خواب مار و تعبیر دیدن مار در خواب

دیدن مار در خواب و کشتن آن، تعبیر خواب مار در خانه، رنگ های مار و مار در خواب، تعبیر زهر مار، حمله و نیش زدن مار در خواب و نیش مار

دشمنی انسان با مار یا افعی، با وجود تفاوت های مذهبی و فرهنگی جوامع بشری، دشمنی ابدی تلقی می شود، اما این دشمنی در میان بیشتر نسل بشر به خوبی جا افتاده است، زیرا مار باعث ترس در انسان می شود. بیایید با هم در مورد معانی مختلف دیدن مار در خواب بیاموزیم.

 • ابن سیرین در تعبیر خواب مار می گوید که مارها به طور کلی دشمنان انسان هستند، بر اساس تعبیر وسوسه مار به آدم علیه السلام با التماس از شیطان و دشمنی مار. و مار در خواب به نسبت اندازه و زهر آن است و ابن سیرین می افزاید که مار در خواب زن است پس هر که مار ببیند در رختخواب خود بمیرد زنش بمیرد و هر که مار را ببیند که ظهور می کند. از گردن او و سه بار بریدن، همسرش را سه طلاق می دهد.
 • مار در خواب به دشمن پول تعبیر شد، زیرا زهر آن مالی است که دشمن در دشمنی خود از آن بهره برداری می کند و هر کس مار بزرگی را با سم مهلک در خواب ببیند با دشمن بسیار دلاوری برخورد می کند در حالی که کوچک و غیر را می بیند. مارها و مارهای سمی در خواب نمادی از دشمنان ضعیف است.
 • ابن شاهین می گوید: مار در خواب دشمن کافر است که کار بدی انجام می دهددیدن مارها در خواب که وارد خانه بیننده خواب می شوند، نماد نفوذ دشمنان به خانه او و آسیب هایی است که از آنها وارد می شود، شاید دیدن مار و مار در خانه بیانگر اختلافات و مشکلات فراوان بین خانواده او باشد.
 • دیدن نیش مار در خواب بیانگر نیرومندی دشمن و شدت حیله گری اوست، همچنین در خواب مار را دید که بر روی دو پا راه می رفت و دشمن او حیله گری و نیرومندتر بود.
 • در خواب دیدم که زنده زنده می جنگم، یعنی چه؟

 • ابن سیرین می گوید: کشتی گرفتن با مار یا مار در خواب، بیانگر جنگیدن با دشمن در حقیقت است.هر کس در خواب با مار یا مار مبارزه کند و بتواند او را شکست دهد، بر دشمن خود پیروز خواهد شد و هر کس در خواب با مار یا مار مبارزه کند، همانند مبارزه با مار، بر دشمن خود پیروز خواهد شد. در خواب بیانگر مبارزه با زن یا مقاومت در برابر اغوای زن است.
 • و هر کس در خواب ببیند که با مار کشتی می گیرد، آن را بگیرد و به دو نیم کند، این علاج دشمن است و دیدن کشتن مار در خواب، پیروزی یا رهایی از مار است. دشمن
 • و تعبیر خواب بر شیرینی او می افزاید رؤیت کشتن مار بیانگر این است که بیننده خواب توانسته دشمن خود را کنترل کند و دیدن سوختن مار در خواب بیانگر آن است که بیننده با پناه بردن بر دیو خود غلبه می کند و گفته می شود که سوختن مار در خواب نماد دشمنی همه در آن شر است.
 • مار گزیدگی در خواب و نیش مار در خواب به قدر قوت و ضررش در خواب ضرر دارد و هر کس در خواب ببیند که مار او را نیش می زند، نشان دهنده ظهور دشمن بسیار دلاوری است که خود را پنهان می کرد. دشمنی بیننده و نیش مار سمی در خواب نماد از دست دادن و خستگی زن است.
 • و خواب گفتگو با مار بدون ترس از آن، بیانگر رزق فراوان است به طوری که مردم در تعبیر ابن سیرین او را تحسین می کنند، در خواب همنشینی با مار بدون آن که موجب ضرر و ترس باشد، همینطور است، زیرا بیننده روزی و قدرت می گیرد.
 • اگر خواب گفتگو با مار در سرزمین پر درخت و آب باشد، شبیه زندگی دنیا و شادی در آن و فراموشی بخت آخرت است و اگر بیننده از مار در دنیا بترسد. خواب ببین، آنگاه خود شیطان است، مرد به دلیل نیازی که در خود نشان نمی دهد، کلمات را از جای خود تحریف می کند و سخنان شیرین می گوید.
 • و اما کسی که در خواب مار مرده ای ببیند، بیانگر دشمنی است که خداوند بد او را بدون برخورد با او امان داده است و خدا داناتر است و همچنین هر کس از مار یا مار بترسد و آنها را نبیند پس برای او از شر دشمن در امان است.
 • ابن سیرین می گوید: دیدن تخم مار در خواب نشان دهنده حیله گری ترین دشمنان است.هر کس در خواب تخم مار ببیند دشمنان حیله گر در انتظار او هستند و خداوند داناتر است و مارهای سیاه در خواب نیز همینطور است زیرا آنها حیله گرترین دشمنان هستند.
 • خواب تخم مار به بچه تعبیر می شود و هر که مسئول آن باشد، ممکن است فرزندان او باشند و مورد اعتماد او باشند، مانند نگهداری از فرزندان; در تربیت بر آنان سخت نگیرد، زیرا آنان کاری را که او انجام داده فراموش نمی کنند، پس از ظلم بر حذر باشد، شاید از دشمنی آنان بپرهیزد، علاوه بر این که خداوند در روز قیامت از او درباره آنان سؤال خواهد کرد.
 • شکستن تخم مار در خواب نمادی از زنده ماندن از دشمن سخت است و شکستن تخم مار در خواب نمادی از پایان دشمنی بدون بازگشت است و در مورد خوردن تخم مار در خواب ممکن است بیانگر خوردن پول دشمن باشد.
 • دیدم مارها در خانه حرکت می کنند، تعبیر دیدن مار در خانه چیست؟

 • ابن سیرین در تعبیر دیدن مار و مار در خانه می گوید: هر کس در خانه خود مارها را ببیند و از آنها نترسد، دشمنان مسلمانان را در خانه خود پناه می دهد و هر که ببیند مار و مار در خانه او وارد می شود و از آن خارج می شود. بدون ضرر، دلالت بر این دارد که دشمنان او از اهل خانه او هستند و اگر آنها را در غیر خانه خود ببیند، زیرا دشمنان از بیگانگان هستند و خدا داناتر است.
 • هر کس در خانه مار ببیند، تعبیر به اهل خانه از جن شود، زیرا جن پیش از انسان در زمین سکونت داشته است، پس باید دعای خروج از خانه را بخواند و به ذکرها پایبند باشد و متمسک نباشد. ترسیده
 • و اما خواب خوردن مار از غذای اهل خانه به یکی از دو چیز تعبیر می شود. یا اهل خانه در غذای خود نام خدا را نمی‌برند، پس شیطان آن را با آنها شریک می‌سازد، یا اهل خانه منکر زیبایی هستند که قدر صاحب خانه را آن گونه که شایسته اوست نمی‌دانند.
 • دیدن مار یا مار اگر ببیند که در حال آب دادن به باغ ها یا جاری شدن در زیر درختان است، زندگی و خوبی را نشان می دهد.
 • مترجم خواب ها در وب سایت Haloha می گوید که خواب مار برای یک زن مجرد نشان دهنده امیال روح و پاسخ آن به روحی است که امر به بدی می کند. باید با مبانی مورد قبول خداوند متعال علیه خود و خواسته های خود تلاش کند، در خواب مار یا مار برای مرد مجرد نیز چنین است; توضیح می‌دهند که با خواسته‌هایش به خود می‌آید و نگاهش را پایین نمی‌آورد، چون فتنه از چشمش وارد می‌شود.
 • و نیشگون گرفتن مار در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده یک دوست حسود است به او زیان می رساند و گفته شد مارگزیدگی در خواب برای دختر مجرد، نماد مردی است که او را اغوا می کند و او را در مورد خود وسوسه می کند یا آبروی او را می زند، و اما کسی که در خواب مار را به دور خود پیچیده است. او مردی است که می خواهد او را مجبور به ازدواج، رابطه یا انجام بدی کند و خدا بهتر می داند.
 • کشتن مار در خواب مجرد، نمادی از فرار از خطر است، زیرا مرگ مار و مار در خواب نشان دهنده نجات از دوستان بد یا مرد حیله گر و دیدن مار مرده در خواب برای مردم است. مجردی نماد پایان ترس و اضطراب در زندگی اوست.
 • ابن سیرین گوید خوردن گوشت مار در خواب پول حلال است از یک دشمنخوردن گوشت مار در خواب نماد پیروزی بزرگی است که بیننده خواب به آن دست خواهد یافت و به دنبال آن سود و منفعت زیادی به همراه خواهد داشت.
 • و اگر در خواب گوشت مار خام بخورد بر دشمن و مال او پیروز می شود و همین طور است اگر ببیند که گوشت پخته مار می خورد که گوشت و چربی مار مالی حلال از مار است. دشمن
 • و اما خواب خوردن گوشت مار، دلالت بر خوردن ربا یا نپرداختن زکات دارد و بیننده از آن خشنود می شود.
 • دیدن مار در حال بلعیدن شخصی ممکن است نشانه خوبی باشدو تعبیر خواب در محل شیرینی آن تعبیر می کند که دیدن مار در حال بلعیدن انسان تعبیر می کند که دنیا او را تصرف کرده و هدف از وجود خود را در زمین فراموش کرده است.
 • ابن سیرین مارهای آبی را به پول تعبیر می کند، در حالی که در مورد مارهای شکمی می گوید که نشان دهنده خویشاوندان هستند و خروج آنها مصیبتی است که بر خویشاوندان می آید و خداوند داناتر است.
 • و اما خواب مارهای آبی، دلالت بر حیات دارد، زیرا خداوند متعال در سوره انبیاء فرموده است: «وَ ما جَعَلْنا مِنَ الْمَیْرَ كُلِّ شَیْءٍ حَیْدًا» استنباط در اینجا اشکال تلفظ است، نه معنا.
 • و اما دیدن مار شکم نشان دهنده این است که انسان به دنبال هوس ها و خوشی های خود می رود یا ممکن است کسانی که مال مردم را به ناحق می خورند تعبیر کنند پس از خدا بترسد.
 • رنگ های مار در خواب بیانگر قدرت دشمنی با انسان است، مار سیاه در خواب دشمن ترین است، و آتش سیاه وحشی ترین است، و دید مار سیاه اغلب به این صورت تعبیر می شود. شیاطین
 • و اما مار سفيد در خواب، دشمنى است از طرف خانواده، خواه زن باشد و چه فرزند، يعنى آنها را به خرج دين خود خشنود مى كنيم، زيرا خداوند متعال فرمود: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد!
 • و خواب مار سبز حکایت از زندگی دنیوی و شادی در آن و فراموشی بخت آخرت دارد.
 • و اما خواب مار زرد، بیانگر کینه و کینه و حسد در میان مردم است و کتمان درمان است و خدا داناتر است.
 • دیدن مار قرمز در خواب نماد دشمن بدخواه و حسود با حسادت و آسیب شدید است و مار قرمز در خواب زن حسود با حسادت کشنده است.
 • دیدن مار آبی در خواب نیز بیانگر آن است که دشمنی را فرو می نشاند و تا فرصتی پیدا کند دوستی می کند و خواب مار خاکستری را دشمن دروغگو تعبیر می کند.
 • دیدن مار و کفش پاشنه در خواب برای زن متاهل، بیانگر وجود شخصی است که دنبال زندگی او می رود، پس می تواند در رفع نیازهای خود با پنهان کاری کمک بگیرد، دین او، او را به بهای اخلاق و دین خود راضی می کند یا دلالت می کند. که به او ولایتی داده شد که خداوند بر او ترجیح داد.دیدن مار در خواب برای زن باردار اگر قبل از ماه چهارم باشد، نشان دهنده این است که کودک او را خسته می کند، باید او را با تربیت صحیح دینی تربیت کند تا دقت از درون او باشد و از تربیت سالم او غافل نشود.

 • تعبیر خواب مار که سم می پاشد، بیانگر برخورد شدید است. هر کس مار را ببیند که زهر خود را در صورتش می ریزد، نشان می دهد که با کسانی نشسته است که دشمن دین و دنیا او هستند که اخلاق و اصول او را تباه می کنند.
 • همچنین هر کس در خواب ببیند که از مار زهر بیرون می‌آورد و با آن معالجه می‌شود، بیانگر حیله گری و تمجید او از مردم است تا بهترین آنچه را که دارند به نفع خود از آن‌ها بیرون بیاورد.
 • ديدن مار در حال پاشيدن زهر به غذا در خواب بيانگر مال حرام يا ضرر و زيان بيننده در امرار معاش است و اما زهر مار با نوشيدن بيانگر فريب و فريب است.
 • سرم را دیدم سر مار، یعنی چه؟

  هر که در خواب مار شود از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود و اولی بهتر از دومی است چنانکه ابن سیرین اشاره می کند خدا برای اوست پس توبه خود را تجدید کند و اما بیننده. سر او مانند سر مار است، این نشان دهنده افکار و نیرنگ ها و افکار بد اوست، پس از خدا بترسد.

 • مار در خواب ممکن است بر کفار و اهل بدعت دلالت کند و بر زناکاران و ماهیت آنها دلالت کند.
 • دیدن مار در خواب ممکن است بیانگر دشمنی از فرزندان یا همسران باشد، زیرا خداوند متعال می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا زنان و فرزندان شما دشمن شما هستند، پس مراقب باشید».
 • بیرون آمدن مار از مجرای ادرار مرد نشان دهنده پسر و همچنین مارهای کوچک است.
 • هر کس ببیند که مار از آلتش بیرون می آید و به سوی او باز می گردد، در معرض خیانت قرار می گیرد و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب در حلاوت خود از دیدن مار در عبادتگاه می گوید که بیانگر این است که بیننده در مقابل مردم آینه نماز می خواند پس باید در نمازش اخلاص داشته باشد وگرنه دلالت بر نفاق بیننده دارد.
 • هر کس مار را ببیند که از پایین به بالا می رود آسوده خاطر می شود و خوشحال می شود، اما هرکس مار را از بالا به پایین پایین می بیند ممکن است نشان دهنده مرگ رئیس جمهور در آن کشور باشد و خدا بهتر می داند.
 • منابع و مراجع addremove

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. کتاب «عالم الرؤیا، تعبیر العلم و الاشارات»، دکتر سلیمان الدلیمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول 2005م.
  3. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا