تعبیر دیدن تخت در خواب و خواب مشروح

تعبیر خواب رختخواب دیدن رختخواب در خواب و تعبیر دیدن رختخواب کثیف در خواب تعبیر خواب تخت روی زمین و دیدن رختخواب جدید در خواب دیدن خوابیدن در رختخواب غیر و تعبیر. دیدن رختخواب در خواب برای زن، دیدن خرید و فروش ملافه نو و فرسوده

تعبیر خواب در شیرینی خود به معنای عام دیدن تخت در خواب می گوید دلالت بر همسر خوب، رزق و روزی فراوان، ثروت زندگی یا دنیایی است که بیننده به آن وابسته است، همه بر حسب جزئیات بینش و حال بیننده، و خدا داناتر است.

در این مقاله به شما تقدیم می کنیم تعبیر دیدن تخت در خواب به صورت کامل و دقیق، با تفسیر رویای تخت جدید و دیدن خریدن رختخواب و فروختن تشک در خواب خراب شدن تخت و دیدن تخت پاره و دریده شدن تشک در خواب، علاوه بر تعبیر خواب بر تشک. و رویای تخت روی زمین را در سر داشته باشید و تعبیر دیدن رختخواب پشمی و پنبه ای و اسفنجی در خواب و رؤیت شستن رختخواب و معنی دیدن رختخواب سفید و ملافه سیاه و رختخواب سبز در خواب. و موارد دیگر رؤیت بالین برای زنان مجرد و متاهل و به طور کلی برای زنان.

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن تخت می گوید رختخواب نشان دهنده همسر است و پرکردن رختخواب در خواب گویای گوشت و چربی اوست.دیدن تخت در خواب ممکن است گویای زمین و دنیا باشد زیرا انسان بر آن می خوابد و در این دنیا چنان می چرخد ​​تا اینکه به آخرت ختم می شود. این همان چیزی است که شیخ نابلسی به طور کلی معتقد استمی گوید دیدن تخت نشانگر زن است، اگر تعبیر دیدن پروانه در خواب را دنبال می کنید اینجا کلیک کنید.

ابن سیرین گوید تخت مشترک در خواب است نشان دهنده همسر صاحب تخت است چه بالین بینا باشد و چه بالین شخص دیگری و هر اتفاق بدی که در رختخواب دیده می شود با تعبیر بر زوجه منعکس می شود و همچنین هر حسنی که در رختخواب دیده می شود.تعویض تخت در خواب یا جابجایی از رختخواب ممکن است نشان دهنده ازدواج با همسر دوم باشد و ممکن است نشان دهنده طلاق زن باشد، به خصوص اگر خواب بیننده در خواب قصد بازگشت به رختخواب خود را نداشته باشد یا در خواب شاهد آن بوده باشد و در مورد یکی از آنها. هر کس در خواب ببیند که رختخواب خود را به حالتی بدل می کند که از آن متنفر است، ممکن است نشان دهنده مرگ باشد. تا کردن تخت در خواب ممکن است به معنای عدم حضور همسر یا اجتناب او باشد و تا کردن تخت در خواب و کنار گذاشتن آن ممکن است نشان دهنده تقسیم زن و مرد به طلاق یا فوت به صورت کامل و دقیق و قرائن رؤیت و اما دیدن رختخواب مجهول در خواب دلالت بر آن دارد که بیننده زمینی به شکل و وصف تخت دارد و دیدن. تخت بر تخت مجهول در خواب اگر از چوب باشد، نشانگر مقامی است که بیننده به دست می آورد و در آن بر مردان برتری دارد.

شیخ نابلسی می گوید خوابیدن روی تخت در خواب است دلالت بر امان و اطمینان دارد و ممکن است بیانگر غفلت در دین باشد، و اما رختخواب سفید در خواب، بیانگر زن متدین است و رختخواب سیاه در خواب آن است که زن کاری را انجام دهد که خدا را راضی نمی کند و سبزه. تخت نشان دهنده زنی است که دین و عبادت دارد.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن تخت در خواب می گویددیدن رختخواب راحت در خواب، بیانگر همسری صالح است، در حالی که دیدن رختخواب ناخوشایند در خواب، بیانگر همسری بد اخلاق است، تخت پر از پر در خواب، زنی ثروتمند است و در شرارت زندگی می کند و تخت اسفنجی در خواب. زنی منعطف.و اما تعبیر تخت پر از سنگ در خواب زن خشن است و تخت روی زمین در خواب فقر و قناعت است و تعبیر گذاشتن تشک زیر تخت در خواب بیانگر فتنه و خیانت است حمل تشک در خواب بیانگر خروج است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن شستن رختخواب در خواب می گوید:شستن رختخواب در خواب بیانگر انضباط زن است و هر که در خواب ببیند که رختخواب دیگران را میشوید به دیگران می آموزد که چگونه با همسر خود رفتار کنند دیدن لباس شستن در خواب.

طبق تعبیر ابن سیرین از رویت تخت جدید، عموماً بر همسر جدید دلالت داردو هر کس در خواب ببیند که رختخواب خود را از جایی به جای دیگر می برد، یا بسترش را از جایی به جای دیگر می برد، زنش حالش را تغییر می دهد، از او با زن دیگری که مانند تخت بود ازدواج کرد. بهتر از اول یا همان یا بدتر از آن است، چون تعبیر دیدن تخت در خواب زن یا زن است; ابن سیرین گوید: دیدن بستر نرم، دلالت بر نرمی زن با شوهر و اطاعت او از او دارد، و بستر پهن در خواب، بیانگر ظرفیت خلقت اوست و تازگی تخت یا بستر جدید، نشان دهنده انعطاف زن است. و تازگی

شیخ نابلسی می افزاید که فروش رختخواب در خواب است نشان دهنده طلاق زوجه استجز مریض بودن زوجه، فروش تشک حکایت از خروج او از زندگی دارد و خرید تشک در خواب بیانگر ازدواج است و اگر بستر خوب و تمیز باشد همسرش نیز چنین است و بالعکس.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن تخت نو در خواب و خرید و فروش رختخواب در خواب می گوید.تعبیر دیدن تخت نو در خواب به طور کلی همسر دیگری است و خریدن تخت در خواب بیانگر پرداخت مهریه است و اینکه در خواب تختی با ارزش می خرد با زنی اهل علم و دین ازدواج می کند و . هدیه تخت در خواب همسری است که به او هدیه می دهد و تعبیر فروختن تخت در خواب طلاق است و الله اعلم.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن خواب در رختخواب شخصی در خواب می گوید:تعبیر خوابیدن در رختخواب دیگری بسته به حال بیننده و احوال او و ادله خواب ممکن است دلالت بر خیانت یا ارتباط و درستی داشته باشد. رؤیا پس از آن در دنیا لذت می برد و به آن وابسته است و هر که ببیند در بستر یکی از برادرانش می خوابد به برادرش وابسته است و همچنین هر که ببیند در رختخواب همسرش می خوابد وابسته است. او نیز هر کس در خواب ببیند که در بالین دوستی می خوابد به دوست خود بستگی دارد و اما خوابیدن در بالین میت در خواب به ورثه اشاره دارد و هر که مرده را در رختخواب خود ببیند. بمیر و خدا داناتر است.

ابن سیرین گوید: رختخواب نو در خواب، زنی است پنهان، و تشک پاره در خواب، زنی است که دین ندارد، و هر کس در خواب ببیند که رختخواب خود را پاره می کند، مردم به او خیانت می کنند. خانه اش و شیخ نابلسی اضافه می کند که پاره کردن تخت در خواب ممکن است نشان دهنده زنا باشد.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن تخت پاره و تخت آسیب دیده در خواب می گویدرختخواب در خواب عموماً در اثر فوت، بیماری یا طلاق زن آسیب می بیند و تعبیر تخت پاره در خواب زن و رفتن او به خانه خانواده اش را ناراحت می کند و پاره شدن رختخواب در خواب ممکن است بیانگر آن باشد. شکست در احساسات همسر در خواب غفلت از همسر.

تعبیر سوختن تخت در خواب، محاکمه با همسر بیننده است. و هر کس در خواب ببیند که رختخواب دیگری را می سوزاند، دیگری را از همسر خود وسوسه می کند، و خدا داناتر است، و هر که در خواب ببیند که رختخواب خود را آتش می زند، و تعبیر دیدن خاموش شدن آن است. سوختن رختخواب در خواب رضایت همسر و بازگرداندن اوست، تعبیر دیدن آتش و آتش در خواب را نیز بخوانید.

 • گچبری از جنس پنبه نشانگر زن ثروتمند است و همچنین دیدن بستری از پشم به قول ابن سیرین.
 • رختخواب سبز در خواب بیانگر زنی مؤمن است که در عبادت خود کوشا است – ابن سیرین.
 • دیدن سگ در رختخواب یا دیدن خوک در رختخواب ممکن است بیانگر این باشد که شخص بد اخلاق به خانواده خود خیانت می کند – شیخ نابلسی.
 • هر که ببیند بر بالین خود نمی خوابد، نمی تواند با همسرش – شیخ نابلسی – همبستر شود.
 • تعبیر خواب موارد دیگری از دیدن رختخواب در خواب را به شیرینی خود اضافه می کند:

 • هر که در خواب تخت خود را در حال پرواز دید، سفر می کند.
 • هر کس در خواب ببیند زیر تشک می خوابد، بیانگر غفلت همسرش از اوست.
 • هر که در خواب ببیند که چیزی را با رختخواب خود عوض می کند، قمار می کند.
 • تعبیر بالین در خواب برای اغنیا و غنی و بستر برای فقیر پوشش است.
 • رختخواب در خواب برای مؤمن پایانی دارد و برای گنهکار بیانگر تنبلی است.
 • دیدن رختخواب برای بیمار ممکن است نشان دهنده ادامه بیماری باشد و برای زندانی اگر روی زمین نخوابد یا تخت در زندان نباشد، دیدن تخت نشان دهنده واژن باشد و برای کسانی که تخت خواب در خواب باشد. که در پریشانی و پریشانی بودند که باید به خانه اش بچسبد.
 • دیدن تخت در خواب برای کسی که در آستانه امری است که محقق نمی شود و تعبیر دیدن بستر بعد از استخاره به جایگاه بستر و بینا و بینا است و خداوند اعلم.
 • دیدن رختخواب در خواب برای زن به طور کلی تجمل زندگی اوست چنانکه تعبیر خواب در شیرینی او می گوید; و او اضافه می کند:دیدن شستن رختخواب در خواب، بیانگر تأدیب زن یا تغییر وضعیت خود به خود است و خوابیدن در رختخواب شخص شناخته شده ای که محرم او نیست، ممکن است به این معنا باشد که نگاه او به بیرون، بیانگر آن است که نگاهش را پایین نمی آورد. ناشناخته برای زن ممکن است به این معنی باشد که زود به مردم اعتماد می کند و دیدن رختخواب مرده در خواب برای زن از شوهرش دور است.دیدن رختخواب جدید برای زنان مجرد در خواب بیانگر ازدواج او و خریدن رختخواب است. در خواب زن برای تجدید زندگی، چنانکه در خواب رختخواب به زن فروخت و خانه و خانواده وی را ویران کرد، در خواب دوخت و تعمیر رختخواب برای زن آشتی دادن بین اختلاف و حمل تخت در خواب است. برای زن سفر است

  منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. کتاب «عالم الرؤیا، تعبیر العلم و الاشارات»، دکتر سلیمان الدلیمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول 2005م.
  3. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا