تعبیر آستانه در خواب و نماد آستانه در خواب

تعبیر دیدن آستانه در خواب تعبیر تمیز کردن آستانه خانه در خواب نشستن بر آستانه و خوابیدن بر آستانه در خواب و تعبیر ساختن آستانه خانه در خواب.
ابن سیرین گوید آستانه خانه در خواب بر زن دلالت دارد و هر چه انسان بر آستانه در می بیند بیانگر حال او با همسرش است و شاید آستانه خانه در خواب به معنای مرحله انتقالی از زندگی بیننده و تغییر محل سکونت یا شغل است و نابلسی گفته است آستانه در در خواب نشان دهنده حیثیت و مرتبه شخص و شکستن یا از بین رفتن است. آستانه ممکن است بیانگر انزوا و از دست دادن رتبه باشد و خداوند متعال آری و اعلم است در خواب معنی نصب و ساختن آستانه و جایگزینی آستانه در خواب و سایر علائم آستانه در خواب. .

 • ابن سیرین می گوید آستانه خانه در خواب بر زن دلالت می کند و تغییر آستانه در در خواب ممکن است بیانگر طلاق و ازدواج جدید باشد زیرا ابراهیم علیه السلام به زن می فرماید: پسرش اسماعیل علیه السلام به او بگو آستانه خود را عوض کن و چون به او گفت طلاقش داد.
 • آستانه در در خواب ممکن است نشان دهنده مقام و مرتبه بیننده یا مقام و رتبه رئیس خانواده و حذف آن باشد. آستانه در خواب بیانگر زوال مقام و عزل از مقام است و در مورد نصب آستانه ممکن است بیانگر مرتبه و مقام جدید باشد و خداوند متعال اعلم است.
 • شیخ النابلسی می گوید: نصب آستان در خواب، برای مجرد و ازدواج دوم برای متاهل، و هر چه در خواب بر آستان می آید، بیانگر حال آن است. همسر جدید.
 • ابن شاهین الظهیری می گوید که ساختن آستانه خانه در خواب نماد ازدواج زن است و برداشتن آستانه در خواب ممکن است به معنای طلاق و جدایی باشد.
 • تمیز کردن آستانه خانه در خواب بیانگر تجدید رابطه بین بیننده و همسرش و بین بیننده خواب و شوهرش است.آستانه در خواب ممکن است با چیزی مرتبط با جادو و حسادت مواجه شده باشد. و توانست از آن فرار کند.
 • دیدن آستانه در از گل و لای در خواب، بیانگر ورود پول حرام از طرف زن به خانه بیننده خواب یا کشف عمل مذموم از طرف او است. اهالی خانه اش تعبیر دیدن خشت در خواب را اینجا کلیک کنید
 • در خواب جارو کردن آستانه ممکن است بیانگر ضرر باشدو ابن سیرین می‌گوید دیدن خانه دیگری در حال جارو کردن، نمادی است که بیننده خواب از این شخص پول می‌گیرد. /li>
 • و برخی گفتند که تمیز کردن آستانه در خواب نشان دهنده آمادگی برای یک مناسبت، پذیرایی از مهمان یا پذیرایی از عضو جدیدی است که به خانواده می پیوندد، مانند عروس.
 • نصب و ساخت آستانه خانه در خواب در بیشتر موارد بیانگر ازدواج استاگر بیننده خواب مجرد باشد نصب آستانه نشان دهنده نزدیک بودن ازدواج اوست و اگر بیننده خواب مجرد باشد متاهل است، ممکن است دوباره ازدواج کند، و گفته شده است که ساختن آستانه خانه در خواب برای متاهلین است، ممکن است نشان دهنده تغییر در وضعیت همسرش به بهتر شدن و پایان مرحله دشوار ازدواج او باشد. /li>
 • و در خواب آستانه را با زن دوم عوض كرد، اگر بیننده آستانه اول را حفظ كرد، همسر اول خود را نگه داشت و با او ازدواج كرد و همچنین نصب آستانه جدید را بالای آستانه قدیم دید. اولی و با دیگری ازدواج کنید.
 • گفتندنصب آستانه در خواب، نشانگر کار نو یا کار جدید است و هر که بنای آستانه در را در خواب ببیند. در بین مردم رتبه و منزلت به دست می آورد، حتی اگر آستانه جدید بالا باشد، که بهتر و بهتر است.
 • آستانه جدید در خواب مرحله جدیدی از زندگی انسان است، اگر آستانه جدید در خواب بهتر از آستانه قبلی باشد، بیننده خواب به مرحله ای بهتر از آنچه که هست منتقل می شود و برعکس، و خرید یک آستانه جدید در خواب ممکن است نشان دهنده خرید یک خانه جدید باشد. همسر جدید بهتر از همسر اول است و بالعکس.
 • برداشتن آستانه در خواب، بیانگر طلاق و جدایی مرد از همسر یا نامزدش است.
 • شکستن آستان در خواب نیز بیانگر اختلافات با همسر است که ممکن است منجر به طلاق شود. مگر کسی که در خواب ببیند آستانه شکسته خانه را درست می کند، پس با همسرش اختلافاتش را برطرف می کند، و در خواب برای مجرد درست کردن آستانه، نشان دهنده حل مشکلاتی است که ازدواج او را به تأخیر می اندازد یا مانع تأمین امنیت می شود. آینده او.
 • آستانه شکسته در خواب نیز بیانگر از دست دادن کار یا از دست دادن حیثیت استو هر که در خواب آستان خانه اش را شکسته ببیند ممکن است مردم از او خودداری کنند و از او کناره گیری کنند. و من می دانم.
 • نشستن بر آستانه در در خواب ممکن است بیانگر خلط دو چیز باشد یا چیزی که مانع حرکت بیننده از مرحله ای به مرحله دیگر شود و گفته شده است که نشستن بر آستانه در در خواب بیانگر اختلاف زن و شوهر است. /li>
 • نشستن بر آستانه درگاه کسی در خواب، بیانگر نزدیکی به او و امید به منفعت از اوست، خواب ممکن است بیانگر نزدیکی به فردی صاحب اقتدار و نفوذ باشد.
 • می‌گفتند نشستن بر آستان در خواب، بیانگر بیکاری از کار و شرایط ناآرام است. در راه حل آن تعبیر دیدن در در خواب را به طور مفصل با کلیک بر روی اینجا بخوانید.
 • خوابیدن بر آستانه در در خواب بیانگر اختلاف بین بیننده و اهل خانه اوستو شاید خوابیدن بر آستانه در خواب بیانگر عملی باشد که مستلزم مجازات انتظامی است. زیرا خوابیدن در خواب غافل و لغزنده است، هر چند بیننده در کار خود دچار مصیبت شود، نشان دهنده این باشد که در آستانه خوابیده است، مصیبت او طولانی می شود و ممکن است مورد تحقیق یا تعلیق قرار گیرد تا اینکه خدا غیر از این می خواهد.
 • و بعضى از تعبیر كنندگان خواب رفتند كه خوابیدن بر آستانه خانه در خواب، بیانگر وجوب مواظبت است از كسانى كه وارد خانه مى شوند و بینا را زیاد مى كنند و هر كه ببیند او در خواب مى خوابد. آستانه در خواب، در برخورد با مهمانان و اقوام خود و یا خویشاوندان همسرش و خدا اعلم بیشتر باشد.
 • یکی از نمادهای خوابیدن بر آستان در خواب بیانگر این است که بیننده خواب در میان خانواده خود احساس تنهایی و بیگانگی می کند و چه بسا در صورت مجرد بودن یا عدم خوشحالی به ازدواج نیاز داشته باشد. با همسرش اگر ازدواج کرده باشد و شاید دلش پر از سرزنش باشد.
 • آستانه بالا در خواب، همسری بلند مرتبه با نسب و اخلاق استیا بالا بودن آستانه در خواب بیانگر تغییر حال زن و توبه او و بسته شدن باب وسوسه است. که زندگی او را با شوهرش خراب می کند.
 • نصب آستانه بالا در خواب بیانگر این است که بیننده خواب به سمت شغل جدید یا شغل جدیدی حرکت می کند که به همین دلیل در بین مردم اعتبار پیدا می کند و ممکن است نسبت به خانواده خود مغرور و متکبر شود. اصحاب قدیمی به دلیل موقعیت جدیدش.
 • و آستانه بالا در خواب، اگر بسیار زیاد باشد، ممکن است نشان دهنده بازنشستگی افراد باشدو ایجاد حایل بین بیننده و خانواده یا همسایگانش، و این به دلیل سرزنش بزرگی است که در دل بیننده رویا بر عهده خانواده و دوستانش است.
 • برخی گفتند که آستانه بالا در خواب نشان دهنده مانع دشواری است که خواب بیننده را از رسیدن به برخی از آرزوهایش باز می دارد.
 • آستانه بالا در خواب ممکن است بیانگر خودداری از خیر در خانه، خودداری از کمک به دیگران یا خودداری از زکات، و دفع گدا و فقیر باشد.
 • اما کسي که آستانه را در جايي غير از وضع طبيعي آن مي بيند، مانند ديدن آستانه در پشت در يا کنار در. این عیب در اهل بیت اوست و یا در جای خود قدر آنها را نمی داند و از آنها سوء استفاده می کند و تا زمانی که آنها را به فساد نرساند با آنها سخت می گیرد.
 • در خواب افتادن در آستان بلایی است که بیننده خواب در امر جدیدی به آن مبتلا می شود و اگر خواب بیننده از افتادن بر آستانه در خواب ضرری ببیند، بیشتر است. شدید و شدید.
 • و هر کس در خواب ببیند که بر آستان درگاه دیگری می افتد، از این شخص آرزوی فرمانی می کند و به آن نمی رسد و امید خود را نادرست می کند و شاید در خواب از صاحب آستانه طلب لطفی می کند پس او را مسدود می کند و از یاری او خودداری می کند.
 • و هر که در خواب بر آستانه بیفتد، برخاسته وارد خانه شود; این نشان دهنده مانعی است که بر آن غلبه می کند و سپس با ازدواج، کار یا هر چیز دیگری که مناسب حال اوست، دنیای جدیدی در برابر او گشوده می شود، اما اگر در خواب بر آستانه در بیفتد، برمی خیزد و می رود. او به دلیل موانعی که با آن روبروست قطع امید می کند.
 • گفتند که افتادن انسان بر آستانه در در خواب، بیانگر این است که اهل خانه از نیت بد یا بد او نجات می یابند، زیرا آستانه، اهل خانه را از هم جدا می کند. و آنچه خارج از آن است و از ورود خزندگان و حشرات به داخل خانه جلوگیری می کند.
 • شیخ النابلسی می فرمایدآستان مرمر در خواب، ازدواج با زنی با درجه و مال و بلند مرتبه است و سنگ مرمر در خواب بیانگر ثروت پس از فقر و قوت پس از ضعف است. و هر که در خواب ببیند که بر آستانه مرمر سوار می شود به عزت و مقام نایل شد و غم و اندوه از ازدواج یا کار برطرف شد. بیننده خواب و مدرک بینایی.
 • آستانه شیشه ای در خواب، بیانگر همسری لاغر و حساس است، یا آستانه شیشه ای در خواب بیانگر موقعیتی است که نیاز به توجه دارد و احتیاط و تهدید. موقعیت یا ارتفاع محاصره شده توسط خطرات.
 • دیدن آستانه آهن در خواب بیانگر استحکام رابطه بین بیننده و اهل خانه اوست، مشروط بر اینکه زنگ و خوردگی نداشته باشد. امری که در آن منفعت دائمی و مستمر است یا رابطه او با اهل بیتش محکم است و همچنین آستانه در از سنگ یا سنگ در خواب است.
 • اماآستانه طلا در خواب ممکن است دلالت بر مشغولیت بیننده و خانواده اش به دنیا و لذت های آن باشد و آستانه طلایی در خواب قدرت و مقام و پولی که بیننده و خانواده اش را به خود مشغول می کند، و اما آستانه نقره در خواب، مصونیت و ایمان و نیت پاک است.
 • دیدن آستان چوبی در خواب برای همه منفور استو آستان چوبی در خواب بیانگر فتنه و نفاق و فساد در دین است یا مهمانانی که خیر نمی خواهند. برای اهل بیت و اگر بیننده مقام و مقامی داشته باشد مقامش ماندگار نمی شود و خداوند متعال می داند تعبیر دیدن چوب در خواب را با کلیک بر روی این لینک بخوانید
 • آستانه در خواب برای یک دختر مجرد نشان دهنده مرحله جدیدی از زندگی اوستو آستانه در ممکن است نشان دهنده نزدیک بودن ازدواج باشد. و بالعکس.
 • نشستن بر آستان خانه در خواب برای دختر مجرد ممکن است نشان دهنده تأخیر در برخی از امور یا امیدی به او از طرف خانواده یا نامزدش باشد و در آستانه خانه نشستن در طول روز. روز بهتر از نشستن در آستانه شب است.
 • نشستن در آستانه خانه در خواب نیز بیانگر این است که دختر مجرد به دلیل عملی که مرتکب شده یا تمایل به ترک خانه خانواده اش احساس طرد و طرد شدن می کند.
 • آستانه خوابیدن در خواب برای زن مجرد، بیانگر سهل انگاری و لغزش پا است که در نتیجه از او مجازات انتظامی خواهد شد. خانواده.
 • آستانه جدید در خواب برای یک زن مجرد بیانگر خواستگاری و ازدواج یا گذار به مرحله جدیدی در کار و تحصیل اوست.شاید آستانه جدید در خواب یک زن مجرد نشان دهنده خانه جدیدی است، چه خانه زناشویی یا خانه ای که او مالک آن است یا با خانواده اش به آنجا نقل مکان کند.
 • دیدن آستانه در در خواب شکسته برای زنان مجرد، نشان دهنده مشکل و سختی در یکی از امور زندگی او است که بستگی به شرایط و موقعیت او دارد.
 • آستانه خانه در خواب برای زن شوهردار بیانگر وضعیت او با شوهر و وضعیت خانواده است، دیدن آستانه شکسته در خواب بیانگر اختلاف با شوهر است و هر کس در خواب ببیند که شوهرش آستانه در را برمی‌دارد، او را طلاق می‌دهد و اگر آستانه جدیدی برای خانه نصب کند، ممکن است با او ازدواج کند.
 • از آنجایی که آستانه در خواب برای زن متاهل نشان دهنده حیثیت شوهر و جایگاه او در میان مردم است، آستانه جدید ممکن است نشان دهنده موقعیت جدید و رتبه جدید و آستانه تمیز در خواب باشد. شهرت و محبت مردم است.
 • تعویض آستان در خواب زن متاهل نیز بیانگر تغییر خانه است، یا به دلیل جدایی شوهر به تنهایی، یا بنا به شواهد موجود، با شوهرش به خانه جدیدی نقل مکان می کند. بینایی، هر کدام که به وضعیت بینا نزدیکتر باشد.
 • نشستن روی آستانه در خواب یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده چیزی باشد که او به آن امیدوار است که اگر به آن پایبند باشد و بر آن اصرار کند، برای او محقق خواهد شد. نشستن در آستانه نشان می دهد که شوهرش از او غایب است و منتظر اوست.
 • در خواب زن شوهردار در خواب، خیری ندارد و ممکن است نشان دهنده غیبت طولانی مدت شوهر و یا دعوا و اختلاف طولانی زن باشد. و شوهرش خیری در آن هست و باید مراقب باشد.
 • تمیز کردن آستانه خانه با آب برای زن شوهردار حاکی از منفعت و مالی است و بیننده ممکن است روزی دریافت کرده باشد که زندگی او را از فقر به غنا و از تهمت به رفاه تبدیل کند. زن خواب‌بین به بره‌ای امیدوار بود و دید که در خواب آستانه خانه را با آب تمیز می‌کند. بارداری اتفاق افتاد انشاالله.
 • تمیز کردن آستانه خانه با آب در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده پذیرایی از ملاقات کننده ای باشد که از او سود می برد یا بازگشت فرد غایب یا حل و فصل امور بین او و شوهرش پس از اختلاف.
 • آستانه خانه در خواب برای زن شوهردار جارو زدن، ممکن است بیانگر ضرر و زیان باشدو هر که ببیند در حال جارو کردن آستانه است. از در بیرون در خواب، آنگاه ناخواسته پول می پردازد و جواهرات یا ارث خود را از دست می دهد، و اما در خواب، آستانه در را برای داخل جارو می کند و خاک جمع می کند، بیانگر بازیابی و جمع آوری پول و جارو کردن است. آستانه خانه ای غیر از آن در خواب، بیانگر مالی است که از صاحبان آن خانه به دست می آورید و خداوند متعال و دانا است.
 • دیدن آب پاشیدن در آستانه خانه در خواب ممکن است نمادی از آسایش و اطمینان باشد، به خصوص اگر دید در بعد از ظهر باشد. روابط با همسایگان یا اوضاع نمی تواند به حالت قبل برگردد. /li>
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب در ادامه می گویند: تمیز کردن آستان خانه با آب برای زن شوهردار، نشان دهنده جادوی انجام شده برای او است که انشاءالله از آن فرار خواهد کرد، زیرا قرار دادن آن امری رایج است. جادو در آستانه خانه ها.

آستانه در خواب برای زن باردار بیانگر تغییراتی است که در زندگی او به دلیل بارداری و زایمان رخ می دهد و تمیز کردن آستانه خانه در خواب برای زن باردار بیانگر استقبال از نوزاد تازه متولد شده و به خاطر آن وقتی که به او عنایت شود و ان شاء الله خوب شود، لطف می کند.در مورد دیدن آستانه شکسته یا آستانه کثیفی در خواب زن باردار ممکن است نشان دهنده مشکل بارداری یا سردی رابطه با شوهر باشد. به خاطر حاملگی، و خداوند دانا است.

منابع و مراجع addremove

 1. “معطر کردن مردم در بیان خواب”، شیخ عبدالغنی النابلسی.
 2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 3. «اشاره‌ها در عالم عبارات» امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م. /li>

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا