تعبیر دیدن پیشانی در خواب و علامت پیشانی در خواب

تعبیر دیدن پیشانی در خواب و علامت پیشانی در خواب

تعبیر دیدن پیشانی گشاد در خواب و خواب چروک پیشانی، علامت سجده در خواب، گاز گرفتن و بوسیدن پیشانی در خواب، خواب دیدن زخم بر پیشانی و بیرون آمدن خون از پیشانی در خواب.

پیشانی در خواب نمادی از پایان کار یک فرد است، چه خوب و چه بدخواب پیشانی پهن نماد تکریم و تکریم است و شاید دیدن پیشانی پهن بیانگر سخاوت و سخاوت باشد. تعبیر دیدن پیشانی در خواب و علامت پیشانی در خوابشرح پیشانی پهن در خواب، خواب گاز گرفتن پیشانی و بوسیدن پیشانی در خواب، نماد چین و چروک پیشانی و دیدن موهای پیشانی در خواب و موارد دیگر بینایی پیشانی.

 • ابن سیرین گوید پیشانی در خواب خلاصه کار انسان است در دین و دنیای اوو چه بسا ديدن پيشاني در خواب بيانگر تعالي بيننده و منزلت و منزلت او باشد و گفته شده است كه پيشاني در خواب نشانه رزق و روزي و بهبود معيشت است.
 • شیخ النابلسی دیدن پیشانی در خواب بیانگر تکریم و تکریم است و شاید دیدن پیشانی در خواب برای زن بیانگر قدردانی و احترام دیگران باشد و پیشانی در خواب بیانگر ذلت و فقر است.
 • فقهای ارشد تعبیر خواب گفته اند که صاف بودن پیشانی در خواب بهتر از پیشانی چروکیده است و شاید دیدن کوبیدن پیشانی در خواب بیانگر پشیمانی و پشیمانی از انجام کار نادرست باشد.
 • ابن سیرین می گوید: پیشانی پهن در خواب، بیانگر سخاوت و سخاوت بیننده است.و چه بسا ديدن پيشاني گشاد در خواب بيانگر توانايي بيننده در تحمل خادم و مشكلات باشد و هر كه در خواب پيشاني او گشاد شد حاكي از زيان عقل است و ديوانه شود و هر كه بيند پيشاني او تنگ شده است. در خواب اخلاقش کم می شود و آبرویش بد می شود و مردم از او دور می شوند.
 • پیشانی پهن و سفید در خواب بیانگر هوش و دل خوش است و پیشانی گشاد و زرد در خواب نشان دهنده بیماری شدید بیننده خواب است و شاید دیدن پیشانی پهن و سیاه نشان دهنده گناهان و اعمال ناشایست باشد. بینا و خداوند متعال و داناست.
 • دیدن پیشانی دراز در خواب، بیانگر مقام و منزلت است و هر که در خواب پیشانی خود را کوتاه ببیند، قدر و منزلتش در میان مردم کم می شود، و اما دیدن پیشانی بیضی در خواب، دلیل بر ظواهر فریبنده و فریبنده است. فضای داخلی پنهان
 • شیخ النابلسی می فرماید: خواب گزیده شدن از پیشانی، بیانگر مصیبت و مصیبت است.دیدن پیشانی گزیده در خواب، بیانگر حسد و حسادت گزیده شده است و گفته اند که خواب پیشانی گزیده، بیانگر سرزنش و کوتاهی دیگران است و چه بسا دیدن خون در هنگام گاز گرفتن از پیشانی. خواب بیانگر پشیمانی بیننده از آنچه گذشت است و خداوند داناست.
 • و هر کس در خواب ببیند که پیشانی خود را گاز می گیرد، این برای بیننده پند و اندرز است و هر کس در خواب ببیند که پیشانی خود را گاز می گیرد، بیانگر انذار است که اشتباه نکند.
 • خواب گاز گرفتن پیشانی پدر، بیانگر پایبندی به حقانیت و اطاعت اوست، چه بسا دیدن گاز گرفتن پیشانی مادر در خواب، بیانگر محبت و بخشش به او باشد و گفته اند خواب گاز گرفتن فرزند از پیشانی، دلیل بر او باشد. مراقبت و توجه
 • و هر کس در خواب ببیند که سگی پیشانی خود را گاز می گیرد، بیانگر این است که با افراد نادان همگام می شود و نیش وحشی و وحشی از پیشانی در خواب، بیانگر این است که بدون بازدارندگی و قانون به دنیا رفتن.
 • خواب گاز گرفتن مرده از پیشانی، بیانگر پایبندی به تقرب او و راه رفتن در رکاب او است، و اما دیدن مرده ای که پیشانی زنده را گاز می گیرد، بیانگر الزام به اوامر و نصایح است. مرده قبل از مرگش
 • دیدن بوسیدن پیشانی در خواب بیانگر عشق و حمایت استدیدن بوسیدن پیشانی در خواب حکایت از رسیدن به مقاصد و رسیدن به مقاصد دارد و دیدن پیشانی در خواب اگر با شهوت نباشد خوب است.
 • شاید دیدن بوسیدن پیشانی والدین در خواب بیانگر درستی و اطاعت از آنها باشد.
 • و اما بوسیدن پیشانی برادر در خواب، دلیل بر یاری و حمایت از او است، دیدن بوسیدن پیشانی مرده در خواب، بیانگر رابطه بیننده با خانواده میت و محبت آنها و بوسیدن پیشانی است. شیخ در خواب بیانگر طلب علم و بهره مندی از دین است.
 • دیدن بوسیدن پیشانی حاکم یا سلطان در خواب دلیل بر تقاضای مقام و مالی او است و شاید دیدن پیشانی فقیر در خواب بیانگر تقسیم صدقه و کمک به مردم باشد.
 • دیدن بوسیدن پیشانی گربه در خواب بیانگر درخواست رشوه و دزدی از طرف شریک است و دیدن پیشانی شیر در حال بوسیدن در خواب بیانگر بهره مندی از دشمنان و زیر سلطه آنان است.
 • دیدن چین و چروک پیشانی در خواب دلالت بر وقار و حکمت دارد و دیدن چین و چروک پیشانی در خواب بیانگر یأس و ناامیدی صاحب خواب است و آنچه را که دست بیننده از کوشش در زندگی پدید آورده است و خداوند است. عالی ترین و داناترین.
 • دیدن چین و چروک های پهن پیشانی در خواب بیانگر سختی و بیگانگی است، شاید دیدن چین های باریک پیشانی در خواب بیانگر حسادت و نفرت باشد.
 • دیدن چین و چروک های کشیده پیشانی در خواب بیانگر دروغگویی و نفاق است، در حالی که چروک های مورب پیشانی در خواب بیانگر دلخوری و اضطراب از چیزی است که بیننده خواب را به خود مشغول می کند.
 • مفسران بزرگ رویا گفتند: دیدن موهای پیشانی در خواب، بیانگر گناه و غرق شدن در نافرمانی استدیدن موهای پیشانی در خواب بیانگر فرسودگی و خستگی بیننده است، شاید دیدن موهای بلند پیشانی در خواب بیانگر غم و اندوه شدید از فراق باشد، و اما دیدن موهای کوتاه پیشانی در خواب، بیانگر دشواری ها و موانعی است که در مقابل چشم قرار می گیرد. موفقیت بیننده
 • دیدن موی پیشانی در خواب، بیانگر غم و اندوهی است که با گذشت زمان تمام می شود، و اما دیدن موهای سفید یا خاکستری در پیشانی در خواب، بیانگر ضعف و ناتوانی بیننده است.
 • دیدن موهای سر پوشاننده پیشانی در خواب، دلیل بر حفظ اسرار و عدم اختلاط با مردم است و اما دیدن موهای ابرو که پیشانی را پوشانده در خواب، دلیل بر تکبر و تکبر نسبت به مردم است.
 • دیدن تراشیدن موهای پیشانی در خواب، بیانگر بازگشت از گناهان و قدم برداشتن در راه راست است، شاید دیدن کندن موهای پیشانی در خواب، بیانگر این باشد که بیننده، انسان را به کار بزرگی وادار می کند و خداوند داناتر است.
 • امام المباربن شاهین فرمودند: دیدن عرق پیشانی در خواب، بیانگر ضرر و زیان به مقداری است که او خواسته استدیدن عرق پیشانی در خواب بیانگر برآورده شدن حاجت است و گفته اند عرق پیشانی در خواب بیانگر حیا و خستگی است و هر که در خواب عرق پیشانی خود را در حال بیماری ببیند شفا می یابد خدایا. خواستن، و دیدن عرق پیشانی که بر زمین می‌ریزد، بیانگر بلایی است که بر بیننده خواهد آمد.
 • دیدن عرق پیشانی بر روی لباس در خواب بیانگر پس انداز برای کمک به خانواده است، دیدن عرق پیشانی بر چشم در خواب بیانگر این است که بیننده خواب بدهکار می شود و از پرداخت آن عاجز است.
 • بوی زیبای عرق پیشانی در خواب، بیانگر مال حلال است و می گفتند بوی نامطبوع عرق پیشانی در خواب، بیانگر مال حرام است.
 • و دیدن عرق پیشانی در خواب که دستمال را پاک می کند، بیانگر قطع اسراف در مال است و دیدن عرق پیشانی حاکم یا پادشاه در خواب، بیانگر بیماری شدید اوست و خداوند اعلم.
 • دیدن خون از پیشانی در خواب، بیانگر مواجهه مردم با سخنان زشت استو شايد ديدن خون از پيشاني در خواب بيانگر انفصال از نماز واجب باشد.
 • بیرون آمدن خون تیره از پیشانی در خواب، بیانگر نافرمانی و گناه بسیار است، و اما خون روشن از پیشانی در خواب، نشانه آرامش و رفع نگرانی از بیننده است.
 • پاک کردن خون پیشانی در خواب دلیل بر عذرخواهی از اشتباه است و اما شستن پیشانی با آب در خواب دلیل بر توبه و بازگشت به سوی خداوند متعال است.
 • دیدن خون لخته شده در پیشانی در خواب، بیانگر آشتی و بخشش است و می گفتند در خواب خون از پیشانی بیرون می آید و بر چشم می ریزد، دلیل بر این است که بیننده در عورت مردم جاسوسی می کند.
 • دیدن زخم بر پیشانی در خواب بیانگر ایمنی و سلامت بدن استو گفته شد زخم پیشانی در خواب اگر همراه با آبریزش نباشد دلیل بر بهبودی از بیماری است و زخم خونی در پیشانی در خواب بیانگر بیماری و ناامنی و امنیت است.
 • زخم بزرگ بر پیشانی در خواب بیانگر نزاع بین مردم و ایجاد مشکل است و اما زخم کوچک پیشانی در خواب بیانگر نفاق بیننده و فریب مردم است و خداوند دانا است.
 • در خواب زخم پیشانی با چاقو بیانگر گفتار آزاردهنده مردم است و دیدن بخیه زدن زخم به پیشانی در خواب بیانگر پرداخت بدهی و احقاق حق مردم است.
 • پانسمان زخم پیشانی در خواب، بیانگر تلاش بیننده برای رفع مشکلات و بحران‌های خود است و دیدن بهبود زخم پیشانی در خواب، نشان‌دهنده رهایی از مشکلات و موانعی است که بر سر راه بیننده قرار داشت.
 • زدن به پیشانی در خواب، نشانه احتیاط است برای امری که مصلحت بیننده است و گفته شد که چوب زدن بر پیشانی، دلیل بر این است که ضربه گیر علیه کسی که به آن بدی می زند نقشه می کشد.
 • نبلسی خواب اثر سجده در پیشانی را به افزایش دین و تقوا تعبیر کرده است. و زهد در دنیا و گفته شد که اثر سجده در پیشانی به رفع بلا و حفظ از خداوند متعال است و دیدن اثر سجده در پیشانی در خواب دلیل بزرگی بر نماز شب است و نزدیک شدن به خداوند متعال.و شاید نظارت بر آن، و خداوند داناتر است.
 • و دیدن از بین رفتن اثر سجده در پیشانی در خواب، بیانگر بازگشت به معصیت و انکار نعمت است.
 • دیدن قرآن بر پیشانی در خواب، بیانگر این است که بیننده از اهل علم و برکت است، در حالی که دیدن نوشته بر پیشانی، بیانگر تدبیر برای دستور و یاری گرفتن از عقلا و فقیهان است.
 • دیدن پیشانی در خواب برای زن مجرد بیانگر اخلاق عالی و حسن شهرت اوستو گفته شد که پیشانی زیبا در خواب مخصوص زنان مجرد است که نشان دهنده محبت و احترام مردم به آنان است.دیدن پیشانی پهن در خواب برای زنان مجرد بیانگر عشق به بخشش و نیکی به مردم است.و اما دیدن گاز گرفتن از آن. پیشانی در خواب برای زنان مجرد، نشان دهنده عصبانیت برخی افراد نسبت به آنها است.
 • و اما بوسیدن پیشانی در خواب برای زن مجرد، بیانگر حمایت خانواده از او است و دیدن عرق پیشانی در خواب بیانگر از دست دادن شغل و شاید از دست دادن معشوق است.
 • دیدن چین و چروک های پیشانی در خواب بیانگر این است که زن مجرد باید سخت کار کند کاری که او می کند، مانند دیدن موهای دو عاشق در خواب برای زنان مجرد به دلیل اخلاق بد و رفتارش با مردم.
 • و بیرون آمدن خون از پیشانی در خواب برای زن مجرد، دلیل بر ظلم او به پدر و مادر است و شاید دیدن التیام زخم پیشانی در خواب برای زن مجرد، بیانگر پایان مشکلات و اندوه باشد.
 • و تعبیر خواب دیدن اثر سجده در پیشانی برای زنان مجرد که با عبادت خود به خداوند متعال نزدیک شوند شاید دیدن اثر سجده در پیشانی در خواب برای زنان مجرد بیانگر این باشد که او را از شر آسیب ها و بدی های اطراف او را می دانم.
 • دیدن پیشانی در خواب زن متاهل بیانگر حسن معاشرت او با مردم استدیدن پیشانی پهن در خواب برای زن متاهل بیانگر بخشش سخاوتمندانه به شوهر و فرزندان است.
 • دیدن بوسه بر پیشانی در خواب برای زن متاهل بیانگر محبت و احترام همسرش به او است و اما دیدن موی پیشانی در خواب برای زن متاهل بیانگر بدرفتاری او با خانواده است و ممکن است بیانگر اختلاف نظر با او باشد. شوهرش و خدا داناتر است.
 • و اما دیدن چین و چروک پیشانی در خواب برای زن شوهردار از خستگی زندگی زناشویی و دیدن تأثیر سجده در پیشانی برای زن شوهردار، دلیل بر تربیت فرزندان بر اخلاق و تربیت صحیح است. برکت عمومی در خانه او
 • منابع و مراجع

  1. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  3. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا