تعبیر دیدن موی سفید در خواب و موی سفید در خواب

تعبیر دیدن موی سفید در خواب و موی سفید در خواب

نماد سفید شدن در خواب و خواب سفید شدن مو برای جوان، سفید شدن ریش در خواب و تعبیر خواب موهای بلند با سفید شدن، کندن موهای سفید در خواب، تعبیر موهای سفید در رویایی برای زنان مجرد و متاهل

موهای خاکستری و موهای سفید در خواب از رؤیاهایی هستند که دارای معانی و نمادهای بسیاری هستند که بسته به زمینه بینش و وضعیت بیننده ممکن است متناقض باشند. موهای خاکستری در خواب ممکن است نمادی از خرد، احترام و کرامت باشدو ممکن است دلالت بر نگرانی و غم و اندوه و مشکلات مالی و سایر علائم و معانی برای دیدن موی سفید در خواب باشد.خواب برای زن مجرد و زن متاهل و تعبیر سفیدی مو در خواب برای زن باردار.

 • امام ابن سیرین فرمودند سفیدی مو در خواب مکروه استو سپیدی مو در خواب دلالت بر فقر و قرض دارد، مخصوصاً دیدن موی بلند با موی سفید و هر که در خواب موی خود را سفید دید، نگرانی و قرضش زیاد شد.
 • شیخ النابلسی می فرماید: دیدن موهای سفید در خواب بیانگر وقار و منزلت است.یا موی سفید در خواب نشان دهنده عمر طولانی است و هر که ریش بدون مو را ببیند نشان دهنده حیثیت و قدرت است و سفید شدن مو و ریش در خواب نشان دهنده نگرانی غالب و فقر و ناتوانی است.
 • می‌گفتند سفیدی مو در خواب زن شوهردار، بیانگر بد اخلاقی و فساد شوهر است و اگر از صالحان باشد، سفیدی در خواب زن متأهل بیانگر آسیب و ازدواج شوهر با زن دوم است. سخنرانی در اینجا برای ابن سیرین است.
 • سفید شدن موهای بدن در خواب بیانگر بدهی های انباشته است و اگر ثروتمند در خواب موهای بدن خود را سفید ببیند دچار ریزش شده و حالش بدتر می شود و منفور است و بیانگر نزدیک شدن به اجل آن است و خداوند اعلم.
 • شیخ نابلسی گفت: موی سفید در خواب به جوانی نشان دهنده کرامت است حیثیت و مسئولیت، و اگر جوانی در خواب موهای خود را سفید ببیند، ممکن است قبل از وقتش مسئولیت بزرگی بر عهده او باشد، چنانکه سفید شدن موها در خواب، بیانگر حوادث و نگرانی های ناگهانی پی در پی برای جوانان است.
 • سپید شدن ریش در خواب برای مرد جوان، بیانگر بی عدالتی از سوی مدیر، حاکم یا صاحب اختیار است، به ویژه کسی که در خواب تمام موهای ریش خود را سفید دیده است، مگر اینکه سفیدی ریش را در خواب ببیند. خواب با نشانه های شرافت و عزت، بیانگر سیادت و موفقیت است.
 • الظهیری گفت: هر که در خواب موی خود را جوان ببیند این زیاد شدن قرض و کم شدن مال و دنیا است و سفید شدن در خواب شهرت و ناراحتی است، چه بسا خواب موهای سفید برای جوان نشان دهنده شوک، ناامیدی یا جدایی از عزیزان است و خداوند متعال بهتر می داند.»
 • ديدن سفيد شدن ريش در خواب بيانگر قدرت و اعتبار استنبلسی می‌گوید: هر که در خواب موی سفید در ریش خود ببیند که همه آن سفید باشد، بیانگر قدرت و اعتبار است و هر که در حقیقت ریش سفید داشته باشد و سفیدی آن زیاد شود، بیانگر افزایش کرامت است. و نیز اگر در ریش موی سیاه و سفید را با هم دید.ابن شاهین الظهیری هر که در خواب موهای سفیدی را در سبیل ببیند، نیت کند کاری کند و سپس از آن برگردد و سفیدی ریش. در خواب برای مفسد توبه یا هشدار و انذار است.

 • سفید شدن مو در خواب ممکن است نشان دهنده بدهی و مشکلات مالی باشد و النابلسی گفته است سفید شدن مو در خواب به زن حامله یا همسرش نشان دهنده نوزاد پسر است، نگرانی و غم و اندوه.
 • سفید شدن مو در خواب برای زن متاهل نشان دهنده فساد شوهرش است یا دچار خستگی و توهم می شود و گفته می شد که دیدن موی سفید در خواب زن، بیانگر جوان بودن تمام موهای اوست، بیانگر بیوه بودن یا بر عهده گرفتن مسئولیت خانواده است و سفید شدن زن ناشناس در خواب بیکاری و اخلال در کسب و کار و کشاورزی و خدا داناتر است.
 • اگر بیننده خواب بترسد، دیدن موهای سفید در خواب بیانگر امنیت از ظلم و ستم است.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب در ادامه گفتند: سفید شدن سر در خواب یکی از نشانه هایی است که دعا را مستجاب می کند و هر که حاجتی داشته باشد و در سرش سفیدی ببیند حاجتش برآورده می شود به دعای زکریا سلام الله علیه: پروردگارم فرمود من هستم و استخوانها از من است و سرها در آتش است.
 • رویای موهای بلند با موهای خاکستری نشان دهنده کمبود پول و مشکلات مالی استو ابن سیرین گفت سپیدی مو در خواب فقر است مخصوصاً اگر مو بلند باشد و دیدن موی بلند سفید در خواب بیانگر سختی ادای امانت یا ادای قرض است و موی بلند با موهای سفید در خواب نشانه است. تأخیر در امور و موانع پیش روی صاحب خواب برای رسیدن به اهدافش تعبیر شیرین او از دیدن موهای بلند و کوتاه کردن موها در خواب را با کلیک روی اینجا بخوانید.

 • ابن سیرین می‌گوید کندن موهای سفید در خواب برای مرد، بیانگر تخطی از سنت است.و کندن موهای سفید در خواب برای زنان مجرد نشان می دهد که بشارت او و موانعی که بر سر راه ازدواج او قرار دارد برطرف می شود و اگر زنی ببیند که موهای خاکستری می کند، بیانگر زوال نگرانی و تجدید حیات است. از امیدها
 • کندن موهای خاکستری از ریش در خواب برای جوان بیانگر آن است که پیر و سالخورده را کوچک می کند و شاید خواب کندن موهای خاکستری از ریش بیانگر زوال حیثیت و کاهش حیثیت باشد. خدا می داند.
 • و کندن موهای سفید از سبیل در خواب، مالی است که بیننده به اجبار می پردازد، چنانکه کندن موی سفید از سبیل در خواب، بیانگر عقوبت یا جریمه است، و هر که در خواب ببیند که یک موی سفید از سبیل خود کنده است. جدایی یا اختلاف با خویشاوندان است و سبیل های خاکستری در خواب عموماً فقر و گناه است و نگرانی خدا اعلم است.
 • رنگ کردن موهای سفید در خواب بیانگر این است که مردم فقر را پنهان می کنند و غم و اندوه را پنهان کند و هر کس در خواب ببیند که موی سفید را رنگ می کند و به او رنگ می دهد، ضعف و ناتوانی خود را از مردم پنهان می دارد، خدا می داند.رنگ کردن موهای خاکستری با حنا در خواب نمادی از ریا و ریا استو رنگ کردن موهای سفید ریش با حنا در خواب بیانگر افزایش ایمان است اگر بیننده نیکو باشد و اگر فاسد باشد بیانگر نفاق است تعبیر شیرین وی از دیدن حنا در خواب را به صورت کامل و دقیق اینجا کلیک کنید. .

 • موهای خاکستری در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده اضطراب و ترس استو اگر دختر مجردی در خواب تمام موهای خود را سفید ببیند ممکن است نشان دهنده جدایی از عزیزش باشد و دیدن موهای سفید در خواب نشان دهنده این است که مسئولیت های بزرگی را پیش از موعد به عهده خواهد گرفت.
 • سفیدی مو در خواب برای زن مجرد هشدار و دعوت به توبه است و هر کس در موهای خود کمی سفیدی ببیند مراقب اعمال خود باشد و سفیدی مو در خواب ممکن است برای دختر مجرد سخنان زشت را نشان دهد. که از خانواده یا دوستانش می شنود.
 • و اما رنگ كردن موهاي سفيد در خواب براي زنان مجرد، بيانگر فرصتي شاد و رفع غم و اندوه آنان است و هر كه در خواب بيند كه موهاي سفيد را در خواب رنگ كند تا سياه شود، به زودي ازدواج خواهد كرد. خاکستری در خواب برای زن مجرد بیانگر رهایی از مصیبت است و خداوند دانا و داناست.
 • کندن موهای خاکستری در خواب برای زنان مجرد

  کندن موهای خاکستری در خواب برای زنان مجرد مژده است و بیانگر امیدی دوبارهو هر کس در خواب ببیند که موی سفید از سر کنده است، بیانگر زوال نگرانی و وجود فرصتهای جدید در پیش روی اوست، مشروط بر اینکه با کندن، خون و زخم و درد نباشد، مانند کندن خاکستری. موها در خواب نشان دهنده جدایی زنان مجرد از پیرزنی یا مخالفت با او است و اگر دختر مجردی در خواب ببیند موهای سفیدی می کند و زخم و خون یا مثله شده است ، بیانگر بسیار زیاد است. نگرانی ها و موانع بسیاری بر سر راه او.

 • شیخ نابلسی گفت موهای خاکستری در خواب برای یک زن متاهل صحبت زشت بستگان شوهرش است انتقاداتی که باعث نگرانی و ناراحتی او می شود و اگر زن متاهلی در خواب تمام موهای خود را سفید ببیند مسئولیت خانواده به تنهایی بر عهده او است و سفید شدن جلوی سر در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده ضرر و زیان باشد. زن دوم، یا از طرف شوهرش تحت تأثیر آنها قرار گیرد.
 • و اگر زن متأهل منتظر حاملگی باشد، سفیدی مو در خواب ممکن است به حکایت زکریا سلام الله علیه و همسرش نشان دهنده حاملگی باشد، و سفیدی مو در خواب برای زن شوهردار، بیانگر حاملگی است. حکمت و طول عمر اگر زشت نباشد.
 • رنگ کردن موهای سفید در خواب زن متأهل نماد از بین رفتن نگرانی و غم است و هر کس در خواب مقداری موی سفید ببیند از عشق شوهرش به او می کاهد، اگر آن را رنگ کند یا حنا بگذارد تا سفیدی ها از بین برود. آب به مسیر خود بازگشت و خدا داناتر است.
 • ابن سیرین می‌گوید سفیدی مو در خواب زن حامله، نشانگر نوزاد پسر استهمین طور هر که زنش باردار بود و در خواب موی سفید دید، نشانگر فرزند ذکور مبارک است و سفید شدن در خواب ممکن است نشان دهنده زن حامله برای مهمانان و بازگشت کنندگان از سفر باشد، اگر زن حامله در خواب ببیند که موهای سفید می کند. این حکایت از برکت در نوزاد او دارد، ان شاء الله مشروط بر اینکه نباشد با کندن موهای خاکستری در خواب، موی خالی یا زخم و زخم باشد و خداوند متعال می داند.

  منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. «معلم فی حروف اللغه فی بیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا