تعبیر دیدن تفصیل شمش طلا در خواب

تعبیر دیدن تفصیل شمش طلا در خواب

علامت شمش طلا در خواب و تعبیر دیدن شمش طلا در خواب برای زن متاهل و مجرد ، خواب یافتن شمش طلا و تعبیر هدیه شمش و خواب کسی که به شما می دهد. یک شمش طلا

تعبیر دیدن تفصیل شمش طلا در خواب

طلا به دلیل ناپسندی کلمه و زردی رنگ آن مخصوصاً برای مردان از نظر تعبیر قابل ستایش نیست و علمای تعبیر خواب اتفاق نظر دارند که آنچه از ورق یا شمش طلا ساخته شده از طلا نیرومندتر و در بدی قویتر است. از جواهر یا چیزهای دیگر، چنانکه دیدن شمش طلا در خواب، دلالت بر نگرانی و ناراحتی و ضرر در زندگی دارد، پول و رزق و روزی و یافتن شمش طلا در خواب، بیانگر خستگی و تلاش و مشقت است و خداوند اعلم. در خواب تعبیر هدیه گرفتن شمش طلا و خواب خریدن شمش طلا و موارد دیگر شمش طلا در خواب.

 • ابن سیرین دیدن شمش های طلا در خواب را به همان اندازه که طلا به خواب بیننده مبتلا می شود، اضطراب و اندوه تعبیر کرده است.و گفته شد که شمشهای طلا بیانگر خشم سلطان است و صاحب خواب در معرض جریمه است و شمشهای بسیار طلا در خواب بیانگر مصیبتها و مصیبتهای بسیار است و دیدن آب شدن شمشهای طلا در خواب بیانگر آن است. به زبان مردم افتادن و زر در خواب، مانند دستبند و انگشتر، بهتر از شمش است.
 • و هر که در خواب شمش طلا بیابد، دلیل بر بد بختی اوست، زیرا در خواب خیری از طلا نیست و خواب گم شدن شمش طلا، بیانگر از دست دادن فرصت از بیننده است.
 • و هر کس در خواب دستبند طلا را بر دست خود ببیند از آنچه در دستش است منفور می شود و هر که در خواب ببیند که گردنبند طلا را بر گردن خود می اندازد، مأمور یا امانت می گیرد. و گفته شده است که خلخال طلا در خواب بر محدودیت و محفوظ بودن آزادی دلالت دارد و دینارهای طلایی در خواب بیانگر آن است که خستگی و سختی و فراوانی آنها در خواب خوب نیست و دیدن شمش های طلا در خواب برای زنان مجرد. بیانگر مواجهه با مشکلات و مشکلات و برای زنان متاهل بیانگر شرایط بد آنهاست.
 • النابلسی گفت: هر که در خواب شمش طلا را بزند، مالی از او تلف می شودو چه بسا ديدن شمشهاي طلا در خواب، دلالت بر نزاع و مشاجره در امر كراهت دارد، و شمشهاي پوشيده از طلا در خواب، دلالت بر شباهت به فرزندان دنيا يا اعمال اهل آخرت دارد.
 • و هر که در خواب ببیند که طلا می ریزد، بلا و عذاب می شود، و گفته می شود که در خواب به او شمش طلا داده اند، نگرانی دیگران را بر دوش می کشد، و گفته می شود که خواب جستجوی شمش های طلا است. نشان دهنده جست و جوی باطل است.
 • ابن شاهین می گوید دیدن شمش طلا در خواب تعبیرش خوب نیستجایی که شمش طلا در خواب دلالت بر غم و اندوه دارد و هر که در خواب ببیند که شمش طلا به او اصابت کرده پولی از او رفته یا پادشاه بر او خشمگین شده است و دیدن شمش طلا در خواب نشان دهنده رفتن است. به چیزی منفور، و خدا آری است و بهتر می داند.
 • ابن سیرین می‌گوید خواب یافتن شمش طلا نشان‌دهنده ظهور مشکلات و موانع در برابر بیننده است.و چه بسا دلالت بر عذاب و سختی ها داشته باشد و یافتن شمش طلای نهفته در خواب بیانگر افشای اسرار است که موجب مشکلات و اختلافات می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که در دریا شمش طلا یافت، مالى به او عطا شود و هر که در خواب ببیند که در محل کار خود شمش طلا یافت، گرفتار و گرفتار شود. به جریمه، و خواب یافتن شمش طلا در خانه بیانگر مصیبت در اوست.
 • دیدن شمش طلا و گرفتن آن در خواب، بیانگر شرارت و ضرر است، و هر کس شمش طلا را بیابد و در خواب نگیرد، از ضرری که دیگران بر او بافته اند، جان سالم به در می برد.
 • خواب یافتن شمش طلا گمشده بیانگر این است که دیگران حقوقی را فراموش کرده اند، دیدن شمش طلای دزدیده شده در خواب بیانگر این است که بیننده خواب در اثر رفتار نادرست اطرافیان دچار ناراحتی می شود.
 • دیدن یافتن شمش طلا و پول در خواب، دلالت بر نگرانی بزرگ دارد و هر که در خواب ببیند که شمش طلا پیدا کرده و فروخته است، با انجام کارهای شایسته از اندوه خود بیرون می آید و خداوند متعال و دانا است. .
 • ابن سیرین می‌گوید: «خواب بیرون آوردن شمش‌های طلا از زمین، بیانگر جست‌وجوی خواب بیننده برای چیزی بد است».سفر طاقت فرسا که خواب بیننده را برمی گرداند ممکن است دلالت بر اضطراب و رنج داشته باشد، دیدن کندن زمین و استخراج شمش های طلا در خواب بیانگر کسب درآمد از راه فریب و فریب است.
 • دیدن استخراج شمش طلا از سرزمینی مجهول در خواب، بیانگر همسری فاسد و فریبکار است و خواب استخراج شمش طلا از زمین معلوم، بیانگر ضرر و زیان صاحبان آن زمین است.
 • هر کس در خواب شمش های طلا را از زمین دیگری بیرون آورد و در زمین خود دفن کند، بیانگر حرص و طمع او به مال دیگران است.
 • بیرون آوردن شمش های طلا از بیابان در خواب، بیانگر بیماری سخت است و هر کس در خواب ببیند که از کوه یا تپه شمش های طلا بیرون می آورد، دلیل است بر بهره برداری از موقعیت یا کار او برای اهداف شخصی خود، و خداوند متعال است. عالی ترین و داناترین.
 • تعبیر دیدن زمین در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن بخوانید.

 • تعبیرگران خواب می گویند هدیه شمش طلا در خواب نشان دهنده جریمه برای بیننده و جمع آوری مالیات بر او است.و شاید خواب هدیه گرفتن شمش طلا در خواب حاکی از شادی بیننده از امور دنیوی و به دنبال آن پشیمانی و دلشکستگی باشد.
 • خواب دیدن شخص معروفی که به شما شمش طلا هدیه می دهد، دلیل بر کینه توزی و نفرت او از بیننده است و اما دیدن شخص ناشناسی که در خواب به شما شمش طلا هدیه می دهد، بیانگر این است که شما این کار را خواهید کرد. آسیب ببیند و در پریشانی باشد.
 • هديه گرفتن شمش طلا از مرده در خواب بيانگر معيشتي است كه بيننده به دنبال آن ضرر به دست مي آورد و خريدن شمش طلا براي هديه به كسي در خواب بيانگر جستجوي بيننده براي چيزي است كه به او ضرر و زيان مي رساند. به او.
 • امتناع از هديه شمش طلا در خواب بيانگر تيزبيني بيننده براي جلوگيري از گرفتاري و گرفتاري است.
 • هدیه گرفتن شمش طلا از یکی از خویشاوندان در خواب، بیانگر بروز اختلافات خانوادگی است و دیدن هدیه شمش طلا از دشمن در خواب، بیانگر تجدید دشمنی ها و اختلافات با او است و خداوند دانا است. .
 • تعبیر دیدن هدیه در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خواب دیدن کسی که به شما شمش طلا می دهد نشان می دهد که مسئولیت ها و اعتمادهایی را بر عهده خواهید گرفت که باعث نگرانی شما می شود.و هر کس بگوید در خواب دیدم که شمش طلا به من داد، در برابر عمل زشتی که انجام داده ثواب می‌گیرد، مشروط بر اینکه آن را در خواب بگیرد و اگر نگیرد نگه می‌دارد. به گفته مفسران معاصر رویا، دور از شر و اعمالی که قانون را نقض می کند.
 • و اگر در خواب ببینی که شمش طلای جعلی به تو می دهد، سخن دروغ یا شهادت دروغ می شنوی و گفته اند که خواب شخصی شمش طلا به دیگری می دهد، که بیانگر اختلافات فراوان بین دیگران است.
 • دیدن اینکه در خواب به کسی شمش طلا می دهید بیانگر علاقه شما به دیگران با هدف منفعت شخصی است.
 • ابن سیرین می گوید: ربودن شمش های طلا در خواب، بیانگر آن است که خواب بیننده در اثر حرص و آزمندی دچار مشکل می شود.همچنین اشاره به حمل نگرانی و بار اضافی دارد و گفته شده است که شمش طلا ربوده شده و در خواب پنهان شده است، دلیل بر کار احمقانه ای است که بیننده انجام می دهد و آن را از دیگران پنهان می کند.
 • دیدن بازگرداندن شمش های طلای ربوده شده در خواب، بیانگر بازگشت غم های فراموش شده است و خواب پشیمانی از سرقت شمش طلا، بیانگر سرزنش شدن به دلیل رفتار ناپسند بیننده است.
 • ربودن و فروش شمش طلا در خواب بیانگر وارد شدن به تجارت مشکوک است و خواب دزدی و جمع آوری شمش طلا دلیل بر پس انداز بیننده در مال حرام است.
 • ربودن شمش های طلا از خانه در خواب بیانگر زوال اختلافات و مشکلات موجود در آن است.
 • دیدن پسری که در خواب شمش های طلا می دزدد، بیانگر این است که به خاطر اعمال بد خود دچار مشکل می شود، اما هر که در خواب برادرش را در حال دزدی شمش طلا دید، نیازمند کمک و کمک است.
 • تعبیر دیدن دزدی در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خواب خرید شمش طلا با مسئولیت ها و تعهدات جدیدی تعبیر می شود که بیننده خواب را تشویش می کند.و گفته شد هر که در خواب دید که شمش طلا می خرد، بر غم و یأس و اندوه او می افزاید.
 • خریدن شمش طلا از کسی که در خواب می شناسید، بیانگر این است که بیننده خواب از او آسیب می بیند.
 • خریدن شمش طلا از بازار طلا در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب در معرض ضرر قرار می گیرد و خواب از شیر گرفتن از خریدن شمش طلا بیانگر افسردگی و خستگی است و هر که در خواب ببیند که شمش طلای تقلبی خریده است. این دلیلی بر قرار گرفتن او در معرض ریا و فریب است.
 • تعبیر دیدن خرید در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ابن سیرین می گوید: دیدن شمش های طلا در خواب برای مرد متاهل بیانگر شرایط بد و سختی اوست.و خواب دادن شمش طلا به شخصی در خواب به مردی ممکن است بیانگر انباشت قرض بر او باشد و خواب یافتن شمش طلا برای مرد متاهل بیانگر این است که به شغل سخت و طاقت فرسایی دست خواهد یافت.
 • دیدن استخراج شمش طلا از زمین در خواب برای مرد متاهل بیانگر فساد همسر و فرزندان اوست.
 • و خریدن شمش طلا در خواب برای مرد متاهل، بیانگر آن است که به تجارتی می پردازد که موجب زیان او می شود، و گفته شده است: هدیه زن شمش طلا در خواب، بیانگر انداختن وظایف خانه بر دوش او و گرفتن آن است. هدیه شمش طلا در خواب برای مرد متاهل نشان دهنده پرداخت مالیات و جریمه او است.
 • دیدن دزدی شمش طلا در خواب برای مرد متاهل بیانگر این است که او به دلیل اعمال بد خود نگران است و گم شدن شمش طلا در خواب برای مرد متاهل بیانگر این است که او از بار سنگینی خلاص شده است. خداوند دانا است.
 • ابن سیرین می‌گوید دیدن شمش‌های طلا در خواب برای زنان مجرد، بیانگر آن است که او در زندگی با مشکلات و مشکلاتی روبرو خواهد شد.ممکن است بیانگر این باشد که سخنان نفرت انگیزی شنیده است و اگر دختر مجردی در خواب ببیند که شمش طلا می خرد با فردی ثروتمند و بدخلق ازدواج می کند.
 • رؤیای یافتن شمش طلا برای دختر مجرد، نشان از ظهور موانعی در مقابل او دارد.
 • جمع آوری شمش طلا در خواب برای زنان مجرد، دلیل بر غم و اندوه بسیار اوست و هدیه گرفتن شمش طلا از معشوق در خواب برای دختر مجرد، دلیل بر ضرر عمل اوست.
 • دیدن سرقت شمش طلا در خواب برای زنان مجرد بیانگر حرص و طمع آنان است و گم شدن شمش طلا در خواب برای زنان مجرد بیانگر رهایی از فرصت های گرانبهای مشکوک است و خداوند اعلم.
 • ابن سیرین می‌گوید: دیدن شمش‌های طلا در خواب برای زن شوهردار، نشان‌دهنده گرفتاری او در تنگنا و بحران است.و ممکن است دلالت بر فقر او و از دست دادن مال او داشته باشد و خواب فرزندانی که برای زن شوهردار شمش طلا پیدا می کنند، بیانگر مشکلاتی در تربیت آنان است.
 • می گفتند خریدن شمش طلا و فروختن آن در خواب به زن شوهردار، بیانگر این است که او به تجارت زیان آور مشغول است، در حالی که گم شدن شمش طلا در خانه در خواب برای زن متاهل، بیانگر این است که زن شوهردار است. پریشانی
 • فروختن شمش طلا در خواب به زن شوهردار، بیانگر زوال نگرانی او است و دیدن شمش طلا از زمین در خواب برای زن متاهل، بیانگر آن است که به کار سختی خواهد پرداخت.
 • دیدن شمش طلا توسط شوهر در خواب برای زن شوهردار، نشان دهنده تلاش بد او در اداره امور خانه است و هدیه گرفتن شمش طلا از شوهر در خواب برای زن شوهردار، بیانگر بروز اختلاف بین آنهاست.
 • دیدن شمش های طلا در خواب برای زن باردار بیانگر آسیبی است که در معرض آن قرار می گیردو ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که فرزند ذکور به دنیا خواهد آورد جمع آوری شمش های طلا در خواب برای زن حامله بیانگر آن است که در معرض شر و ضرر قرار خواهد گرفت.
 • خواب یافتن شمش طلا در راه برای یک زن باردار نشان دهنده یک مشکل ناگهانی سلامتی است.
 • خریدن شمش طلا توسط شوهر در خواب برای زن باردار، بیانگر این است که او وارد تجارت مشکوک می شود و فروختن شمش طلا در خواب به زن حامله، بیانگر رهایی از رنج بارداری است.
 • دیدن شمش طلا توسط زن باردار در خواب، بیانگر آسیب به جنین او به دلیل رفتار نادرست او است و هدیه گرفتن شمش طلا از شوهر در خواب، دلیل بر این است که او بیش از توانش مسئولیتی بر دوش او انداخته است و خدا می داند. بهترین.
 • النابلسی می گوید دیدن شمش های طلا در خواب برای زن مطلقه بیانگر افزایش نگرانی و کشمکش اوست.و ممکن است دلالت بر تعدی و جزای نقدی داشته باشد و اگر زن مطلقه در خواب ببیند که از شخصی شمش طلا می گیرد در معرض ضرر و زیان او و خداوند قرار می گیرد. بهترین می داند
 • دیدن شمش طلا در خانه برای زن مطلقه در خواب، بیانگر آن است که در آن مشکلات و اختلافاتی وجود دارد و دیدن استخراج شمش طلا از زمین در خواب برای زن مطلقه، بیانگر این است که برای کاری که به او ضرر می رساند تلاش می کند. .
 • و خریدن شمش طلا از بازار طلا در خواب برای زن مطلقه، بیانگر گناهی است که مرتکب می شود، اما دیدن زن مطلقه در حال ربودن شمش طلا در خواب برای زن مطلقه، بیانگر اعمال ناپسند او است.
 • دادن شمش طلا به برادر در خواب به زن مطلقه بیانگر این است که او مسئولیت خود را بر دوش او می اندازد و هدیه گرفتن شمش طلا از یکی از اقوام در خواب برای زن مطلقه نشان دهنده بروز اختلاف با آنهاست. و خداوند دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «تعبیر الذهب در خواب ص 424» معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ الصفا الکتبة، ابوظبی 2008م.
  2. «تفسیر الذهب فی رؤیا، ص 413» اشارات فی عالم عبارات، الامام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة. چاپ، بیروت 1993م.
  3. «تعبیر طلا در خواب، ص 179»، دایره المعارف تعبیر خواب، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا