تعبیر دعا در خواب و خواب استجابت دعا

تعبیر دعا در خواب، دعا برای کسی در خواب و دعا برای کسی در خواب، دعا برای کسی که در خواب است. مرده در خواب و دعای مظلوم برای ظالم در خواب تعبیر استجابت دعا در خواب
ابن سیرین می گوید دعا در خواب، بیانگر اجابت دعا و وصول به مقصود و برآورده شدن حاجت است و نابلسی نیز با او موافق است و می افزاید که دعا در خواب لذت است و دیدن دعا. در خواب به تسکینی نزدیک است، خداوند به او نسل صالح عطا کند، و دعا برای شخص در خواب، عقوبت او و رهایی از خطر اوست اگر به بیننده ستم شود، و خداوند متعال آری و داناتر است. خواب، دعای استخاره، باران و… و تعبیر دعای مظلوم بر ظالم در خواب.

 • ابن سیرین می گوید دعا در خواب بیانگر رهایی از امری و رهایی از گرفتاریاست مشروط بر اینکه دعا در خواب از خداوند متعال باشد نه غیر او. او، و او در حال گذراندن مصیبت، اضطراب و وحشت است.
 • شیخ النابلسی می گوید دعا در خواب نماد برآورده شدن حاجاتو برآوردن یکی از آرزوهای بیننده است، شاید دعا در خواب بیانگر ملاقات خانواده باشد. خویشاوندان و فرزندان، مخصوصاً کسانی که در خواب با گروه دعا می دیدند.
 • و امّا دیدن دعای پنهان در خواب، یا کسی که ببیند در خلوت و خلوت به درگاه خداوند مناجات می کند، خداوند فرزندی مبارک به او عطا کند، به روایت زکریا سلام. بر او باد و آنچه را که حق تعالی در سوره مریم فرمود: «هنگامی که پروردگارش را ندا داد.»
 • همانطور که دعا در خواب دلالت بر مستجاب شدن دعا دارد، اگر بیننده با هوشیاری برای امری یا حاجتی به درگاه پروردگارش مناجات کند و در خواب نام خداوند متعال را ذکر کند. تضرع دلالت بر شادی و سروری دارد که بیننده به دست می آورد و بدبختی از او دور می شود.
 • و امّا دعا در خواب بدون ذکر خدا، ممکن است دلالت بر فطرت ناپاک و نفاق در دین داشته باشد. و این خواب هشداری است برای او که به سوی خدای متعال بازگردد و به دیگری تضرع نکند و خداوند متعال و داناست.
 • ابن شاهین الظهری می گوید دعا در خواب نشانه عاقبت به خیری استو تضرع در خواب بیانگر برآورده شدن حاجت و فرار از خطر و دعای شب در خواب بیانگر آن است. رهایی از پریشانی و توهم.
 • شاید رؤیای نماز در تاریکی دلالت بر توبه و رهایی از وسوسه یا شناسایی موارد مبهم باشد، زیرا خداوند متعال در سوره انبیاء فرمود: «در تاریکی ندا داد که آنجاست. خدایی جز تو نیست، منزهی تو.» >
 • و عجز از نماز در خواب، یا هر که ببیند از خواندن نماز عاجزند، خیری در او نیست، و دلالت بر نفاق و نفاق دارد. > از بین رفتن امید از آن، یا ناتوانی در خواندن نماز در خواب بیانگر غفلت از امور است و خداوند داناتر است.
 • دعا کردن برای کسی در خواب دلالت بر خیر و صلاح این شخص داردو چنین خیری برای بیننده حاصل می شوددعا در غیب در خواب بیانگر آن است. قوت ايمان و منفعت متقابل بين بيننده و شخص متقابل، دعا كننده براى او، همچنان كه دعا براى كسى در خواب، دلالت بر مستجاب شدن دعا دارد، زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم. فرمود: «هیچ بنده مسلمانی نیست که در غیاب برادرش برایش دعا کند، مگر این که فرشته هم به تو گفته است».
 • دیدن دعای نیکوکار در خواب برای بیننده و آن شخص نشانه خیر و صلاح دنیا و آخرت است و هر که ببیند در خواب برای شخص صالحی دعا می کند. از او علم سودمندی دریافت خواهد کرد یا خداوند او را مسخرش کرده است تا برخی از نیازهایش را برآورده کند.
 • و اما دیدن دعای ظالم در خواب بیانگر این است که او را در ظلم و ستم یا سوء استفاده از ظلم و ستم او یاری می کند و دعا می کند. زيرا خراب كننده در خواب از هر دو نفرت دارد – بيننده و غنن كننده – و گفته شد كه در خواب براي ظالم دعا كنيد اگر از اهل بيننده باشد يا پاك باشد. ماده، و خداوند داناتر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در مقابل مردم برای کسی با صدای بلند دعا می کند، یا با این شخص حاجتی دارد که به اذن خدا برآورده می کند یا منافق و دین اوست. خودنمایی می کند. /li>
 • ابن شاهین می گوید دعا برای مردم در خواب عموماً دلالت بر آن دارد که بیننده به دنبال صلاح اطرافیان خود است و هر که در خواب ببیند که برای امت اسلام دعا می کند، مشغول است. با امر به معروف و مشغول به احوال امت خود.
 • در خواب تضرع برای خود بیانگر موفقیت و رستگاری است، چنانکه اشاره کردیم، چه بسا دعای شخص در خواب برای خود، نمادی از فرزند و فرزند داستان مولای ما باشد. زکریا علیه السلام.
 • و هر کس گفت: “در خواب شخص ناشناسی را دیدم که برای من دعا می کند” این نصیحت است که زندگی او را تغییر می دهد یا دانشی که به دست می آورد ایمان او را تقویت می کند. و درهای بسته را به روی او می گشاید و هر کس در خواب ببیند که برای او دعای توبه و رحمت می کند باید در اعمال خود تجدید نظر کند و حلال و حرام را بررسی کند و با کوبیدن در توبه
 • دعا کردن در خواب، بیانگر مجادله با الفاظ استو ابن شاهین می‌گوید دعا برای شخص در خواب، به این معناست که بیننده با سخنان او را شکست می‌دهد و هر که ببیند دعا می‌کند. برای شخص صالح در خواب، پس به آن شخص ستم می کند، به او تهمت می زند، و دعا برای مفسده ای که در خواب خراب می کند، بیانگر این است که بیننده از آسیب او نجات می یابد. /li>
 • و هر که ببیند در خواب با صورت و حضورش بر شخصی نماز می گزارد، حکایت از نزاع و رویارویی در حق دارد. دادگاه یا در برابر مردم. li>
 • و هر کس در خواب ببیند که بر کسی نماز می خواند و در حقیقت بین آنها اختلافی نیست، یا بیانگر اختلافی است که بیننده در آن ظلم می شود یا اینکه بیننده. به این شخص تهمت می زند و به او تهمت می زند، مخصوصاً اگر ببیند نماز می خواند، طبق قرائن بینایی باید در حضور مردم علناً انجام شود.
 • دعا کردن برای پسر در خواب ممکن است بیانگر نافرمانی و رفتار بد او با پدر و مادر باشد، اما دعا برای زن در خواب، بیانگر سرپیچی او یا تهمت زدن شوهر به او در صورت نیکوکاری است. خصلت و زندگی مشترک و دعا بر همسایه در خواب بیانگر نزاع با همسایه و ظلم بر بیننده است و دعا بر همسایه در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده به همسایه تهمت می زند اگر دعا بلند و حاوی فریاد باشد. یا اگر وجدان بیننده ظلم کند و حقی بر او نداشته باشد و خدا داناتر است.
 • و امّا رویای تضرع برای مردن بدون اختلاف بین او و بیننده در حقیقت، ممکن است بیانگر توبه و بازگشت آن شخص از نافرمانی باشد یا دلالت بر آن داشته باشد. ظلمی که از بیننده بر او وارد می شود، بر حسب حال و قرائنشان، بینش و خدا داناتر است.
 • دعای مظلوم بر ظالم در خواب بیانگر این است که ظلم از بیننده برداشته می شودو حتی پس از مدتی حق خود را از کسی که به او ظلم کرده است می گیرد. حجاب بین او و خدا.»
 • همانطور که دعای مظلوم بر ظالم در خواب بیانگر این است که امر او به دست خدای عادل است پس آرام باشد و نگران نباشد و فقط فکر کند. خدای تعالی و دعا را برپا دار تا خداوند ظلم را از او بزداید و از ظالم انتقام بگیرد.
 • دعای مرگ ظالم در خواب بیانگر مرگ ظلم و انقطاع تدبیر اوو ناتوانی او در ظلم و ستم است. بیماری یا بلایی که به او می رسد و چه بسا دعا برای ظالم بیانگر مرگ در خواب است که حق را به خانواده خود باز می گرداند و ظلم را جبران می کند و توبه می کند و در هر حال دعای مظلوم بر ظالم در خواب است. درباره مرگ، بیانگر رفع ظلم از بیننده و قطع عامل ظلم است.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند که دعای مظلوم علیه ظالم در خواب ممکن است به این معنا باشد که بیننده نمی تواند ظالم را از راه دادگاه و عدالت یا دنیا شکست دهد، اما خداوند بر ظالم پیروز می شود. او را با عدل الهی هر چند بعد از مدتی باشد.
 • و هر که در خواب ببیند که در خفا بر ظالم نماز می خواند پوشیده و انصاف می شود و بی کوشش از آزار ظالم نجات می یابد و این رؤیت دلالت بر آن دارد که اگر واقعاً به او ظلم شود، دعای بینا مستجاب می شود، زیرا خداوند متعال می فرماید: «خداوند سخنان بد را دوست ندارد مگر کسی که به او ستم شده باشد و خداوند دانا و داناست».
 • و خواب دعای مظلوم برای ظالم در صورت او، بیانگر جلسه ای است که حق به خانواده اش برمی گرددکه در آن ظالم مجازات خود را می گیرد، چه این جلسه. در دادگاه یا جلسه خانوادگی و میانجیگری مردم است و حجت مستضعفان قوی و غالب است ان شاء الله.
 • هر کس بگوید «کسی را در خواب دیدم که برای من دعا می‌کند» اگر بیننده ظلم می‌کرد، به سزای کار نادرستش می‌رسید و به او آسیب می‌رسید و او را مجبور می‌کرد که حق را به خانواده‌اش بازگرداند. یا او را در میان مردم الگو قرار ده و از همه پشیمان شوی، اما در خواب دیدی کسی برایت دعا می کند، نه ستمکار هستی و نه فاسد. این شخص به شما تهمت می زند، مخصوصاً اگر دعا بلند باشد.
 • دیدن پدر که در خواب بیننده را صدا می کند، بیانگر نافرمانی و بد اخلاقی پسر با خانواده است و این خواب هشداری است برای بیننده که در زمان حیات و مرگ پدر و مادر خود را نیز تکریم کند. چنان که گفت: «در خواب مادرم را دیدم که برایم دعا می‌کند»، زیرا فرمود: «بی‌شک سه دعا مستجاب می‌شود، دعای مظلوم، دعای مسافر، و دعای مسافر». پدر.”
 • دعوت پدر در خواب، اگر پسر صالح باشد، ممکن است بیانگر ظلم پدر یا رفتار پسر باشد که دریچه ای برای نزاع بین او و پدرش است و همچنین تماس مادر در خواب به پسر یا دخترش.
 • اصل اساسی در تعبیر رؤیای نمازگزار در خواب این است که بیننده اگر صالح است به خود و کارش بنگرد، این خواب بیانگر تهمت زدن به او است. یا اینکه لغزش کرده و ظلمی که بدون علم و اراده از او روی می دهد، هر چند بیننده ظالم باشد یا فاسد باشد، این خواب هشداری است که خداوند از او انتقام می گیرد «و گمان نکن که خدا غافل است. آنچه ستمکاران می کنند.»
 • کسی که ببیند در خواب برای خود دعا می کند پس از حمد و سپاس اندک ناسپاسی می کند و نعمت خدا را بر او قدر نمی داند و دعا می کند. برای خود در خواب نشانه ای است برای بیننده که قدر نعمت ها را می داند و قبل از مرگ آنها شکر می کند و خداوند داناتر است.

دعای زنده برای میت در خواب بیانگر نیاز میت به دعا و صدقه است و شاید دعای میت در خواب بیننده را یادآور دعای میت باشد و تعبیر دعای میت با رحمت در خواب، بیانگر رسیدن دعا به مرده و دلداری میت با دعای بیننده و صدقه ای است که آن را از روحش خارج می کند و هر که ببیند برای میت دعا می کند. در خواب، در بیداری و تعهد به صدقه برای او دعا کند.

 • تعبیر خواب دعای میت برای زندهکه حاکی از موفقیت و منفعت و خیر است و دیدن مرده در خواب زنده را ندا می دهد از بهترین رؤیا است.
 • و اما کسی که در خواب ببیند مرده برای او دعا می کند این مکروه است و بیانگر گمراهی بیننده یا ظلمی است که بر پاشنه میت می افتد و شاید دعای میت به زنده در خواب دلالت کند که میت حقی دارد که بیننده دارد و آن را طلب می کند و اگر این حق مادی است باید آن را به خانواده میت برگرداند. اگر این حق اخلاقی است باید با دعا برای میت و صدقه کفاره آن را بدهد.
 • همانطور که دعای میت بر زنده در خواب، بیانگر این است که بیننده دچار اشتباه یا نافرمانی می شود، خصوصاً اگر متوفی در خواب از افراد بیننده خواب باشد مانند مادرش یا پدر، و دعای میت در خواب مستجابتر است و خداوند متعال، تبارک و تعالی و دانا است.
 • اجابت دعا در خواب، بیانگر استجابت دعا در بیداری استو هر کس دعای مستجاب را در خواب دید، آن را حفظ کند و در بیداری و در هنگام سجده بخواند. دعا. .
 • و اجابت دعا در خواب، اگر بیننده در آستانه امری باشد که توفیق و سعادت را به همراه دارد و اگر بیننده مضطرب باشد خداوند غم و اندوه او را برطرف می کند. همانطور که دعای مستجاب در خواب بیانگر عملی است که بیننده به خداوند متعال تقرب می یابد و فرصتی برای کفاره گناه و شستشوی گناهان است.
 • اجابت دعا در خواب، اگر دعای رزق بود، رزق و روزی است، و اگر دعای امنیت، امنیت است، و هر که ببیند در خواب دعایی می‌خواند، در خواب می‌خواند. بیداری، این یکی از نمادهای استجابت دعا در خواب است و خدا داناتر است. در مورد نمادهای استجابت دعا در خواب و رؤیای فرخنده اینجا را کلیک کنید.
 • دعای بعد از نماز در خواب، دلیل بر اجابت دعا و تسکینی برای مظلوم است و نابلسی می گوید: خواب دعا در مسجد، بیانگر اجابت و اجابت دعا است. خواهش می کند و هر که ببیند در مسجد بر ظالم مناجات می کند، خداوند بر او عجله فرماید و او را از ظلمش رهایی بخش و ظالمان را آشکار کن.
 • همانطور که دعای بعد از نماز در خواب حکایت از تقرب به خداوند با حسنات و قبولی دعا و عبادت بیننده دارد و خداوند داناتر است.
 • دعای بعد از نماز در خواب، اگر برای خود بیننده یا دیگران دعای خیر باشد، بیانگر کامل بودن نماز و قبولی عبادت و استجابت دعای اوست. عبادت کن و خدا داناتر است.
 • خواب دعای بعد از نماز ظهر بیانگر پیدایش امری پنهان برای بیننده خواب است که نجات او از خطر یا توفیق و گلوکوم و دعای بعد از آن است. نماز ظهر در خواب ظاهری است بر مخالفان که در آن پیروز و پیروزی است و خداوند داناتر است.
 • دعای بعد از نماز عصر در خواب بیانگر امری است که تمام می شود و ابن شاهین گفته است که هر دعای بعد از نماز در خواب، بیانگر پایان آن است. امری با عاقبت بخیر انشاءالله و خواب دعا در وقت نماز عصر شاید بیانگر پرداخت بدهی باشد در صورتی که بیننده بدهکار باشد.
 • خواب دعای بعد از نماز مغرب بیانگر این است که به زودی چیزی که بیننده آرزو و آرزو دارد محقق می شود و دعای او مستجاب می شود و مخصوصاً خانواده. .
 • و اما دعای بعد از نماز عصر در خواببیانگر استراحت پس از خستگی است و دعای انسان بعد از نماز عصر در خواب، بیانگر منفعت و خیری است که او دارد. به ویژه از خانواده خود دریافت می کند. درباره نماد نماز و تعبیر آن نمازهای پنجگانه در خواب را اینجا کلیک کنید.
 • دعا و گریه در خواب بیانگر استجابت و نزدیکی استبه شرطی که گریه در خواب بدون سیلی و زاری باشد و دعا در خواب با تکریم و تضرع باشد. و شیخ نابلسی می‌گوید: دعا و گریه در خواب، نشان‌دهنده رسیدن به آرزو است، اگر فریاد نباشد.
 • اما دعا و فریاد در خواب ممکن است بیانگر وقوع مصیبتی باشد که بیننده خواب راهی جز توسل و تضرع از خداوند متعال نمی یابد. و دعا با گریه و فریاد در خواب حاکی از پریشانی و پریشانی است که راه نجاتی از آن نیست مگر از جانب خداوند متعال.
 • نابلسی می‌گوید: دعا و فریاد در خواب بیانگر وسوسه افتادن است و شاید دعا و فریاد در خواب بیانگر کمبود معیشت و کمبود باران باشد.
 • تعبیر دعای استخاره در خوابکه بیانگر موفقیت در امری است که بیننده را به خود مشغول می کند و دعای استخاره در خواب بیانگر تمام شدن امر و برآورده شدن آرزو است. .
 • دعای باران در خواب بیانگر مصیبتی است که بیننده به آن دچار می شود که انشاءالله عاقبت آن به خیر خواهد شد، دعای باران بیانگر آسودگی است اگر بینا در دعا فروتن است.
 • تعبیر دعای قنوت در خوابکه بیانگر اجابت دعای بیننده در بیداری و ورود او به رحمت خدا و رهایی او از پریشانی و خطر، همچنان که نماز قنوت در خواب، بیانگر توبه و تسلیم در برابر خداوند متعال و پیروی از نیکوکاران و صالحان است.
 • دعا با نام خداوند در خواب:دعا به نام خداوند منتقم در خواب بیانگر رهایی از ظلم و بازگشت حق به اهل آن است. بسم الله الرحمن الرحیم دلالت بر شفای مریض دارد و در خواب تضرع بسم الله الرحمن الرحیم دلالت بر درهای جدیدی دارد که به روی بیننده باز می شود و بسم الله دعا می کند. ولیّ در رؤیا نشانگر ظلمی است که بیننده به آن روا داشته می شود که دوام ندارد.
 • دعا کردن با خدا که در خواب خود را به تو می سپارم بیانگر خطری است که بیننده به خواست و اراده خداوند در آن سقوط می کند و از آن فرار می کند و دیدن دعای خداوند که در خواب خود را به امانت می سپارم نیز بیانگر توفیق و نیکی است اگر بیننده به امر جدیدی بیاید یا نگران آن باشد و خدا داناتر است.
 • دعا در خواب برای زن مجرد بیانگر برآورده شدن آرزو استو دعا در خواب بیانگر برآورده شدن دعا در بیداری مجرد است و اگر دختر مجرد ببیند که او از خدا روزی می خواهد که به آن می رسد و اگر ببیند که خدا را برای ازدواج می خواند ازدواجش آسان می شود و خداوند شوهر صالحی به او عطا فرموده است چنانکه دعا در خواب برای دختر مجرد نشان می دهد. محافظت از حریصان و ظالمان.
 • تعبیر گفتن “پروردگارا” در خواب به زن مجرد ممکن است دلالت بر مصیبتی داشته باشد که به آن می گذرد و به خداوند متعال پناه می برد. و اگر ستم کرده بود به خود ستم کرده و باید استغفار کند و این خواب دعوت به توبه است.
 • دعا کردن ستمگر در خواب برای زن مجرد، قصاص او در بیداری است و زن حق خود را به خاطر دعا برای ظالم در خواب، حتی اگر فاصله بین آنها طولانی باشد، می گیرد. دلالت بر این دارد که دعا در بیداری برآورده می شود و خداوند داناتر است.
 • دعا كردن شخص در خواب براي دختر مجرد ممكن است بيانگر وقوع ظلم و تهمت از سوي اين شخص باشد و بيشتر موارد دعايي كه قبلا به آنها اشاره كرديم مربوط به ديدن دعا در رویایی برای زنان مجرد و به طور کلی برای زنان.
 • دعا در خواب برای زن شوهردار بیانگر برآورده شدن آرزوی او استو اگر با شوهرش موافق باشد، دعا بیانگر افزایش سعادت و خوشبختی اوستو اگر با همسرش موافق باشد. با شوهرش اختلاف دارد، پس تضرع در خواب بیانگر پایان این اختلاف است با آنچه در آن خواهد بود.
 • دعای زن شوهردار در خواب، بیانگر این است که دعای او در بیداری برآورده می شود، اگر برای پسرش توفیق دهد و چشمانش از او خنک شود. و همچنین اگر در خواب برای دخترش یا شوهرش یا برای خودش دعا کند.
 • دعا كردن شخص در خواب براي زن شوهردار اگر ظلم كرد خداوند او را بر او ياري كند وگرنه دعاي او در خواب ممكن است بيانگر تهمت زدن او باشد. ، یا اینکه بین آنها اختلاف است.
 • دعا کردن برای شوهر در خواب، ظلم و ظلمی است که زن از جانب شوهرش به آن روا می دارد.
 • و اما تعبیر دعا در خواب برای زن حامله، بیانگر این است که او به سلامت قیام می کندو خداوند فرزندی مبارک به او عنایت فرماید و دعا با گریه خواب برای زن باردار، بیانگر رهایی از خطر زایمان است و خداوند متعال دانا است.
 • دعای مادر برای پسرش در خواب، بیانگر نافرمانی و عصبانیت او از اوستو هر که در خواب ببیند مادرش برای پسرش دعا می کند، در حق او کوتاهی کرده است و باید به او بازگردد. او قبل از اینکه خیلی دیر شود.
 • اما کسی که در خواب دید که برای پسرش دعا می کند در حالی که واقعاً از پسرش عصبانی نیست. شاید این نشان دهنده ناراحتی و ناراحتی در زندگی پسر باشد یا اینکه او را با یک عمل غیرمنتظره شوکه می کند و همه اینها در تعبیر دعای مادر برای دخترش در خواب صحیح است.
 • همینطور هر کس در خواب ببیند که برای پسرش دعا می کند، از او نیکی و منفعت می گیرد و او خیر فراوان می یابد، این در مورد دعای مادر برای دخترش در خواب صادق است. و خدا داناتر است. تعبیر دیدن مادر در خواب را با کلیک بر روی این لینک به تفصیل بخوانید.

دعا در خواب در صورتی محقق می شود که بیننده عادل باشد و نیت درستی داشته باشد و دعای او در خواب مشروع باشد که در آن ظلم و ضرری برای دیگران نباشد Du’on مانند دعا در زیر باران و دعا بعد از نماز و در مسجد و نیز دیدن نماز در غیبت خداوند متعال اگر از شما بخواهم، خواب هایی که در خواب دعا می کنند بیانگر اجابت و برآورده شدن است. آرزویی که ذهن بیننده را به خود مشغول می‌کند و انسان باید به متن دعایی که در خواب می‌خواند نگاه کند، زیرا هر کس در بیداری علیه کسی دعای بدی می‌کرد و دید که در خواب برای او دعا می‌کند. ; باید در نظر داشته باشد و بداند که به این شخص بدگمان است یا به او ظلم می کند و…دعا در خواب هم برآورده می شود اگر مرده در خواب زنده را بخواندلذا دعای حضرت علی (ع) مرده بر زندگان در خواب یکی از بهترین و قوی ترین رؤیاها حاکی از اجابت است، چنانکه رؤیت آن تلقی می شود دعای پدر و مادر در خواب از نشانه های برآورده شدن دعا است. و خداوند متعال آری و اعلم است، بعضی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند که دیدن دعای اولاد صالح در خواب مخصوصاً به استجابت و تصدیق داستان مولای ما زکریا علیه السلام و قول خداوند متعال نزدیکتر است. : تو که دعا را می شنوی.»

منابع و مراجع

 1. “مکتب الکلام فی تعبیر خواب”، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت 2000.
 2. “معطر کردن مردم در بیان خواب”، شیخ عبدالغنی النابلسی.
 3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 4. «اشاره‌ها در عالم عبارات» امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م. /li>
 5. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها»، شیخ علی احمد عبدالله الطهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 200
 6. “التفسیر القدری، بیان در بینش”، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، عالم الکتب بیروت، چاپ دوم 2000م. .
 7. «معلم فی القانون فی البیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم المقدسی الحنبلی، تأیید مشحور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزی، عربستان سعودی 1431 ق.
 8. “تعبیر خواب امام صادق” تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دره الرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا