دیدن بینی در خواب و تعبیر خواب بینی به صورت کامل و دقیق

بینی و سوراخ بینی در خواب تعبیر دیدن بینی بزرگ و پهن بینی در خواب تعبیر دیدن سوراخ و سوراخ بینی در خواب بیرون آمدن خون و خاک از بینی و تعبیر دیدن زخم بینی در خواب، علاوه بر تعبیر بریده شدن بینی و مو در بینی و تعبیر دیدن بینی زن و غیر آن.

جای تعجب نیست که رینوپلاستی یکی از رایج ترین جراحی های زیبایی است. زیرا بینی زینت صورت است و تغییر شکل بینی ظاهر را به شدت تغییر می دهد، در واقع بینی نماد عزت نفس است، لذا می گویند: منزه است بینی او. تعبیر دیدن بینی در خواب چیست؟

در این مطلب تعبیر دقیق دیدن بینی و سوراخ بینی در خواب ، تعبیر دیدن سوراخ بینی و سوراخ شدن بینی در خواب را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم. تعبیر خواب بینی بریده و بریده بینیخروج چرک از بینی و تعبیر زخم بینی و خروج خون از آن علاوه بر تعبیر دیدن بینی بزرگ و پهن. تعبیر خواب جراحی بینی و دیدن مو در بینی، و سایر موارد دید بینی برای مردان و زنان.

ابن سیرین در تعبیر دیدن بینی در خواب گوید دلالت بر جلال و خواری بیننده دارد بر حسب حالتی که بینی در خواب دارد، زیرا کبر و عزت به بینی نسبت داده می شود و گفته می شود که شخصی بینی خود را به استعاره از عزت نفس بلند می کند. و با وجود بینی او را کنایه از ذلت و اجبار گویند و بر این اساس تعبیر دیدن بینی در خواب و یا مخاط بینی و کثیفی بینی در خواب ممکن است دلالت بر کودکان داشته باشد زیرا شبیه به پاکیزگی است و اعراب گفتند. ، «خرجه پدرش» نشان دهنده شباهت پسر و پدرش است.

شیخ نابلسی می گوید: بینی دلالت بر آسایش دارد زیرا منشأ نفس و بو است و بینی در خواب بیانگر آن چیزی است که انسان را زیبا می کند و آنچه را که از پول و فرزند و کار و … ارج می نهد در خواب بر اخبار و جاسوسان.

The Interpreter of Dreams در وب سایت شیرین خود اضافه می کند بینی جایی است که انسان در آن نفس می کشد و جایی برای تصفیه و پاکسازی هوا است و در خواب بیانگر آسایش و آرامش است همانطور که بینی در خواب نشان دهنده رئیس خانواده و رئیس طایفه است. یا کسی که متولی امری است و خدا داناتر است.

ابن سیرین گوید بینی در خواب دلالت بر زیبایی و خویشاوندی مرد دارد. و هر کس در خواب ببیند که دو بینی دارد، بیانگر اختلاف بین بیننده و اهل بیتش است، و هر که در خواب ببیند که بینی ندارد، بیانگر آن است که از درخت بریده شده و رحم ندارد. برای او سبحان بیننده همینطور هر که در خواب ببیند خرطوم دارد حساب و نسب و قوت از آن را نشان می دهد تعبیر دیدن خرطوم فیل در خواب بیشتر بخوانید.

شیخ عبدالغنی النابلسی می گوید: دیدن بینی زیاد در خواب، چه در صورت باشد و چه بدن، دلالت بر آرامش و پیروان و فرزندان دارد، و کسی که در خواب بینی خود را از طلا یا آهن ببیند، بیانگر ضرر گناه است. و جنایات، زیرا مرسوم است که بینی مجرمان را بریده و در صورت صاف بودن، آهن را جایگزین آن کنند، مگر اینکه بیننده تاجر باشد و بینی خود را از طلا یا نقره ببیند، نشان دهنده سود اوست و بینی کجی در خواب دلالت بر خواری و حماقت دارد و همچنین هر که در خواب بینی خود را کوچکتر ببیند و بوسیدن بینی در خواب تعبیر بوسه و بوسیدن در خواب را طی می کند.

مترجم خواب در وبسایت شیرین خود درباره دیدن بینی در خواب می افزاید:دیدن بینی بزرگ در خواب به حالت خواب تعبیر می شود، بینی بزرگ در خواب ممکن است نشان دهنده رئیس طایفه، خانواده یا برگزیده باشد و استخوان آن بیانگر عظمت مقام و خداوند باشد. داناتر است در خواب دیدن بینی دراز دلالت بر خبرنگار یا جاسوسی از مردم است و بینی دراز بر حسب سیاق بینت و حال بیننده بیانگر غیر آن است و هر که ببیند که ندارد. بينى او را استراحتى نيست و مشغله و نگرانى زيادى دارد و هر كه او را ببيند در خواب بيش از يك بينى دارد، دلالت بر آسودگى و آسودگى در بيش از يك موضوع دنيوى دارد.بینی زشت در خواب و هر کس در خواب بینی خود را بسیار زشت ببیند، دلالت بر تکبر و تکبر او دارد، و خداوند داناتر است، و دیدن موهایی که روی بینی را می پوشاند در خواب، رزق و آرامشی است که به خواست خدا به او می رسد، مانند دیدن موی درون. سوراخ بینی در خواب، ان شاء الله دلالت بر رزق و روزی دارد و پاک کردن بینی در خواب، تجدید محل رزق است و خداوند متعال داناتر است.

ابن سیرین در تعبیر دیدن بینی بریده در خواب گوید اینکه بریدن بینی بر حسب حال و موقعیت بیننده تعبیر می شود و بریدن بینی در خواب عموماً خوب نیست، دیدن بریده شدن بینی در خواب برای بیمار ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به زندگی بیننده یا مرگ یکی از خانواده های بیمارش یا فقر و خستگی و بدبختی. بریدن بینی در خواب نیز بیانگر گفتار تند و اجبار است و ممکن است در صورت حامله بودن زن صاحب بینی، و بریدن بینی تاجر در خواب بیانگر فساد و زیان تجارت او باشد. و براى صحيح دلالت بر تغيير حال و از بين رفتن آبرو و مال او دارد و خداوند متعال اعلم.

تعبیر خواب در سایت خود از دیدن بینی بریده و بریده بینی در خواب می گویدتعبیر بریدن بینی در خواب به طور کلی ممکن است حاکی از مجازات، رسوایی، مرگ سرپرست خانواده یا عدم آسایش در زندگی باشد، و هرکس در خواب بینی خود را در حال افتادن ببیند، بیانگر بی عدالتی یا حذف شخص بزرگ از مقام خود.یا خود را بسیار خسته کند والله اعلم و در خواب ببیند که بینی بیننده را بریده و عیب او را منتشر می کند.همچنین هر که ببیند بینی دیگران را در می آورد. خواب دیگران را فاش می کند تعبیر دیدن اسرار و فاش شدن اسرار در خواب را نیز بخوانید.

و هر کس ببیند که به عقوبت بینی خود را بریده، این رسوایی بزرگ است که بر او وارد می شود و بریدن بینی به دلیل پزشکی در خواب، بیانگر خستگی رئیس طایفه یا رئیس خانواده و اوست. دوری از اداره امور و جراحت بینی در خواب، اهانت به سرپرست خانواده است، دلیل بر کشته شدن او خواهد بود و خداوند اعلم، همینطور هر کس در خواب بینی کسی را ببرد، او را رسوا می کند یا موجب می شود. او کشته شود

ابن سیرین می گوید که دیدن چیز ناخوشایندی در بینی، بیانگر فرونشاندن غضب و فرونشاندن غضب است. شیخ نابلسی می گوید: دیدن بینی سیاه در خواب و سیاه بینی در خواب، بیانگر اجبار است و وقوع شر در بینی در خواب، ممکن است بیانگر بدی در مستمری و کار باشد، ممکن است بیانگر مالی حرام باشد، بیشتر بخوانید تعبیر دیدن خون در خواب

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن بیماری ها و آفات بینی در خواب می گویددیدن بیماری بینی در خواب به طور کلی بیانگر خستگی است که انسان را درگیر می کند، عدم استراحت و اشتغال به کار و همچنین درد و درد بینی در خواب بیانگر ناراحتی است و تعبیر گرفتگی بینی در خواب این است که که بیننده خواب در کار خود آرام نمی گیرد و آبریزش بینی در خواب امتداد خانواده و رابطه آن است و هر که ببیند در خواب حس بویایی را از دست می دهد ممکن است کار خود را از دست بدهد.و خون در خواب از بینی خارج می شود ممکن است بیانگر انتقام یا قصاص در خانواده باشد و بیرون آمدن چرک از بینی در خواب که بیننده از بدی هایی که به او می رسد خلاص می شود و اما ورود خاک یا خاک به بینی نشان دهنده قطع رابطه است. با رحم، و ورود حشرات به بینی، بیانگر ورود برخی افراد مفسد به کار بیننده یا اعضای خانواده است، و تعبیر دیدن حشرات از بینی، خروج فاسد از زندگی بیننده است. و امّا خوردن چرک بینی در خواب، نفاق برای رئیس خانواده یا سلطان است و خدا داناتر است.

تعبیر خواب در تعبیر دیدن ضربه به بینی در خواب در سایت خود می گوید:تعبیر دیدن کتک بینی در خواب به طور کلی به منفعتی تعبیر می شود که بیننده خواب را در کار یا زندگی دنیوی خود به ارمغان می آورد.

و دیدن ضرب و شتم روی بینی بدون ضرر، دلالت بر اتحاد و نزدیكی دارد، اما هر كه در خواب ببیند كه زدن به بینی موجب ضرر یا درد شدید او می شود، بر ضرر خانواده و طایفه خود صبر می كند، در خواب، نشانگر نظم و انضباط و نصیحت او است. متواضع باشید و مغرور نشوید تعبیر دیدن کتک زدن در خواب را نیز به صورت کامل و دقیق بخوانید.

ابن سیرین گوید: بوی خوش در خواب برای زن حامله، دلالت بر کودکی است که از او راضی است و نابلسی نیز به این امر می رود.

و او می گوید، تعبیر خواب در شیرینی او دیدن بینی در خواب برای زن، عموماً بر حسب حال و سیاق خواب، بیانگر عزت و خواری او برای شوهر یا وصی خود است، پس هر کس در خواب ببیند که بیش از یک بینی دارد، او را در خواب ببیند. بیش از یک وصی مانند پدر و شوهر و دیگران خواهد داشت و دیدن بینی بزرگ زن در خواب بیانگر پدر اوست و اما دیدن بینی زشت در خواب برای زن بیانگر تکبر اوست و تکبر که برای او مایه ذلت است.

و دیدن بیماری و درد در بینی در خواب برای زن و دختر این نشان دهنده مشکلات خانوادگی و عدم اطاعت از ولی امر است و کثیفی که در خواب از بینی بیرون می آید برای زن سخنان ناپسندی است که از ولی خود می شنود و ممکن است بیانگر رسوایی او باشد.

و هر که شوهرش را در خواب دید که بر بینی او زد او بعد از یک موقعیت بدی که بین آنها پیش می آید از شوهرش سود می برد و زدن بینی در خواب برای زنان مجرد نیز نشان دهنده منفعت او از ولی یا خانواده اش پس از درد یا رنج و یا به طور کلی هتک حیا است. بریدن بینی در خواب برای زن، بیانگر مصیبت است و اگر سرپرست خانواده باشد ممکن است مرگ او باشد و خدا اعلم.

تعبیر خواب موارد دیگری از دیدن بینی در خواب را به شیرینی خود اضافه می کند

 • تعبیر دیدن غل و قیود در بینی که نشان دهنده اتصال به کار است.
 • تعبیر پاک کردن بینی از مو در خواب بیانگر تغییر کار و زیان است.
 • تعبیر سوراخ کردن بینی در خواب که حلق آویزان است، بیانگر شرمساری است که نصیب بیننده می شود.
 • دیدن بو در خواب به بو تعبیر می شود; بوی خوش در خواب کلمه نیکو یا رزق است و بالعکس.
 • گزش حشرات در بینی و نیش زدن در بینی، بسته به نوع حشره؛ مثلاً اگر زنبور باشد، کار خوب جمعی خانواده است، اما اگر مگس یا حشرات بدخیم باشد، حرف بدی برای خانواده است.
 • جراحی زیبایی بینی در خواب بیانگر دخالت در اموری است که به بیننده مربوط نمی شود، دیدن جراحی پلاستیک در خواب را با جزئیات بیشتر بخوانید.
 • تعبیر بینی در خواب برای توانگران تکبر و تکبر و بینی برای فقیر عزت نفس است.
 • بینی در خواب برای مؤمن است که نزد پروردگارش ذلیل شده است و برای فاسق شراب و تهمت خوردن.
 • دیدن بینی در خواب برای شخصی که در حالت اضطراب بود، بر حسب رؤیت و حالت بیننده، بیانگر رفع نگرانی یا ذلت است و خداوند اعلم.
 • بینی خوب بعد از استخاره خوب است و بینی بد بعد از استخاره خوب نیست و خدا داناتر است.
 • گوستاو میلر تعبیر خواب غربی می گوید: دیدن بینی در خواب به طور کلی بیانگر قدردانی بیننده از خود و توانایی او در تجارت است، اما دیدن بینی کوچک در خواب، اگر در واقعیت کوچکتر از بینی بیننده باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که اوضاع به سمت بدتر شدن تغییر کرده است. .دیدن مو در بینی در خواب دلالت بر بارها و مسئولیتهای بسیار دارد که بیننده را به کوشش مضاعف می طلبد و اما خون دماغ در خواب و دیدن خون از بینی در خواب بیانگر بلایی است که بر بیننده وارد می شود و سخن در اینجا این است که برای میلر

  منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  3. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  4. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  5. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا