بلدرچین در خواب و تعبیر دیدن ذبح و خوردن بلدرچین در خواب

بلدرچین در خواب و تعبیر دیدن ذبح و خوردن بلدرچین در خواب

دیدن بلدرچین در خواب تعبیر شکار و تعقیب بلدرچین در خواب تعبیر خواب ذبح بلدرچین دیدن بلدرچین خوردن در خواب تخم بلدرچین در خواب دیدن بلدرچین برای زن باردار

بلدرچین یکی از پرندگان قدیمی است که انسان برای بهره مندی از تخم و گوشت آن اهلی کرده و به پرنده بلدرچین نیز معروف است آیا تعبیر دیدن بلدرچین یا بلدرچین در خواب با دیدن مرغ و کبوتر و سایر پرندگان متفاوت است. ?از طریق تعبیر دیدن جوجه بلدرچین و تخم بلدرچین در خواب تعبیر خرید و فروش بلدرچین دیدن ذبح بلدرچین و خوردن بلدرچین در خواب علاوه بر تعبیر دیدن بلدرچین در خواب برای زن شکار و. تعقیب بلدرچین و موارد دیگر دیدن بلدرچین یا هواپیمای بلدرچین در خواب.

ابن سیرین به تعبیر دیدن پرنده بلدرچین در خواب نگفته است، در حالی که شیخ عبدالغنی النابلسی می گوید دیدن بلدرچین در خواب، بیانگر سود برای کشاورزان و کشاورزان و امرار معاش است، دیدن بلدرچین در خواب ممکن است بیانگر اعمالی باشد که مستلزم مجازات و حبس است، بلدرچین در خواب نیز اشاره به اسراف و اسراف دارد. و این تمام آن چیزی است که نابلسی در تعبیر دیدن بلدرچین در خواب ذکر کرده است.

 • بلدرچین در خواب حکایت از رزق و روزی از سوی خداوند متعال دارد که اغلب به سختی به دست می آید، اما با تسهیلات خداوند متعال آسان می شود و بلدرچین در خواب نیز حکایت از کفر نعمت و عدم شکر آن دارد و دلالت بر آن دارد. جهل و ظلم نفس و گوشت بلدرچین در خواب بیانگر سود و نیرو و تندرستی است، همه بر حسب حال بیننده و جزئیات بینایی است.
 • دیدن چاق بزرگ در خواب، بیانگر زنی است که اهل خانه و خانواده خود است و تعبیر دیدن بلدرچین سفید در خواب این است که نشان دهنده زنان صالح است و بلدرچین سیاه در خواب مردان قوی هستند و اما وحشی. بلدرچین در خواب مردی که زیاد مسافرت می کند یا تنها زندگی می کند و دیدن جوجه بلدرچین در خواب بیانگر سلامتی فرزندان است و تعبیر دیدن گوساله زنده در خواب امرار معاش است.
 • و اما تعبیر پر بلدرچین در خواب، دلالت بر رضایت و خشنودی دارد و هر که در خواب خود را چاق ببیند، برای مردم بسیار سودمند است.
 • شنیدن صدای بلدرچین در خواب به طور کلی ممکن است دلالت بر نزدیکی فرج و امان داشته باشد و هر که در خواب از صدای بلدرچین بترسد عذاب خداست و هر که ببیند بلدرچین با او صحبت می کند حکایت از خبر از دور دارد.
 • ديدن بلدرچين در حال پرواز در خواب، بيانگر هجرت است، همچنان كه تغذيه بلدرچين در خواب دلالت بر احسان به مرد نيكوكار يا رجعت كردن دارد و تعبير تخم بلدرچين در خواب رزق يا فرزند و غيره است و خدا داناتر است. تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب را نیز به صورت کامل و دقیق بخوانید.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن ذبح بلدرچین در خواب به طور کلی می گوید که حاکی از منفعت است.هر که ببیند در خواب با دست گوساله را ذبح می کند کار مفیدی انجام می دهد و دیدن زن در حال ذبح بلدرچین در خواب بیانگر این باشد که بعد از زایمان از زنی مراقبت می کند.
 • و هر کس ذبح بلدرچین را در خواب ببیند بدون اینکه بداند ذبح کننده کیست، این رزقی است از جایی که حساب نمی شود، و دیدن بلدرچین مرده در خواب، بیانگر آن است که منفعت یا برکتی می رود، و دیدن بلدرچین مرده. ذبح در خواب به معنی رزق و روزی است و دیدن بلدرچین پس از ذبح برخاسته نشان دهنده نزدیک شدن به وقوع منفعت پس از تأخیر است.
 • کندن پرهای بلدرچین زنده در خواب بیانگر انکار است، در حالی که کندن پرهای بلدرچین مرده در خواب بیانگر مرگ معلوم است و ذبح بلدرچین در خواب پس از استخاره، نیکو و صالح است و خداوند داناتر است.
 • خوردن بلدرچین در خواب عموماً بیانگر رزق و روزی است و تعبیر کباب خوردن بلدرچین در خواب رزق و روزی از مردان صالح است و تعبیر خوردن بلدرچین سرخ شده در خواب خوردن یا رزق از زنان و خوردن بلدرچین آب پز در خواب است. خواب حاکی از توفیق خداوند در امر دشوار است و خداوند داناتر است همچنین تعبیر دیدن گوشت خوردن در خواب را به طور کامل بخوانید.خوردن بلدرچین در حال بیزاری از طعم آن در خواب دلالت بر نارضایتی از آنچه خدا تقسیم کرده است، و هر که در خواب ببیند که با بلدرچین خفه می شود، منکر منّت می شود، حفظ نعمت و خوردن تخم بلدرچین در خواب فرزندانی نیکو می دهد.

  و درباره رؤیت بلدرچین گرفتن در خواب و دیدن بلدرچین دادن، تعبیر خواب در حلاوت آن می گوید: تعبیر کلی بلدرچین دادن در خواب، وقف معلوم است، همچنین معنای عام بلدرچین گرفتن در خواب، قبولی معلوم است، پس هر که ببیند همسرش در خواب به او چاق می دهد، او را یاری می کند. در زندگی و هر کس در خواب بلدرچین را از مرده بگیرد، نشانگر رزق و روزی است، و بلدرچین دادن به مرده در خواب، بیانگر صدقه یا دعاست، و هر که در خواب از جایی که نداند بر او نازل شد، پس این رزق و روزی است از جایی که به حساب نمی آید و دیدن هدیه بلدرچین در خواب بیانگر انفاق با سخاوتمندی است و خدا داناتر است.

 • فروش بلدرچین در خواب عموما امر به معروف و نهی از منکر است چنان که تعبیر خواب در شیرینی او می گوید و هر که در خواب ببیند که در فروش بلدرچین زنده کار می کند غیر مستقیم در خدمت مردم باشد و هر که ببیند در فروش بلدرچین ذبح شده کار می کند. مستقیماً در خدمت مردم است و پرورش بلدرچین در خواب حفظ لطف است.
 • بلدرچین فروختن در خواب به ثروتمند تجارت صالحی است که بی مجازات نمی ماند و فروش بلدرچین به فقیر روزی است از جایی که به حساب نمی آید.
 • و خرید بلدرچین در خواب به طور کلی یعنی جستجوی منفعت یا منفعت پس خرید بلدرچین زنده در خواب مشورت و خرید بلدرچین ذبح شده در خواب قربانی است ایمان علم و جمع منفعت است و خداوند داناتر است.
 • و تعبیر خواب به شیرینی خود می افزاید که در خواب شکار بلدرچین و تعقیب بلدرچین را می بیند.تعبیر تعقیب بلدرچین در خواب جستجوی منفعت است و دیدن شکار بلدرچین در خواب حکایت از کسب منفعت دارد نگاه کردن به هر چیزی که خیر است و اما کشتی بیننده با بلدرچین در خواب بیانگر بحث از فکر، و دیدن کشتی بلدرچین بعد از استخاره خوب نیست.تعبیر دیدن ماهیگیری در خواب را با جزئیات بیشتر بخوانید

 • تعبیر دیدن بلدرچین در خواب برای زن به طور کلی بیانگر رزق و روزی و سلامتی است و ذبح بلدرچین در خواب برای زن رزق و روزی و رفاه است و عموماً بیانگر وجود تولد است.
 • تعبیر گرفتن بلدرچین در خواب اینکه خیر و برکت گرفت و بلدرچین را در خواب به زن داد، بیانگر هدیه نیکو است و تعبیر دیدن استخوان بلدرچین در خواب برای زن این است که دلالت بر منفعت نزدیک دارد و بلدرچین جوان در خواب. برای یک زن، خدمت به کودکان یا مزایای کوچک است.
 • پرورش بلدرچین در خواب برای زن، بیانگر تربیت فرزندان برای نیکی یا خیرات کوچکی است که انجام می دهد، و تغذیه بلدرچین در خواب به زن، مریض یا نیازمند را می شناسد، و هر که در خواب بلدرچینی را ببیند که او را کتک می زند، دلالت بر آن دارد. منفعت و رزق اوست و خدا داناتر است.
 • همه اینها در مورد تعبیر دیدن پرنده بلدرچین در خواب بود و شما می توانید از طریق این لینک تعبیر خواب را به طور خاص از مترجم خواب در سایت “هالوها” درخواست کنید.

  منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا