تعبیر خواب تراشیدن ریش در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب تراشیدن ریش در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب تراشیدن ریش در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب تراشیدن ریش در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب تراشیدن ریش در خواب ابن سیرین معانی و معانی زیادی دارد و در این که دیدید با تیغ ریش را میتراشید یا فقط نازک میکردید فرق میکنند؟ آیا خلاف واقعیت و ریش های بسیار بلند را دیده اید؟ دیدی ریشت خاکستری شده؟ همه این سوالات و بیشتر را می توانید در این مطلب با تعبیر خواب ریش تراشیدن ریش ابن سیرین آشنا شوید.

تعبیر تراشیدن ریش در خواب ابن سیرین

ابن سیرین تعبیر تراشیدن ریش در خواب را در این موارد خلاصه کرده است:

 • هر کس خواب ببیند ریش بلند شده تا به شکم بیننده برسد، دلیل بر نعمت و رزق و مالی است که به زودی پس از خستگی و سختی به او می رسد و رزق به مقدار موی است که بیننده در خواب روی چانه خود می بیند.
 • اگر بیننده خواب خود را با ریش بلند از هر دو طرف به جز وسط ببیند، این دلیل بر پول زیاد است، اما شخص دیگری از آن لذت خواهد برد، نه او.
 • و هر که ببیند چانه اش خاکستری و سپید شد، صاحب بینایی به زودی گرفتار مقام حیثیت و کرامت می شود.
 • اگر چانه به مقدار ساده و معقول کم شود، نشان دهنده پرداخت بدهی بیننده و رفع اضطراب و ناراحتی است.
 • اما اگر مقدار معقول تری کاهش یابد، این گواه از دست دادن پول، و آمدن نگرانی ها و مشکلات است.
 • اما اگر بیننده ریش خود را عادی و آشنا ببیند، نشانه رزق نزدیک و خیر فراوان است.
 • و اگر بیند که ریش خود را می کند، دلیل است که به خواسته اش رسیده، اما پس از خستگی و کوشش فراوان.
 • و اگر بیننده ببیند که ریش خود را می برد و مساوی می کند و بقیه ریشش به اندازه یک مشت است، دلیل بر زکات واجبی است که بیننده انجام می دهد.
 • اما اگر ببیند که دارد ریش خود را می خورد و موهایش از اطرافش می ریزد، موهای دستش را جمع می کند، این نشان می دهد که پول بیننده تمام شده است، اما به زودی می تواند دوباره آن را جمع کند، اما اگر چنین کند. مو را نگه نمی دارد، او نمی تواند پول خود را برگرداند.
 • همچنین بنگرید: تعبیر شانه زدن و شانه زدن مو در خواب و تعبیر آن

  تعبیر تراشیدن ریش در خواب برای مکلفین

 • اگر مردی در حقیقت ریش خود را بلند کند و نتراشد، در خواب ببیند که ریش خود را می تراشد، این دلیل بر آن است که مرد اصول خود را رها کرده است، یا به مردم ظاهر می شود که متعهد است و او نمی باشد.
 • یا ممکن است دلالت بر عدم انجام برخی از واجبات یا سنت هایی که مکلف باید انجام دهد.
 • اما اگر در واقع متعهد نباشد و ببیند که ریش خود را می تراشد، ممکن است دلالت بر نزدیکی بیننده خواب به پروردگارش داشته باشد یا همسر صالحی برای او به دست آورد که دینش را برای او تمام کند و اگر ازدواج کرده باشد. پس این دلیل بر روزی او با فرزندان صالح و کسب خیر و برکت در زندگی اوست.
 • اما اگر ببیند که آن را با تیغ می تراشد، نشانه شر و زوال فضل و زیان مالی و دوری از سنت نبوی و ترک منزلت و مقام است.
 • تعبیر خواب تراشیدن ریش در خواب برای زن متاهل

 • اگر زن متأهل باشد و بچه دار باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که دیگر بچه دار نمی شود، ولی اگر بچه دار نشده باشد و قبلاً زایمان نکرده باشد، هرگز بچه دار نمی شود و خداوند متعال اعلم دارد.
 • به طور کلی، دیدن ریش یک زن ممکن است نشان دهنده بیماری و بیماری باشد.
 • ولى اگر زن شوهردار ريشى ببيند بدون اينكه آن را در خود ببيند، دلالت بر صالح بودن شوهر يا پسرش و رزق و روزى و مال شوهرش دارد.
 • و اگر شوهرش در مسافرت باشد و در خواب ریش ببیند، دلالت بر غیبت شوهر و خستگی زن در دوری شوهر از او دارد و می خواهد که او نزد او برگردد.
 • اما اگر ببیند که شوهرش ریش خود را می‌تراشد، دلیل بر مشکلاتی است که به زودی بین آنها پیش می‌آید که به نزاع بین آنها منجر می‌شود و ممکن است او را ترک کند یا طلاق دهد یا از خانه خارج شود.
 • چه بسا در خواب زن متاهل که شوهرش را در حال تراشیدن ریش می بیند، مشکلات و خستگی های روحی و روانی فراوانی را پشت سر می گذارد و خطرات فراوانی در اطراف او در کار و خانواده اش وجود دارد.
 • ممکن است زنی را که در خواب چانه داشت و آن را تراشیده بود تا پایان مشکلات زناشویی بین او و همسرش توضیح دهد.
 • از اینجا خواهیم آموخت: منظور از کوتاه کردن مو در خواب چیست؟

  تعبیر خواب تراشیدن ریش در خواب برای زن باردار

 • ریش به طور کلی برای یک زن نشان دهنده ناتوانی در بچه دار شدن است، مانند یائسگی یا ناباروری، اما اگر زن باردار باشد چه؟ نشان دهنده جنسیت نوزادی است که زن به دنیا خواهد آورد.
 • اگر زن حامله ریش مرد یا ریش خود را ببیند و آن را نتراشد، دلیل بر این است که ان شاء الله مردی را حامله است.
 • و اگر ريش را ببيند و آن را بتراشد، دلالت بر آن دارد كه زن حامله است و خدا داناتر است.
 • و اگر در خواب ببیند که شوهرش خودش ریش خود را می تراشد، دلیل است که حاملگی او به سلامت و بی خطر می گذرد و زایمان آسان و آسان می شود.
 • تعبیر خواب تراشیدن ریش در خواب برای مرد مجرد

 • تراشیدن ریش برای یک مرد مجرد دلیلی بر ازدواج او در آینده نزدیک است، زیرا جوانان ریش های خود را می تراشند تا دنیا را بجویند و همه چیز گذشته را از بین ببرند.
 • ممکن است نشان دهنده ورود پسر به یک رابطه عاطفی جدید باشد.
 • مقالاتی که ممکن است دوست داشته باشید:

  تعبیر خواب تراشیدن ریش در خواب برای زنان مجرد

 • ابن سیرین نیز در تعبیر خواب تراشیدن ریش در خواب آورده است که اگر زن مجردی ریش خود را بتراشد، بیانگر ازدواج قریب الوقوع او است.
 • ممکن است نشان دهنده ورود او به یک رابطه عاطفی جدید باشد.
 • تعبیر خواب تراشیدن ریش در خواب برای مرد متاهل

 • نشان دهنده ازدواج دوم مرد است و ممکن است امرار معاش او فرزند خوبی باشد.
 • زوال نگرانی ها و مشکلات و پس از بدبختی های بینا.
 • توانایی او در غلبه بر موانع و رسیدن به آنچه می خواهد.
 • تعبیر کوتاه کردن ریش در خواب

 • اگر ریش ناصاف باشد و بیننده خواب آن را کوتاه کند و در خواب راست کند، این گواه بر تمام خوبی ها و برکات زندگی اوست.
 • ممکن است نشان دهنده پایان رقابت بین یکی از بستگان باشد.
 • یا شاید بیننده بعد از خستگی زیاد و تلاش زیاد در محل کارش ترفیع گرفت.
 • كم كردن ريش بيانگر نزديكي بيننده به پروردگارش، عدالت او با خدا و پايان تمام مشكلات قديمي اوست.
 • اگر بیننده از چهل سال گذشته باشد، مال و ثروت و زن صالح و کار مبارک و رزق فراوان و نسل صالح خواهد داشت.
 • تعبیر رنگ ریش در خواب

  رنگ ریش در خواب با توجه به رنگ آن به شرح زیر است:

 • هر کس آن را سیاه و سیاه ببیند، نشان می دهد که بیننده خواب از چیزهای مهم یا پیش پا افتاده زندگی خود صرف نظر می کند.
 • اگر ریش سفید باشد نشان دهنده غرور و اعتبار او پس از آن است.
 • اگر قرمز باشد نشان دهنده تقوا و پرهیزگاری بیننده است.
 • اگر به رنگ سبز باشد نشان دهنده پول فراوان و کسب اعتبار و قدرت است.
 • اگر رنگ آن زرد باشد، نشان از شر و از بین رفتن آبرو و پول و سلامتی و ظهور فقر و بیماری است.
 • هر چه گوشت درازتر و غلیظ تر باشد، عمر بیننده بیشتر و روزی او افزایش می یابد.
 • تعبیر لقاح ریش در خواب

 • لقاح مو فی نفسه پوشش برهنگی است، پس اگر لقاح با حنا دلیل بر حسن است، پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است.
 • اما اگر مو و ریش بارور باشد، این نشان دهنده فقر بیننده و تمایل او به پنهان داشتن فقر و رضایت او از آنچه هست است.
 • اما اگر ریش را با گل بارور کنند، نشان دهنده شهرت مرد و ثروتمند شدن و ثروتمند شدن اوست.
 • تعبیر تراشیدن ریش در خواب

 • اگر ببیند طولانی تر از حد معمول و معمول است، نشان دهنده نگرانی و اضطراب است.
 • اما اگر ببیند که دراز و نزدیک به زمین است، دلیل بر نزدیکی مرگ و مرگ اوست.
 • اما اگر طولانی شود و به ناف انسان برسد، شر و دلیل بر نافرمانی انسان از پروردگارش و دوری او از دین است.
 • هر کس ببیند که مار ناهموار است یا نصف آن را بریده است، دلالت بر از دست دادن مال خود دارد و اگر ببیند که مرد غریبی آن را برای او بریده است، به واسطه دشمن او، مال خود را از دست می دهد.
 • اما اگر ببیند پیری ریش خود را می تراشد، پول و بدهی او به حدی می رسد که شیخ بریده است.
 • اگر بیند که ریشش بریده شد، به همان اندازه که موی بریده را دید، حاکی از زیان مالی و از دست دادن مقام و منزلت و طلا است.
 • اگر ثروتمند باشد و ریش کند، پول خود را در جای ناروا هدر می دهد، اما اگر فقیر باشد، نشان دهنده نگرانی و ناراحتی است.
 • اگر پسر باشد و هنوز به بلوغ نرسیده باشد و ببیند ریش دارد، دلالت بر شرارت دارد، مخصوصاً اگر چانه دیگری را بگیرد و بکشد، چون مال را به ارث می برد و در جایی غیر از آن هدر می دهد. خدا راضی است.
 • اگر پسر جوان بود و به سن خواب نرسید و در خواب دید که ریش دارد، دلالت بر آن دارد که پیش از جوانی می میرد.
 • در تعبیر النابلسی تراشیدن ریش در خواب، حاکی از حیله گری و نفاق است.
 • همچنین ممکن است برای شما جالب باشد: شستن مو در خواب برای زنان مجرد، زنان متاهل و مردان

  و به طور کلی تعبیر خواب ریش تراشیدن در خواب ابن سیرین به خیر قطع می شود و اگر بلندتر از غیر عادی باشد شر است و هر چه بیشتر بگویید خیر کم می شود. و هر چه از حالت عادی خارج شود شر است و خداوند متعال بالاتر و داناتر است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا