدن قطع شدن ران راست در خواب بیانگر این است که مرگ یا بیگانگی فرزند بیننده و دیدن قطع ران چپ بیانگر از دست دادن چیزی است که او در کارش به آن وابسته است، مانند مرگ حیوان یا از بین رفتن ماشین یا خروج خادم. و مانند آن و دیدن بریده شدن هر دو ران در خواب، بیانگر عجز و ناتوانی کامل انسان است، زیرا بر او تکیه نمی شود و ممکن است برائت اهل بیت و طایفه از او باشد.

دیدن قطع ران با دیدن خون در خواب دلالت بر خوردن مال ورثه یا اقارب دارد و دیدن قطع ران بدون دیدن خون در خواب بیانگر مشکلات خانوادگی یا مسافرت و بیگانگی است و باز در خواب بستگی به حال بیننده و بینایی دارد و ممکن است به مسافرت و بازگشت او اشاره کند، یا اگر همسرش به او وابسته است، او را طلاق دهد و سپس او را برگرداند، یا کار خود را رها کند و به سوی او بازگردد، و خدا داناتر است.

و تعبیر خواب به شیرینی خود از دیدن درد ران و زخم ران در خواب می افزاید:دیدن زخم در کشاله ران در خواب بیانگر مشکل در طایفه است و دیدن زخم در ران در خواب، گفتار آزاردهنده و غیبت در طایفه است، همچنین درد ران در خواب بیانگر نقصی است که به چیزی مبتلا می شود که آن مالک متکی است مانند کار، وسیله ای در کار، فرزند، طایفه و امثال آن و شکستگی ران در خواب، بیانگر مشکلات بین بیننده و پسر یا طایفه اوست، و خداوند اعلم.

تعبیر خواب در شیرینش می گوید دیدن ران آهنین در خواب بیانگر وابستگی بیننده خواب به طایفه ای قوی یا پسری است که به او وابسته است.و دیدن ران چوبی در خواب آن است که وابسته به طایفه ای قوی و نیکوکار و سخاوتمند است و اما دیدن ران شیشه ای در خواب دلالت بر همسر او دارد و دیدن ران سنگی در خواب. خواب آن است که وابسته به طایفه ای کهن و استوار و اصیل باشد و ران از کاغذ یا مقوا در خواب نشان دهنده ضعف است و ضعف در روابط بیننده با خویشاوندان خود و دیدن ران مصنوعی در خواب. این یک قبیله از هم پاشیده است یا وانمود می کند که معتبر است.

و دیدن ران طلا نشان دهنده خستگی و سختی در برخورد با خویشاوندان است و ران نقره نشانگر طایفه ای مؤمن و متعهد است و دیدن ران عقیق در خواب بیانگر خیر و روزی است که از ناحیه پسر یا پسر می آید. طایفه، و اما دیدن ران الماس، قبیله ای ثروتمند و مربوط به ظواهر، و ران از سفال طایفه ای که مردم را از آسیب آن حفظ می کند و مهمان را در خود جای می دهد، و خداوند اعلم.

دیدن ران مرده در خواب عموماً برای بزرگان طایفه و اجداد مشکل دارد، چنانکه تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید و می افزاید:دیدن ران قطع شده مرده در خواب به این معناست که بیننده باید از طرف او صدقه دهد و فرزندان خود را از خانواده خود به کسانی که هنوز در قید حیات هستند پیوند دهد پول آنها از خانواده یا ظلم آنها دیدن بوسیدن ران میت در خواب بیانگر وارثان یا نسب نیکو است و دیدن بیماری در ران متوفی در خواب مستلزم رحمت اوست و دیدن مرده در حال شکایت از درد ران در خواب بیانگر این است که او نیاز به بخشش و بخشش دارد. پیوند خویشاوندان مرده و دیدن زخم در ران متوفی در خواب از عهد و قبیله مردگان بد یاد شده است و خداوند اعلم.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن ران در خواب برای زن می گوید:

 • دیدن ران زیبا در خواب برای زن بیانگر نیکی خانواده و اقوام است.
 • دیدن ران زشت در خواب برای زن بیانگر بدی خویشاوندان است.
 • دیدن ران سیاه در خواب برای زن ممکن است با آشکار شدن عورت او یا افرادی که از خانواده خود به آنها تکیه می کند تعبیر شود، اما کنترل آنها دشوار است.
 • دیدن قطع ران در خواب برای زن، بیانگر مسافرت پسر یا بیگانگی یا بیماری اوست.
 • تعبیر موهای روی ران در خواب برای زن هیچ خیری در آن نیست.
 • اگر در خواب مردی را ببیند که ران او را نیشگون می گیرد، بیانگر کینه او و آن مرد است.
 • هر کس در خواب شوهرش را دید که ران او را نیشگون می گیرد، بیانگر کینه توزی میان او و شوهرش است.
 • دیدن گاز گرفتن از ران در خواب برای زن عشق و محبت است.
 • تعبیر دیدن زخم ران در خواب برای زن که اهل خانه خود را بد یادآوری می کند.
 • تعبیر خواب به شیرینی خود از دیدن ران در خواب نیز می افزاید:

 • هر که در خواب ببیند یا ببیند که ران حیوانی دارد، خصوصیات و رفتار حیوانی را دارد که دیده است.
 • دیدن سوزش ران در خواب و دیدن سوزش در ران نشان دهنده آشکار شدن عورت است.
 • دیدن حادثه در ران بعد از استخاره، بیننده باید از موضوع دوری کند که خیری در آن نیست.
 • دیدن ران در خواب برای ثروتمند دارای مقام و منزلت است و فقیر دارای همسر و طایفه و پسر یا چیزی است که به عنوان شغل یا پیشه به آن وابسته است.
 • ران در خواب برای تاجر نشان دهنده تجارت یا کمک او در تجارت است و دیدن ران در خواب برای کشاورز نشان دهنده ابزار کشاورزی اوست.
 • ران در خواب برای یک مجرد نشان دهنده قدرت او است.
 • و با دیدن ران در خواب، مؤمن نمازش را دارد و ایمان اندک اراده اش.
 • ران در خواب برای زندانی، وضعیت و شرایط او است و بیمار حق دارد تحت مراقبت خانواده اش قرار گیرد.
 • تعبیر دیدن ران و آشکار شدن ران در خواب و موارد زخم و قطع ران در خواب را به صورت کامل و دقیق برای شما قرار داده ایم و تعبیر خواب خود را بصورت خصوصی و رایگان از تعبیر خواب درخواست می کنیم. می توانید روی این لینک کلیک کنید

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا