تعبیر دیدن فیل در خواب و موارد دیدن فیل در خواب

دیدن فیل در خواب تعبیر دیدن خرطوم فیل و تعبیر دیدن فیل بازی و فیل سواری در خواب فیل بلند کردن و غذا دادن به فیل در خواب تعبیر دیدن حمله فیل و مرگ فیل در خواب، علاوه بر تعبیر دیدن فیل برای زن و دیدن فیل در خانه و موارد دیگر دیدن فیل.

علیرغم اندازه بزرگ، استقامت و تاریخچه جنگ های جنگی. اما فیل در سیرک ها و باغ وحش ها نیز یکی از نمادهای حلم و صمیمیت است!تعبیر دیدن فیل در خواب چگونه است؟

در این مطلب از طریق تعبیر دیدن فیل سواری در خواب، بزرگ کردن فیل، غذا دادن به آن و بازی با فیل، تعبیر دقیق دیدن فیل در خواب را به شما پیشنهاد می کنیم. و تعبیر دیدن حمله فیل، دیدن فیل در خانه، جنگیدن با فیل در خواب و مرگ آن.علاوه بر تعبیر دیدن فیل در خواب برای زن و تعبیر دیدن عاج و گوش فیل و حتماً تعبیر دیدن خرطوم فیلو موارد دیگر از خواب فیل.

ابن سیرین در تعبیر دیدن فیل در خواب می گوید یکی از نمادهایی است که تعبیر آن متفاوت است، می گفتند فیل در خواب فقط بر مرد ملعون دلالت دارد و می گفتند که دیدن فیل نشان دهنده سخت ترین پادشاهان و پیشوایان است و شاید فیل در خواب دلالت کند. چه بزرگ و عظیم و بی فایده است چون گوشت فیل خورده نمی شود و فیل دوشیده نمی شود ابن سیرین رؤیت فیل را نیز بر حسب جایگاه بیننده توضیح داده است، دیدن فیل در آفریقا نشان دهنده سلطنت و بلندی است. و اما ديدن فيل در هند، دلالت بر مال دارد و هر كه فيل را در غير هند و آفريقا ديده، دلالت بر شدت و وحشت دارد، به قول ابن سيرين.

و اما شیخ نابلسی در تعبیر دیدن فیل در خواب می گوید دلالت بر صالحان و علما است و دیدن فیل در خواب ممکن است بیانگر مصیبت ها و بارهای سنگینی باشد که انشاءالله به رفع و عام ختم می شود، چنانکه نابلسی می گوید فیل در خواب به معنای قوی و نیرومند است. -پادشاهان اراده‌ای که جنگ و جنگ می‌دانند (تعبیر دیدن جنگ در خواب را نیز بخوانید).

و تعبیر خواب در راه حل خود درباره دیدن فیل در خواب می افزاید دلالت بر زحمت و جنگ دارد و دیدن فیل دلالت بر سفر طولانی و سختی سواری دارد و دلالت بر پادشاهان و سلاطین و قدرت دارد و الله اعلم. دیدن نرگس یا فیل کوچک در خواب بیانگر وزیر متکبر یا کارمند متکبر است و شنیدن صدای فیل در خواب نشانگر طبل جنگ است و سرسخت و قدرتمند است و فیل سفید در خواب مرد بزرگ و احمق و فیل آبی در خواب مردی بزرگ و فریبکار است.

ابن سیرین می گوید: زدن به خرطوم فیل در خواب، بیانگر ثروت است. و او می گوید، تعبیر خواب در شیرینی او تعبیر خرطوم فیل در خواب دلالت بر پیوند از معشوق یا خویشاوند دارد و تعبیر بینی فیل در خواب رزق با تلاش و مشقت است و اما تعبیر گوش فیل در خواب به معنای تجسس در اخبار مردم است و خداوند اعلم. ضربه زدن با شلنگ او در خواب به میزان و محل ضربه به او سود می رساند. و در خواب خرطوم فیل را برید نشان دهنده قطع دوره برای افراد شرور است.

ابن سیرین درباره جنگ با فیل در خواب می گوید: اگر در خواب ببیند فیلی او را تهدید می کند یا به او حمله می کند، نشان دهنده بیماری است، تعقیب او در خواب، از جانب پادشاهان و صاحبان امر آسیب دیده است (تعبیر دیدن فرار در خواب را نیز بخوانید).

تعبیر خواب در خواب از دیدن جنگ فیل و مبارزه با فیل در خواب می گوید:جنگیدن با فیل در خواب به طور کلی این است که بیننده با قوانین ناسپاس مبارزه کند و حمله فیل در خواب به بیننده ممکن است نشان دهنده مالیات یا ژاندارمری باشد و دیدن فرار از فیل در خواب فرار از یک ناحق زن بدکار یا سلطه گر و هر که در خواب ببیند فیل بر او می زند، مقامات او را تقویت می کنند و هر کس در خواب ببیند که فیل با دم او ضربه می زند، از پادشاهی سود می برد یا منفعتی از او می گیرد. عفو یا از شریعت، و هر کس در خواب توسط فیل کشته شود، به اقتدار یا رفتار احمقانه افراد وابسته به او توهین شده است، و خداوند آگاه است.

ابن سیرین در تعبیر دیدن فیل مرده در خواب می گوید دیدن فیل کشته شده نشان دهنده مرگ پادشاه یا حاکم در آن مکان است.

تعبیر خواب در تعبیر دیدن فیل کشتن و مرگ فیل در خواب می افزاید: هر کس در خواب ببیند که فیل را می کشد بدون اینکه او را بکشد با مغرور عظیم الجثه کشتی گرفت و هر که در خواب دید که فیل را می کشد دشمن سنگین خود را شکست می دهد. گرفتن شاخ فیل در خواب رزق و غنایم است و اما گرفتن عاج فیل در خواب رزق حلال از تلاش است در حالی که دیدن گوشت فیل در خواب بیانگر ظلم پادشاهان یا نوابغ پول و رسانه ها، و ذبح فیل در خواب بیننده را قادر می سازد تا دشمنان خود را شکست دهد.

ابن سیرین در تعبیر دیدن فیل سواری در خواب می گوید هر کس فیل را ببیند و سوار آن نشود، از نظر مالی و سلامتی دچار نقصان و زیان می شود، و اما فیل سواری در خواب، یا بر پادشاهی و اقتدار دلالت دارد، یا بیانگر جنگ باختی است که بیننده می کند. و مکر و مصیبت، برای فرموده حق تعالی در سوره فی آیه 1 و 2 ((آیا ندیدی پروردگارت چگونه عمل کرد؟ با صاحبان فیل مکر آنها گمراهی نبود) سوار شدن بر فیل در خواب. به گفته ابن سیرین بدون زین ممکن است به معنای ازدواج با دختر یک مرد بزرگ غیر عرب باشد و سوار شدن بر فیل در خواب برای کسی که به تجارت او می پردازد نشان دهنده رشد فیل است. در جنگ یا مانند آن و سوار شدن بر فیل نشان دهنده ظلم و بی عدالتی و دروغگویی است.

تعبیر خواب در تعبیر دیدن فیل سوار در خواب می گوید:تعبیر فیل سواری در خواب به طور کلی این است که دلالت بر جلال و جلال دارد و خداوند داناتر است و هر که در خواب ببیند که با دیگران بر فیل سوار می شود شراکت می یابد و هر که ببیند بر فیل سیرک سوار است بر مرگ دماغ خود شرط می بندد و هر که ببیند برای جنگیدن بر فیل سوار است بر مردم ستم می کند و در مورد حمله فیل در خواب تعبیر خواب اضافه می کند که هر که ببیند. حمله فیل جنگی در خواب بر حق است و هر که در خواب ببیند که بر فیل سرکش سوار است با موج و شایعه بوده و حقیقت را تحقیق نمی کند و هر که ببیند بر پشت می افتد. فیل در خواب کسانی را که به او اعتماد دارند از صاحبان ظلم ناکام می ماند و خداوند در هر حال داناتر است.(تعبیر دیدن سوار در خواب را نیز به صورت کامل و دقیق بخوانید)

تعبیر خواب در حل خود از دیدن فیل در خانه می گویدديدن فيل در خانه به طور كلي بيانگر صاحب غرور و قدرت يكي از اهل خانه است و در خواب بعد از مصيبت پهلوي خود را نرم مي كند و هر كه در خانه در خانه فيل ببيند. خواب ببیند مواظب باشد که مردم را بزند تا خداوند او را بزند، دیدن فیل بسته در خانه بیانگر وحشی بودن زن یا فرزند است (تعبیر دیدن خانه را در خواب بخوانید).

و هر که ببیند از فیل در خانه خود نمی ترسد از زن خود و ظلم پسرش نمی ترسد و هر که ببیند از فیل در خانه خود می ترسد از لجاجت زن خود می ترسد. یا اینکه پسرش به دست او شکسته شود و در خواب فیل را از خانه بیرون کند و زن نیرومند یا پسر نافرمان را بیرون کند و اما کسی که در خواب ببیند فیلی خانه او را ویران می کند، ظلم و ستم است. ظالم یا دعای مظلوم و خداوند متعال و داناست.

ابن سیرین می گوید دیدن شیر دوشیدن فیل در خواب، بیانگر حیله گری پادشاه غیر عرب و گرفتن پول از او است، دیدن فیل در حال چرا در خواب، بیانگر رابطه با پادشاهان غیر عرب است و هر که در خواب با فیل صحبت کند، از مقامی خیر می گیرد. یا حاکم

و در مورد پرورش فیل در خواب، تعبیر خواب در شیرینی آن می گوید عموماً دلالت بر تربیت فرزند در طاعت کورکورانه دارد و هر که ببیند در خانه بیش از یک فیل تربیت می کند فرزندان خود را بر ظلم و ستم تربیت می کند و دیدن پرورش فیل خردسال در خواب به فرزندان خود استفاده می کند. زور و كشتي و تعبير ديدن غذا دادن به فيل در خواب كه بيانگر اشتغال به بدي است و خدا داناتر است و هر كه ببيند با فيل در خيابان راه مي‌رود از ظالمي قدرت مي‌گيرد. یا توسط حزبی که متعلق به اوست یا مرجعی که در دل مردم اعتبار دارد تقویت شود.

ابن سیرین می گوید دیدن فیل در خواب برای زن اصلاً خوب نیست و شیخ نابلسی می گوید: دیدن فیل سواری در خواب برای زن ممکن است بیانگر نزدیک بودن زندگی او باشد.

تعبیر خواب در مورد دیدن فیل در خواب برای یک زن، در سایت Haloha می گوید:ديدن فيل در خواب براي زن به طور كلي بيهوده و ظلم اوست و ديدن فيل در خانه براي زن بيانگر شوهري است كه در سايه سنگين و احساس كسل كننده است و خدا داناتر است جلال و عاقبت او. از دوران سلطه و زمان او و هر کس در خواب فیل را ببیند که او را می کشد ممکن است شوهرش او را طلاق دهد و سرپرست او و دیدن بازی با فیل در خواب بیانگر خطر و جسارت با عواقب محاسبه نشده است. خوردن فیل در خواب به زن، نشان دهنده مراقبت و توجه به مراکز قدرت است، در حالی که دیدن فیل سوار زنی در خواب، بیانگر این است که شوهر یا قیم او را قادر به تصمیم گیری مهم می کند.و تعبیر دیدن فیل. خرطوم در خواب برای زن رزق مستمر است و دیدن عاج فیل در خواب برای زن زینت و پول است و تعبیر گوش فیل در خواب برای زن این است که شایعه برمی دارد و اخبار.

تعبیر خواب در راه حل خود موارد مختلفی از دیدن فیل در خواب را اضافه می کند:

 • بازی با فیل در خواب بیانگر مانور با یک حاکم یا شخص قدرتمند است.
 • تولد فیل در خواب بیانگر تصمیمات ناعادلانه علیه مردم است و خداوند داناتر است.
 • تعبیر دیدن فیل گره خورده در خواب یک پادشاه یا اقتدار قوی را قادر می سازد.
 • دیدن فیل در باغ وحش متعلق به شخص یا مقامی است که تحت مسئولیت قانونی قرار می گیرد.
 • دیدن یک فیل در سیرک نشان دهنده بی تفاوتی نسبت به چیزهای بزرگ است.
 • تعبیر دیدن فیل مرده در خواب مرگ پادشاه غیر عرب یا آفریقایی.
 • دیدن فیل در خواب برای بینوایان تحقیق و جستجوی اخبار اعیاد و جنازه و عروسی و برای ثروتمندان تحقیق در مورد اخبار بازار مالی و انواع تجارت است.
 • تعبیر فیل در خواب برای زندانی منتظر قضاوت، و بیمار منتظر نظر طبیب در بیماری خود.
 • دیدن فیل در خواب برای مؤمن هوشیاری به ندای خیر و برای گنهکار از ندای بد است.
 • منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  3. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  4. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا