تعبیر دیدن قالیچه در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خواب قالی و دیدن خرید فرش نو در خواب تعبیر سحر و جادو و خواب پرواز بر روی فرش تعبیر انبار مراکشی در خواب و قالیچه کهنه در خواب.

دیدن فرش در خواب معانی و معانی زیادی دارد بسته به طول فرش در خواب، عرض آن، کیفیت ساخت و زیبایی آن.و سجاده در خواب با دیدن فرش مسطح فرق می کند و اصل در خواب قالی این است که به اندازه و شکل آن حکایت از قالی در زنده یا باریک است و گفته شد که دلالت بر بلند و کوتاه دارد. عمر به طول و رزق به عرضش و خدا داناتر است در این مطلب به شما تقدیم می کنیم. تعبیر دیدن قالیچه در خواب به صورت کامل و دقیقتعبیر قالی سحر و جادو در خواب و خواب پرواز بر روی قالی، نماد قالی جدید و فرش کهنه در خواب، تعبیر حمل سجاده و دزدیدن فرش در خواب و موارد دیگر چشم انداز فرش برای مردان و زنان.

 • امام ابن سیرین می فرماید: دیدن قالی در خواب، دلالت بر عالم صاحب آن دارداگر در خواب فرشی وسیع و تمیز و مسطح ببیند، بیانگر سادگی دنیای او و فراوانی رزق و روزی و عمر طولانی است و در خواب فرش غلاف بر روزگار سخت و در خواب است. سجاده باریک حکایت از تنگی موقعیت و عدم تدبیر و نزدیک شدن به آری دارد و خداوند اعلم.
 • قالیچه در خواب یک اعتبار و اعتبار استو هر کس در جای نامعلومی در مقابل خود قالی ببیند، بیانگر مسافرت او و بهره مندی او از آن سفر است، دیدن قالی نیز در خواب، نشانه ایمن است، مخصوصاً برای کسانی که در دشمنی یا رقابت بودند و بر سجاده می نشینند. در خواب موقعیت یا امنیت و آسایش است.
 • ابن سیرین می افزاید که سجاده در خواب پهن می شود، بیانگر شراکت بین بیننده و آن است که فرش را در مقابل آنها پهن می کند.
 • قالی نازک در خواب از نظر حقوق بازنشستگی و پول باریک است، اگر فرش نازک و کوتاه باشد، بیانگر عمر کوتاه و سختی زندگی است، خواب قالی ضخیم در خواب بیانگر عزت و اعتبار است، سن صاحب آن. و بهترین فرش در خواب دیدن فرش ضخیم و پهن و بلند و نو است.
 • شاید دیدن قالی در خواب بیانگر این باشد که با خردمندان همنشینی صاحبان سجاده و حجّت و هر که در خواب ببیند که بر فرش راه می رود یا می ایستد، با صاحب سجاده یا با صاحبان سجاده حاجت دارد.
 • شیخ نابلسی می‌گوید قالی در خواب نشانگر بلندی و آسانی استو هر که در خواب یا مال خود بر سجاده بنشیند، آبرو و عزت و اقتدار پیدا می کند، مخصوصاً آنکه در زمستان ببیند که بر سجاده نشسته است، برای مردم خدا داناتر است.

  ابن شاهین ظهیری گوید: نشستن بر سجاده در خواب بیانگر ایمنی است برای کسی که در حال دعوا و جنگ یا دشمنی بود و دیدن او در خواب روی سجاده نشانگر آرامش و آسایش و زیبایی آن است.

 • النابلسی می گوید قالیچه نو در خواب نشان دهنده تداوم لطف است استمرار صلابت و شکوه و خریدن فرش نو در خواب، بیانگر تجدید اختیار بیننده یا تجدید مال او و نو شدن دنیای اوست، همچنان که فرش نو در خواب به نسبت آرامش و خوشبختی دلالت دارد. کیفیت ساخت و ظاهر خوب آن
 • و خرید سجاده بزرگ در خواب بیانگر باز شدن درهای رزق و سعادت است، در حالی که خرید فرش کوچک در خواب به اندازه سجاده دلالت بر شادی و رزق دارد.
 • خریدن بیش از یک قالی در خواب بیانگر آسودگی خاطر در امور مختلف است و خریدن قالی های زیاد در خواب ممکن است بیانگر دستیابی به مقام والایی باشد که بیننده خواب از مردم در خانه خود پذیرایی می کند.
 • هدیه دادن فرش در خواب بیانگر کمک بزرگ است بیننده آن را از کسی که در خواب به او سجاده می دهد می گیرد و هدیه فرش در خواب نشان دهنده شراکت مبارک در مالی یا کاری است.
 • شیخ نابلسی قالی کهنه در خواب اگر خوب بود، بیانگر بازگشت اقتدار یا جلال به بیننده است و سجاده فرسوده و پاره در خواب، دلالت بر نگرانی و اندوه دارد.
 • الکرمانی گفت فرش کهنه در خواب باریک و فقر و فریب استیا فرش کهنه در خواب نشان دهنده راه خطا و نافرمانی بیننده خواب است.
 • و قالیچه کهنه در خواب اگر خاک و خاک بر آن بود، بیانگر غرور زودگذری است که بیننده خواب غمگین می شود و به یاد می آورد.
 • ابن سیرین می گوید: تا کردن فرش در خواب، بیانگر تاکردن نعمت است یا کوتاهی عمر و هر که در خواب فرش را تا کرد عمرش سخت می شود یا عمرش کوتاه می شود و اما آنکه در خواب فرش تا شده را دید و او نبود که آن را تا کرده بود این حاکی از ترک مقام یا ترک چیزی است که بیننده را در امرار معاش ناراحت می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند سجاده دیگری را تا می کند، بیانگر ناراحتی در زندگی صاحب فرش یا پایان یافتن مسئله ای بین او و بیننده خواب است، مانند شراکت و مسکن یا چیزهای دیگر. خدا سن و سالها را می داند.
 • آدمی و کشش قالی در خواب اشاره به وسعت دارد و توفیق در کار و رزق و روزی و به طور کلی زندگی، حتی اگر در خواب فرش را در جای معلومی پهن کنند، دلالت بر وسعت در همان جا دارد، خواه خانه اقوام باشد یا دوست، محل کار. یا خانه بیننده.
 • و اما دیدن فرش در جای نامعلومی در خواب، دلالت بر بیگانگی آسان و بهره مندی از سفر، بیگانگی یا کار جدید دارد.
 • و هر کس فرش تا شده را در خواب به تنهایی ببیند، بیانگر امور سختی است که تمام می شود و مشکلات فراوانی که برای آنها چاره می یابد، به هر حال خدا داناتر است.
 • شیخ النابلسی می‌گوید: حمل سجاده تا شده در خواب، بیانگر ستایش انسان از خود و بطالت است و همه اینها کذب و دروغ است.
 • حمل سجاده بر دوش در خواب، بر حمل امانت و حمل سجاده بر پشت در خواب، به تعبیر ابن شاهین، بیانگر بار و گناه است.
 • فرش جادویی در خواب نماد برآورده شدن آرزوهای بزرگی است که بیننده آرزو دارد. و رؤیای پرواز روی قالیچه حکایت از سفر آسان و سودآور داردچنان که فرش سحر در خواب، بیانگر رزق و روزی آسان و سود آسان است و هر که در خواب فرش سحر داشت، رزق و روزی و ظرفیتی در زندگی خود به دست آورد تا مردم فرمان او را تحسین کنند و خواب پرواز بر فرش، نشان دهنده ترفیع است. یا نزدیکی به شخص صاحب قدرت و پول و بهره مندی از آن.

 • شستن سجاده در خواب بیانگر تجدید اقتدار و تجدید معیشت استو نظافت فرش در خواب، بیانگر پذیرش افراد مفید در خانه بیننده خواب یا کمک گرفتن از آنان است.
 • پهن کردن فرش در خواب ممکن است بیانگر غرور و تکبر و نفاق باشد و هر که در خواب فرشی را ببیند اگر فرش را نشناسد و مکان آن نامعلوم باشد فرصت جدیدی پیدا می کند.
 • و فرش کثیف در خواب دلالت بر خدعه و نافرمانی برای به دست آوردن وسایل امرار معاش و امرار معاش دارد، چنانکه فرش کثیف در خواب بیانگر انکار فضل و امانت از اهل خود و یا سهل انگاری در کمک به مردم است.
 • و اگر در خواب فرش به گل آغشته شود، بیانگر نیت بد و فساد دل است، یا سجاده چرکین، دال بر ورود کسانی است که در آنها خوب نیستند، مخصوصاً کسانی که رد پا روی فرش می بینند.
 • تعبیر شستن و تمیز کردن لباس در خواب را نیز با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

  دوختن فرش در خواب بیانگر کسب و کار جدید و شراکت جدید استو ریسندگی قالی در خواب بیانگر خرید خانه جدید یا کسب مقام و ترفیع است و ریسندگی قالی در خواب نمادی از برنامه ریزی برای کسب و کاری سودآور است.ممکن است تلاش او دچار لغزش شده باشد تعبیر دیدن خیاطی در خواب را بخوانید. به صورت کامل و دقیق با کلیک بر روی این لینک

 • دزدی فرش در خواب بیانگر آسیبی است که دزد به صاحب فرش وارد کرده است.
 • و ربودن قالی در خواب، بیانگر دزدی روزی است یا ازدحام در محل کار، پس هر که در خواب ببیند که سجاده ای می دزدد، روزی را که ندارد می گیرد، یا برای امرار معاش کسی را ازدحام می کند و به او ضرر می رساند.
 • و هر که در ستیز و دشمنی یا رقابت بود، در خواب فرش را از زیر او کشیدند، بیانگر زیان و شکستگی اوست و برعکس اگر بیننده فرش را از زیر دشمن یا حریف خود می کشید.
 • ابن شاهین گفت: سوزاندن سجاده در خواب، بیانگر نزدیک شدن مدت یا قطع معیشت است، و هر که در غربت بود و در خواب فرشی را دید که در حال سوختن است، در غربت می میرد و به کشور خود باز نمی گردد، و چه بسا. خراب شدن سجاده در خواب، بیانگر خروج فیض از بیننده است و خداوند داناتر است.
 • انبار مراکشی در خواب بیانگر موفقیت در کار است و زندگانی دلپذیر به قدر کیفیت و رنگهای انبار در خواب است و دیدن انبار جدید در خواب بیانگر حرکت به سوی بهتر است و هر که ببیند در خواب انباری نو می خرد. نقل مکان به خانه جدید یا شغل جدید است و انبار جدید در خواب بیانگر مناسبت های شاد است.
 • و انبار کهنه در خواب اگر خوب و تمیز بود، دلالت بر مالی است که مال بیننده یا تجدید منفعت است، و اما دیدن انبار پاره یا فرسوده در خواب، دلالت بر سفری طاقت فرسا و بیهوده یا تنگی دارد. در زندگی بیننده
 • و فرش بربر یا فرش در خواب بیانگر اقوام، دوستان، مهمانان، بهره مندی از آنها یا وابستگی به آنها است. شاید انباری در خواب بیانگر منابع متعدد امرار معاش و شادی باشد به دلیل رنگ های زیاد و زیبایی کتیبه های آن.
 • فرش در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده پیشرفت در شرایط او است از بین رفتن دغدغه ها و سهولت رسیدن به خواسته هایش و دیدن فرش نو در خواب برای زنان مجرد حکایت از مرحله جدیدی از زندگی او دارد که بسته به شرایط او ممکن است ازدواج، کار یا تحصیل باشد.
 • و فرش جادویی در خواب برای زنان مجرد یا دلالت بر خواستگاری دارد که به خواسته خود می رسد و یا نشان دهنده آرزوها و آرزوهای بزرگ اوست و پرواز روی فرش در خواب برای مجردها بیانگر این است که آرزوهای بزرگ به راحتی برآورده می شود.
 • و اما فرش پاره و کهنه در خواب برای زنان مجرد اشاره به مشکلات خانواده یا موانع بر سر راه او و مشکلات است و چه بسا فرش پاره یا تا شده در خواب یک زن مجرد نشان دهنده بیماری است که او را از رسیدن به آرزوهایش باز می دارد.
 • قالی در خواب برای زن متاهل به شوهر و فرزندان و مستمری آنها اشاره دارد و اگر در خواب زن متاهل فرش نو و خوب بود، دلالت بر وسعت و راحتی و رزق و روزی دارد و بالعکس.
 • نشستن روی قالیچه در خواب برای زن متاهل بیانگر عزت او در خانه و مقام والای شوهر است و نشستن روی فرش نو برای زن متاهل نشان دهنده نقل مکان به خانه جدید یا به طور کلی بهبود شرایط او است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب خوش بینی»، محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  3. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا