تعبیر دیدن خزیدن در خواب و علامت خواب در مورد خزیدن به صورت کامل و دقیق

تعبیر دیدن خزیدن در خواب و علامت خواب در مورد خزیدن به صورت کامل و دقیق

تعبیر خواب خزیدن و خزیدن در خواب، تعبیر خواب خزیدن روی دست و خزیدن روی زانو، خزیدن به پشت در خواب، خواب خزیدن روی خاک و دیدن مرده در حال خزیدن در خواب.

دیدن خزیدن در خواب دلالت بر اندوه و نگرانی دارد و چه بسا خواب خزیدن بیانگر عجز و بی تدبیری باشد پس هر که در خواب ببیند بر دست و پای خود خزیده است در جست و جوی دستور یا ناتوان از رسیدن به مقصود است. خزیدن در خواب بر روی شکم را عقوبت می گویند و خزیدن بر پشت، کمک خواستن است، هرکس به اقتضای موقعیت و زمینه خوابش، و خدا داناتر است. خواب دیدن مرده در حال خزیدن در خواب و دیدن مرده در حال خزیدن در خواب برای زنان مجرد، متاهل و مطلقه.

 • ابن سیرین می گوید خزیدن در خواب بیانگر اندوه و نگرانی استو چه بسا دیدن خزیدن در خواب دلالت بر اخلاص در طلب علم داشته باشد و یکی از نشانه های خزیدن در خواب این باشد که بر حسب سیاق بینش و حال بیننده دلالت بر حج و عمره یا مشاهده موسم آن باشد. خواب، دلیل بر ناتوانی و شکست، و خداوند متعال داناتر است.
 • شیخ نابلسی خزیدن در خواب را دلیل بر بدبختی و ناراحتی دانسته است و دیدن خزیدن در خواب بیانگر طلب مالی و طلب کار است و چه بسا دیدن خزیدن در خواب بیانگر آمادگی برای حج است و گفته اند خزیدن. در خواب شواهدی است از این که بیننده پول یا خودش را در چیزی که نمی تواند تحمل کند به خطر می اندازد.
 • علمای ارشد تعبیر خواب گفتند: خزیدن به پشت در خواب بهتر از خزیدن بر روی شکم است، دیدن خزیدن روی شکم در خواب بیانگر موانع و مشکلاتی است که بیننده خواب را از انجام کاری باز می دارد.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب در ادامه گفتند خزیدن در خواب بیانگر کفاره گناهان و گناهان استو شاید دیدن خزیدن در خواب بیانگر تأخیر در ازدواج برای زنان مجرد یا مجرد و دشواری رسیدن به اهداف باشد همچنین دیدن زن متاهل در خواب در حال خزیدن دلیل بر دعوای او با شوهر و چه بسا طلاق آنها باشد مخصوصاً در صورت خزیدن. در لجن است یا دشوار است و خداوند متعال دانا و داناست.
 • گفته شد: دیدن خزیدن در خانه در خواب، بیانگر خطر فروش خانه یا چیزی از اموال خود بیننده است و خزیدن از روی حصار در خواب، دلیل بر مصون ماندن از آسیب است.
 • رویای خزیدن روی دستانتان بیانگر دانش و تحصیل استدیدن خزیدن بر روی دست در خواب، دلیل بر انفاق و نیکی به مردم است، همچنان که دیدن خزیدن روی دست در خواب، دلیل بر سخاوت و سخاوت اوست.
 • خزیدن با دست راست در خواب بیانگر حمایت و کمک پدر یا برادر است، دیدن خزیدن با دست چپ در خواب بیانگر کمک همسر یا خواهر است، می گفتند خزیدن با دست چپ در خواب درخواست است. زیرا دنیا و سختی وصول به آن و خزیدن بر حق درخواست آخرت است.
 • خواب خزیدن روی دست در کوچه، بیانگر تقلب و فریب مردم است، می گفتند هر که در خواب ببیند که از ترس چیزی بر دستان خود می خزد، در برابر مشکلاتی که برایش پیش می آید درمانده و ضعیف است. هر کس در خواب ببیند که روی دستانش می خزد و خون از آن جاری می شود، مرتکب گناه و بدی شده است.
 • خزیدن بر دستان باز در خواب، برای بیننده از اسراف و زیاده خواهی، نشانه فقر است.
 • خواب راه رفتن روی دست و پا نشان دهنده پیروان افراد بد اخلاق و بد اخلاق استو چه بسا دیدن خزیدن بر آرنج و زانو در خواب، بیانگر ریا و دروغ باشد، شخص و دیدن چهار دست و پا خزیدن پدر در خواب، بیانگر زحمت او برای امرار معاش باشد، و چه بسا دلالت بر بیماری او باشد و خداوند آری و من باشد. دلیل بر نیاز او به پیگیری و آموزش صحیح و خدا داناتر است.

 • بزرگان تعبیر خواب گفتند: خواب خزیدن بر زانو بیانگر پریشانی و پریشانی استو گفته شد که دیدن زانو در خواب، بیانگر نیاز بیننده به حمایت کار و زندگی است و چه بسا دیدن زانو در خواب، بیانگر این باشد که بیننده در معرض فریب و فریب قرار می گیرد.
 • دیدن شخصی که در خواب روی زانو می خزد، دلیل بر ابتلای او به بیماری یا بیماری است و خزیدن با یک زانو در خواب بیانگر از دست دادن تکیه گاه و نان آور بیننده و زخمی شدن زانو در هنگام خزیدن است. خواب بیانگر اختلال در تجارت و سفر برای بیننده است.
 • شاید دیدن شکسته شدن زانو در هنگام خزیدن در خواب بیانگر جدایی محبت بین بیننده و خانواده او باشد.
 • دیدن خزیدن روی دو زانو از چوب در خواب بیانگر وابستگی به دوست برای انجام امور است اما او ریاکار است و در خواب خزیدن بر روی زانوی مصنوعی بیانگر دوری از واقعیت و زندگی در توهم یا جستجو است. کمک انسان برای برآوردن نیازهایش و کند و ناتوان است.
 • دیدن خزیدن به پشت در خواب بیانگر قدرت و شکست ناپذیری و پرتاب نگرانی به سوی نزدیکان است. دیدن خزیدن به پشت در خواب بیانگر احتیاط و انتظار استو خزیدن بر پشت در خواب ممکن است بیانگر تأخیر در نماز ظهر باشد و این امر به احوال بیننده و جزئیات رؤیت حاکم است و خزیدن بر پشت به جلو در خواب دلیل بر یاری و محافظت از آن است. خانواده یا آنها و دیدن پشت خزیدن در خواب بیانگر خیانت و خیانتی است که در حال افشا شدن است و دوستی او را می بیند و دیدن زخم هنگام خزیدن پشت در خواب دلیل بر ترک خانواده یا طایفه صاحب است. رؤیای خزیدن بر پشت روی زغال ها، گواه شرایط چالش برانگیز و مواجهه با مشکلات است.

 • ابن سیرین گوید: خواب خزیدن بر خاک، بیانگر رزق و روزی و مال استو چه بسا دیدن خزیدن روی خاک در خواب بیانگر خوشحالی باشد اگر خاک تمیز و خشک باشد و خزیدن روی خاک در خواب اگر سنگریزه یا خار یا شیشه داشته باشد بیانگر غم و اندوه است.
 • دیدن خزیدن بر گل در خواب، بیانگر فتنه و نگرانی یا مشکل در تأمین روزی است و خزیدن در گل در خواب، بیانگر رسوایی و رسوایی است، بیننده شک دارد و خدا داناتر است.
 • خزیدن روی شکم بر خاک در خواب، نشانه ریا و دروغ گویی در کار است، دیدن خزیدن روی شن در خواب، بیانگر سختی و زحمت سفر است.
 • دیدن خزیدن نوزاد در خواب بیانگر رهایی از نگرانی استو چه بسا دیدن خزیدن طفل در خواب بیانگر رشد پول و تجارت باشد و دیدن طفل ذکور که در خواب می خزد دلیل بر این باشد که بیننده مسئولیت های اضافی بر دوش دارد نوزاد در خواب دیدن کودکی که بر خاک می خزد در خواب خواب دلیل بر رزق و روزی و توفیق از سوی خداوند متعال است، دیدن خزیدن کودک در کوچه در خواب، بیانگر عورت پس از تنگی است، شاید دیدن خزیدن کودک در خواب، بیانگر ازدواج و پیوند با مجردان باشد، و دیدن خزیدن کودک، بیانگر در برای زن متاهل خواب ببیند انشاءالله به زودی حامله می شود و اما دیدن خزیدن نوزاد در خواب برای زن باردار دلیل بر این است که او فرزندی سالم و با اراده به دنیا آورده است.

  فقیهان تعبیر خواب گفته اند که خزیدن مرده در خواب مکروه است ممکن است بر حسب زمینه بینش و شرح حال مرده نشان دهنده رنج او در زندگی و مرگ باشد و دیدن مرده در حال خزیدن در خواب بیانگر نیاز او به دعا و صدقه و مغفرت و دیدن خزیدن مرده بر روی میت است. جاده در خواب ممکن است بیانگر وجود بدهی در گردن یا گناه رهگذر باشد، از جمله قبور در خواب دلیل بر شدت عذاب قبر خدای ناکرده و خزیدن مرده به پشت در خواب دلیلی بر این است که یکی از خانواده اش نیاز به کمک دارد و دیدن مرده ای که در خواب روی خاک می خزد دلیلی بر این است که او میراث زیادی از خود به جای گذاشته است. اعمال بد او را پس از مرگش ذکر کرد و خداوند متعال داناتر است.

 • دیدن زن مجردی که در خواب می خزد، دلیل بر تأخیر او در ازدواج استهمچنین دیدن زنی مجرد که در خواب به جلو می خزد، بیانگر دانش طلبی و بهره مندی از آن با مشکلاتی است که بر سر راه او قرار می گیرد، دیدن عقب خزیدن او در خواب بیانگر شکست او در تکمیل کار یا ناتوانی او در توقف چیزی است که آزاردهنده است. او
 • شاید دیدن زن مجردی که در خواب روی خارها می خزد بیانگر مصیبتی باشد که رهایی از آن دشوار است و خزیدن روی گل در خواب برای زنان مجرد نماد شرم و رسوایی است و دیدن خزیدن روی شیشه در خواب برای زنان مجرد بیانگر آن است که رفتار بد در برخورد با دیگران
 • دیدن خزیدن در خواب برای مجردها دلیل بر فریب دادن او و وعده های دروغین است و دیدن کودکی که در خواب مجرد می خزید دلیل بر ارتباط و خوشبختی اوست.دیدن خزیدن بر پشت در خواب بیانگر حمایت است. خانواده و کمک آنها به او.
 • دیدن زن متاهل در حال خزیدن در خواب بیانگر اختلاف او و شوهرش استدیدن خزیدن در خانه در خواب برای زن متاهل بیانگر کوتاهی او نسبت به خانه و خانواده یا خستگی او از بسیاری از مسئولیت ها است.
 • دیدن زن متاهل در حال خزیدن روی گل در خواب بیانگر بیماری او یا یکی از خانواده هایش است و ممکن است بیانگر تهمتی باشد که به آبروی او لطمه می زند.دیدن خزیدن شخصی در خواب بیانگر این است که زن متاهل می خواهد او را از او جدا کند. شوهرش.
 • دیدن زن مطلقه در حال خزیدن در خواب بیانگر پشیمانی او از انجام کاری استدیدن شخص در حال خزیدن در خواب برای زن مطلقه بیانگر نیاز واقعی او به این شخص و درخواست کمک از او یا طلب بخشش و بخشش است و دیدن فرد مطلقه در حال خزیدن در خواب نشانه پشیمانی او از طلاق و تمایل شدید اوست. به سوی او برگردد و نگرانی هایش حتی بعد از مدتی از او دور می شود و خدا بهتر می داند.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا