تعبیر جزر و مد در خواب و خواب عقب نشینی دریا

تعبیر جزر و مد در خواب و خواب عقب نشینی دریا

خواب جزر و مد، جزایر دریا در خواب، تعبیر دیدن جزر و مد دریا در خواب، عقب نشینی دریا در خواب، تعبیر بالا آمدن سطح دریا در خواب، تعبیر خواب کف

ابن سیرین گوید دریا در خواب دلالت بر هر صاحب اختیار و فرمانروایی دارد مانند سلطان و حاکم و معلم. و جزر و مد دریا در خواب، بیانگر افزایش و کاهش نیروی کسی است که دریا به او دلالت کند.و دریا در خواب ممکن است نماد دنیا و احوال آن باشد و وسعت دریا در خواب به سبب میل دنیا به بیننده با زینت آن اگر از جزر و مد زیان نباشد. مکان، خدا بهتر می داند.

 • ابن سیرین می گوید جزر و مد در خواب نشان دهنده نزدیکی به صاحب اختیار است و نفوذ و اگر جزر و مد دریا در خواب آرام و بدون تلاطم بود از آن بهره مند شود و دیدن جزر و مد در خواب که از طبیعت فراتر می رود و به خانه ها و کوچه ها می رود، بیانگر ظلم و ستمی است که بر بیننده خواهد افتاد. یا بر مردم عادی از طرف حاکم یا کسی که نفوذ دارد.
 • هویج در خواب، بیانگر زوال امور استو هر که جزایر دریا را در خواب ببیند چه بسا آرزوهایش از او دور شده باشد و یا ارتباط او با مردی بزرگ و مفید کمتر باشد.
 • ابن شاهین گفته است که نگاه کردن به جزایر دریا در خواب و امتداد آن از دور دلالت بر امیدی است که محقق نمی شود و آرزویی که بیننده به آن نمی رسد.
 • نبلسی می‌گوید دریا در خواب نشان‌دهنده مال و تجارت تاجر است، پس هر که جزر و مد را در خواب ببیند، بیانگر وضعیت تجارت و پول و معیشت اوست، چون جزر و مد زیاد شود و جزر و مد کاهش یابد.
 • و اگر جزر و مد را با هم می دید، این نوسانی بود بین سود و زیان، افزایش و کاهش، و تا زمانی که جزر و مد در خواب آرام و بیداد نمی کرد، هیچ ضرر و زیانی به او نمی رسید.
 • بیننده به آب دریا نیز نظر می کند و اگر دریا گل آلود یا گل و لای باشد جزر و مد در خواب بیانگر ضرر و فتنه و ترس است.
 • یا موج دریا در خواب به اجماع مفسرین مکروه استو امواج بلند در خواب بیانگر پریشانی، اندوه و عذاب است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن دریا در خواب و غرق شدن در دریا را با کلیک بر روی این لینک بخوانید.

 • جزایر دریا در خواب بیانگر کاهش یا زوال استجزایر اعماق دریا در خواب بیانگر ضعف صاحبان اقتدار و نفوذ است، همچنان که دیدن جزایر در خواب موجب زوال فتنه و رفع خطر می شود، مخصوصاً اگر دریا در خواب کدر یا حاوی آن باشد. گل و لای .به احوال آب دریا و حسب مورد بیننده و محل او .
 • و هر کس جزایر دریا را در خواب ببیند که با خود چیزی از ساحل می کشد، بیانگر زیان است و دیدن چیزی که بین جزر و مد گیر کرده است، دلالت بر برآورده نشدن امید و آرزوی دور از ذهن دارد. آسیب
 • و هویج در خواب نیز بیانگر بیگانگی و رنجش استاگر بیننده به صاحبان قدرت نزدیک باشد ، هویج در خواب نشانگر خونسردی در رابطه با آنها یا عدم سود است.
 • و اما ترس از جزایر دریا در خواب، بیانگر امنیت بیننده از ظلم و ستم و ضعف ظالم و عدم تدبیر اوست.
 • اگر بیننده خواب ببیند که هویج ها او را می کشانند، نشان دهنده غوطه ور شدن او در دنیا و امور آن است و امیدها و آرزوهایش حواسش را پرت می کند یا دیدن هویج که خواب بیننده را می کشد، بیانگر کار او در خدمت یک است. مرد خطرناکی که مورد اعتماد نیست
 • تعبیر دیدن جزر و مد دریا در خواب، بیانگر افزایش است مشروط بر این که جزر و مد دریا در خواب ضرری نداشته باشد و جزر و مد دریا در خواب بیانگر پول و آبی و فراوانی در آرزوی بیننده است زیان، آرزوهایش برآورده شد و منفعت بیشتری یافت. و گفته شد که جزر و مد در خواب وسوسه دنیا و توسل آن به بیننده است.
 • و اما دیدن جزر و مد دریا در خواب و آب کدر یا دارای گل و لای، دلالت بر فتنه و نگرانی های غالب دارد.
 • و اگر در خواب جزر و مد دریا را ببیند که ماهی را به ساحل می اندازد، بیانگر منفعت و رزق و روزی حاکم و مدیر یا صاحب اختیار است.
 • و جمع آوری آب جزر و مد در خواب، بیانگر جمع آوری پول و علم و بهره است، و نیز هر که در خواب ببیند که از آب جزر و مد می نوشد، برخی از خواسته ها و خواسته های خود را برآورده می کند، مشروط بر اینکه آب دریا. بوی و رنگ نفرت انگیزی ندارد و گفته شده است نوشیدن آب جزر و مد در خواب بیانگر جدایی دو شریک است و خداوند داناتر است.
 • ابن غنم گفته است که دیدن جزر و مد در خواب با هم دلالت بر نزدیکی به پادشاهان و صاحبان سلطان دارد، اما بیننده در رابطه با آنها اطمینان ندارد و مضطرب می شود و اگر بیننده ببیند که جزر و مد او را به ساحل می اندازد. در خواب ممکن است کارش را ترک کند یا منفعتش قطع شود و اگر مسافر باشد سخت و خسته از سفر برگردد.
 • ابن سیرین می گوید عقب نشینی دریا در خواب بیانگر زوال قدرت سلطان یا حاکم است. و هر کس در خواب دریا را ببیند که تا لبه هایش فروکش کند، نشان دهنده ضعف قوت و نفوذ است.و اگر بیننده در هنگام کم شدن آب در دریا باشد، دلش برای خانواده تنگ شود و برنگردد، یا در خدمت کسی باشد که قوت و اعتبار و مال خود را از دست بدهد، یا مصیبت بر سر صاحب خانه بیاید و پیشوای مردم، یعنی اگر آب دریا در خواب فرو رود تا لبه های آن ظاهر شود.

 • ابن سیرین می گوید: طلوع دریا در خواب بدون ضرر، حاکی از منفعت حاکم برای گله، معلم برای شاگردان و هر صاحب اختیار برای صاحبان امر است. ورود دریا به روستاها و شهرها بیانگر بلا و مصیبت است در آن مکان.
 • و اما کسى که در خواب طلوع دریا را ببیند تا آن را زیر آب ببرد، بیانگر شدت اضطراب و پریشانی و پریشانی است و چه بسا طغیان دریا به خواب بیننده دلالت بر ناامیدى و زیانى دارد که قابل جبران نیست. خدا بهتر می داند.
 • شيخ النبلسي مي گويد طلوع دريا در خواب خوب و منفعت است براي بيننده يا عوام اگر موجب خرابي و خرابي خانه ها نشود.
 • طلوع دریا در خواب، بیانگر افزایش لشکر سلطان است و خسارت ناشی از طغیان دریا در خواب، بیانگر ظلم و ستمی است که از سوی مراجع بر مردم وارد می شود.
 • شیخ نابلسی می گوید کف دریا در خواب بیانگر چیزی است که فایده ای ندارددیدن کف یا کف دریا در خواب، نماد تعقیب چیزهای بیهوده یا تفکر در چیزهایی است که به حقیقت نمی پیوندند، و اگر او را دوست داشت و جذب کرد، خدا بهتر می داند.

 • تعبیر دیدن جزر و مد در خواب برای زنان مجرد، بیانگر نوسان روزها و شرایط است.اگر دختر مجردی در خواب با هم جزر و مد ببیند، ممکن است نشان دهنده تنش و کشش در روابط اجتماعی او یا در رابطه با معشوق یا نامزدش باشد.
 • اگر در خواب جزر و مد ابری یا دارای گل و لجن باشد، بیانگر وسوسه ها و وسوسه هایی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.
 • دیدن جزر و مد دریا در خواب برای دختر مجرد، بیانگر نزدیک شدن چیزی است که برای او سودمند است، مشروط بر اینکه جزر و مد دریا در خواب آرام و طبیعی باشد و شاید با منفعت آن شیفتگی باشد.
 • و اگر مجرد در خواب ببیند که از کف دریا می گیرد، در چیزی که خیر آن نیست فکر می کند، یا بر پوسته ها و امور ظاهری تمرکز می کند و اصل را فراموش می کند.
 • اگر دختر مجردی در خواب جزایر دریایی ببیند، بیانگر دوری و دوری او از کسی است که دوستش دارد.
 • یا جزایر دریا در خواب بیانگر زوال برخی از شرایط آنها در تحصیل یا کار است.
 • اما اگر جزایر دریا در خواب ابری باشد، این نشان دهنده کاهش فتنه و امنیت از خطر است.
 • جزر و مد در خواب برای زن متاهل نشان دهنده رابطه او با شوهرش استدیدن جزر و مد در خواب بیانگر سودی است که زن متاهل از شوهرش می برد یا نزدیکی پس از اختلاف یا فراق او.
 • شاید جزر و مد در خواب برای زن متاهل بیانگر این باشد که خوشبختی پایدار نیست و اوضاع ناپایدار است و او باید احتیاط کند و اطمینان نداشته باشد.
 • جزر و مد در خواب برای زن باردار بیانگر رشد جنین و حرکت آن در شکم است و دیدن جزر و مد در خواب بیانگر خیر و رزقی است که زن باردار به خاطر فرزندش به دست می آورد، مشروط بر اینکه وجود نداشته باشد. آسیب با جزر و مد در خواب.
 • و اما دیدن هویج در خواب برای زن باردار، بیانگر رفع غم و گرفتاری اوست و اگر مریض باشد هویج نشان دهنده زایمان زودرس است و خداوند اعلم.
 • منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. «معلم فی حروف اللغه فی بیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا