تعبیر دیدن سیل در خواب و خواب زنده ماندن از سیل

تعبیر دیدن سیل در خواب و خواب زنده ماندن از سیل

تعبیر خواب سیل، رؤیت فرار از سیل در خواب و تعبیر زنده ماندن از سیل در خواب، تعبیر دیدن غرق شدن در سیلاب و معنی سیل ویرانگر در خواب، ورود به سیلاب. داخل خانه و دیدن سیل با بلایا در خواب و موارد دیگر دیدن رؤیای سیلابی

سیل در خواب معمولاً در آن خوب نیست. به خصوص اگر سیل با غرق شدن یا ویرانی منازل، منازل، روستاها، کندن درختان و مواردی از این دست همراه بوده باشد.در این مطلب از طریق تعبیر دیدن سیلاب زلال، تعبیر دقیق خواب سیل را به شما پیشنهاد می کنیم. آب و خون گل آلود و سیل آسا در خواب تعبیر ورود سیلاب به خانه ها و خیابان ها سیلاب و باران در خواب و خواب سیل برف تعبیر دیدن فرار از سیل در خواب فرار از سیل در خواب و تعبیر دیدن غرق شدن در سیل.علاوه بر تعبیر دیدن سیل در خواب زن و موارد دیگر دیدن سیل.

 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید دیدن سیلاب در خواب بیانگر وسوسه و آزمایش است. سیل بیانگر بلاها و عذاب خداوند است و دیدن سیل در خواب ممکن است بیانگر دشمنان باشد و در موارد دیگر سیل در خواب به حسب مورد بیننده و سیاق نماد رزق و روزی یا نماد جدایی و سفر است. از بینایی، و خداوند به هر موردی داناست.
 • دیدن سیلابی که در خواب روستایی را در نوردیده است برای مردم روستا امتحان استهمینطور دیدن سیلابی که در خواب وارد شهر می شود، بیانگر آزمایش مردم شهر است و دیدن سیلاب های ویرانگر در خواب، عذاب الهی است.
 • و تعبیر دیدن سیلابی که در خواب درختان را کنده می کند، بیانگر ظلم حاکمان و ستم بر مردم است.
 • و اما دیدن سیل آب زلال در خواب، رزق و روزی سفر است، در حالی که دیدن سیلاب از گل و گل، بیانگر حمله دشمن است.
 • سیل باران در خواب لعنت خداست و سیل برف در خواب رحمت خداست و دیدن سیل خون جنگ و ظلم به اهل محل است (بخوانید تعبیر دیدن خون در خواب به صورت کامل و دقیق).
 • و تعبیر دیدن سیل در زمانی غیر از زمان آن این است که حکایت از ظلم و فساد اهل محل دارد و هر که در بیابان سیلابی ببیند برای لشکریان دلالت بر آسودگی و اشتیاق و امتداد دارد.
 • ابن سیرین در کتاب مکتب الکلام فی تعبیر خواب می گوید. ورود سیلاب به شهرها یا روستاها در خواب بیانگر بیماری همه گیر یا دشمن است، مخصوصاً اگر سیل از آب راکد یا خون باشد، سیل بدون آسیب یا تخریب بیانگر ورود سالم دشمن است.

  تعبیر خواب سیلاب با دره یا رودخانه که بیننده از مردی استمداد می جوید که او را از شر دشمن حفظ می کند و همچنین هر که در خواب ببیند که سیلاب را از خانه خود دفع می کند از دشمن در امان است و از ضرر خود و خانواده اش جلوگیری می کند. جاری شدن سیل بدون باران در خواب، دلالت بر فتنه و مال حرام دارد یا دلالت بر خونی است که از سوی دشمنان و خدایی که من می دانم، ریخته می شود و ابن سیرین می افزاید که ممکن است سیل دلالت بر دشمن داشته باشد، همچنان که دیدن دشمنان دلالت بر سیلاب دارد.

 • شیخ نابلسی می گوید سیل در خواب اگر با دشمن همراه بود غرق شدن یا ویرانی خانه ها یا فساد معیشتی یا جاری شدن سیل حیوانات و احشام همراه او بود.
 • دیدن سیل باران در خواب ممکن است بیانگر بیماری و مسافرت خسته کننده باشد و اما دیدن سیلاب با دره و سیلاب که به سمت رودخانه می رود در خواب بیانگر آن است که بیننده در روز برای مقابله با دشمن از شخصی کمک می گیرد. طرف حاکم و انشاءالله نجات خواهد یافت.
 • از معانی سیل در خواب نیز این است که سیل دلالت بر شایعه و دروغ و دلالت بر زبان بینا یا زن قوی دارد و اما دیدن سیل خون بیانگر غضب خداوند متعال است.
 • و سیلاب در خواب راه را قطع می کند، چنانکه رؤیای سیل در زمان نادرست، حکایت از بدعت دارد، و سیل در زمستان قوم بدی است.
 • هر چیزی که در خواب غرق شود یا تباهی که در آن خیر نیست و حکایت از مصیبت و دشمن و بیماری های همه گیر دارد و همچنین ورود سیل به خانه ها در صورتی که همراه با خرابی و غرق شدن یا فساد مال باشد و خدا می داند. بهترین آن که هر آبی غالب است و خیری در آن نیست و هر آبی در خواب از آن نترسد دلالت بر خیر دارد چنانکه شیخ نابلسی می گوید.
 • النابلسی می افزاید که شنا در جوی به خشکی نجات از ظلم حاکم است و برعکس اگر ببیند که در جوی آب شنا می کند و نمی تواند عبور کند و به کرانه برسد.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود در تعبیر خواب باران سیل آسا و غرق شدن در خواب می گوید:تعبیر دیدن غرق شدن در سیل در خواب به طور کلی بیانگر وسوسه افتادن است، پس هر که خانه خود را غرق در جوی آب ببیند، بیانگر فساد اهل خانه است و دیدن ماشین غرق در سیل در خواب ضرر است. از شرف و حیثیت بیننده دیدن مرگ در خواب به صورت کامل و دقیق دیدن پسری که در سیلاب در خواب غرق می شود دنیا را مجذوب خود می کند و همینطور زن غرق در سیل در خواب او را به عشق دنیا وسوسه می کند. همینطور دیدن غرق شدن پدر و مادر در سیلاب در خواب بیانگر دلبستگی آنها به دنیا و نفرت از مرگ است و دیدن غرق شدن فرزند در خواب خوب است که محو می شود، خدا می داند.

  تعبیر خواب در رؤیت گریز و گریز از سیلاب در خواب می گوید:تعبیر رهایی از سیل در خواب عموماً توسل به خداوند است و فرار از سیل در خواب اگر بیننده در خشکی باشد از وسوسه فرار می کند و هر که ببیند با استفاده از سیل از جوی می گریزد. قایق یا قایق، بیانگر توبه و بازگشت به حق است، و هر که در خواب ببیند که سیل او را تعقیب می کند، آن وسوسه ها او را تعقیب می کنند و شنا در جوی آب در خواب، لذت بردن و غواصی در وسوسه است، بیشتر بخوانید تعبیر رؤیت فرار در خواب از جمله آنها و هر که در خواب ببیند که او را از سیل نجات می دهد عمل صالح یا دعای مستجاب است.

  و تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن سیل در خواب زن و دختر می افزاید:دیدن سیل در خواب برای زن به طور کلی بیانگر وسوسه دنیا و مد و بازار است و تعبیر دیدن سیل در خواب برای زن حامله و زایمان اوست و خدا داناتر است و هر که ببیند. در جوی آب غرق می شود و می میرد، آنگاه قلبش سخت می شود و بدی را تحمل می کند، و اما اینکه شوهر را در خواب ببیند که در جوی آب غرق می شود، دنیا وسوسه می کند یا پول حرام می آورد تا او را خشنود کند، می بیند که یکی او را از شر آن نجات می دهد. در خواب سیلاب می ریزد، پس امر به معروف و نهی از منکر می کند.

  دیدن سیل آب پاک در خواب رزق حلال استو دیدن سیل گل در خواب برای زن روزی حرام است، در حالی که دیدن ماهی در سیل در خواب برای زن بیانگر سخن و گفته و گفته است.

  تعبیر خواب به شیرینی خود چند مورد دیگر از رؤیت سیل می افزاید:

 • هر که در خواب ببیند که از جوی آب جمع می کند، قصد فراق می کند.
 • نوشيدن از آب سيل در خواب به اين معناست كه بيننده خواب به فعل حرام مي افتد.
 • تعبیر سیل در خواب برای توانگران رزق و روزی زیاد و برای فقرا صدقه است.
 • سیلاب در خواب برای مؤمن نهر اشک است و دل بین خوف و رجا در نوسان است و رؤیای سیل برای گنهکار مصیبت و بلا است.
 • خواب سیل برای بیمار که راهی برای بهبودی از بیماری مزمن ندارد جز اینکه خدا بخواهد و سیل اسیری به زندانبان ظلم می کند و تعبیر سیل در خواب برای کسانی که در مضیقه بودند و پریشانی، افزایش مصیبت و درمان آن کمک به صبر و نماز است.
 • تعبیر سیل در خواب برای کسی که در آستانه امری است که در آن خیری وجود ندارد و دلالت بر خروج خیر با منکر دارد و همچنین تعبیر سیل پس از استخاره در آن خوب نیست. و خدا داناتر است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا