تعبیر دیدن سقط جنین در خواب و خواب سقط جنین

علامت سقط جنین در خواب و تعبیر خواب افتادن جنین، تعبیر افتادن جنین در حمام در خواب، دیدن سقط و خونریزی در خواب و سایر علائم را بخوانید.

سقط جنین در خواب یکی از نمادهای پیچیده ای است که تعبیر آن با توجه به حال بیننده خواب و جزئیات خواب متفاوت است.خواب سقط جنین برای یک زن مجرد بیانگر رهایی او از مسئولیت ها و نگرانی هاست.در مورد سقط جنین. در خواب برای زن متاهل و باردار دیدن ناخوشایند است زیرا دلیل بر غم و اندوه است و خداوند دانا است می خوانید این مطلب نماد سقط جنین در خواب ابن سیرین و تعبیر آن است. دیدن سقط و خونریزی در خواب تعبیر افتادن جنین از شکم مادر در خواب دیدن سقط جنین در حمام در خواب نماد سقط جنین زن در خواب معنی سقط جنین خواهر در خواب و سایر نمادهای سقط جنین در خواب.

 • ابن سیرین در خواب یک سقط جنین را با ضرر و زیان فراوان و مشکلات فراوان تعریف کردو خواب سقط ممکن است دلالت بر رهایی از غم و غصه زن مجرد داشته باشد و هر که در خواب ببیند که جنین خود را سقط می کند باعث ناراحتی و سختی می شود.
 • خواب سقط جنین پسر بیانگر بیماری شدید است و دیدن جنین دختر در خواب که سقط می کند بیانگر امور سخت است.
 • دیدن زمین خوردن ناقص جنین در خواب بیانگر غلبه بر امور دشوار است.
 • دیدن سقط جنین زن باردار معروف در خواب، بیانگر آسیب دیدن اوستدیدن سقط مادر در خواب، بیانگر خبر بد است و هر کس دخترش را در حالی که ازدواج نکرده است، در خواب ببیند، دلیل بر تاریخ حیض اوست.
 • تعبیر کنندگان خواب می گویند دیدن سقط جنین و خونریزی در خواب بیانگر فساد اخلاق است.دیدن خون از مهبل و پایین آمدن جنین مرده در خواب، بیانگر آن است که در معرض بلا و وحشت قرار می گیرد و اگر زنی در خواب ببیند که خونریزی دارد و سقط می کند، وارد فتنه بزرگی می شود. و گفته شد که دیدن سقط بدون خون در خواب، بیانگر سختی کار اوست.
 • اگر زن حامله در خواب ببیند که سقط می کند و خون از او بیرون می آید در حقیقت جنین خود را از دست می دهد و گفته شده است که دیدن خون بر بالین هنگام سقط در خواب برای زن حامله نشان می دهد. مشکلات زیادی در زندگی زناشویی او وجود دارد و دیدن خون روی لباس هنگام سقط جنین در خواب به این معنی است که او شهرت خود را از دست می دهد و در معرض رسوایی قرار می گیرد.
 • دیدن سقط جنین و خون در کوچه در خواب، بیانگر جست و جوی بد است، و گفته اند: دیدن زنی که در خواب سقط می کند و خونریزی می کند، بیانگر علایم مردم و دخالت در حریم خصوصی آنان است، و می گویند دیدن مادری که سقط جنین می کند. در خواب خون از او می ریزد نشان دهنده جدایی خانواده و اقوام است.
 • تعبیر دیدن خون در خواب را اینجا بخوانید.

 • دیدن افتادن جنین از شکم مادر در خواب بیانگر این است که وضعیت بدتر خواهد شدو افتادن جنین زنده از شکم مادر در خواب، سپس از مصیبت دیگران روزی می‌گیرد، و گفته شده است که دیدن جنین مرده از شکم مادر در خواب، بیانگر انکار نعمت است.
 • دیدن افتادن جنین از شکم زن در خواب بیانگر فشارهای زیاد و ناتوانی او در انجام مسئولیت های بزرگ است و خواب سقوط جنین از شکم مادر باردار بیانگر بیکاری و بیکاری است.
 • افتادن جنین خون آلود از شکم مادر در خواب، دلیل بر اشتغال به کار مذموم است و دیدن جنین غیر انسان در خواب از شکم مادر، دلیل بر رهایی از بلا و مصیبت است.
 • دیدن افتادن جنین بد شکل از شکم مادر در خواب بیانگر رستگاری از اعمال بد است، دیدن سر جنین که از شکم مادرش افتاده در خواب بیانگر بدشانسی است.
 • خواب دیدن سقط جنین در حمام بیانگر عمل غیراخلاقی استو دلالت بر کتمان اسرار و رسوایی کند و هر که در خواب ببیند که در غسل می کند و سقط می کند مرضش زیاد می شود و حالش بدتر می شود.
 • تعبیر کنندگان خواب می گویند سقط جنین در توالت در خواب نشانه ناراحتی و اندوه زیاد است.و اگر زن حامله در خواب ببیند که در مستراح سقط جنین می کند، موجب ناراحتی در امرار معاش و مالی او می شود و گفته اند خواب افتادن جنین در مستراح، بیانگر تلف شدن کل است. و دیدن افتادن جنین در توالت و تلاش برای بیرون آوردن آن در خواب بیانگر تلاش برای بازپس گیری پول دزدیده شده است.
 • دیدن سقط جنین مادر در حمام در خواب، بیانگر سختی برآورده شدن خواسته ها است و هر که در خواب مرد حامله ای را در حال سقط در حمام ببیند، به دیگران کمک می کند تا از نگرانی ها و مشکلات خلاص شوند.
 • دیدن افتادن جنین در توالت و آلوده شدن آن به مدفوع در خواب بیانگر کسب معاش از راه های مشکوک است.
 • تعبیر دیدن کبوتر در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • رؤیای سقط جنین بیانگر شغلی است که خواب بیننده در صورت مجرد بودن از شر نگرانی ها و مسئولیت های بزرگ خلاص می شود.و گفته شد که دیدن دفع جنین از طریق سقط جنین در خواب به معنای ضرر و زیان فراوان در مالی و معیشتی است.
 • و هر که در خواب ببیند که زنی را سقط می کند با او در کارهای حرام شرکت می کند و گفته شد که خواب اجبار زن به سقط، بیانگر برخورد پرخاشگرانه با دیگران است که باعث می شود. صدمه.
 • و خواب مرگ هنگام سقط، نشان دهنده فساد دین و اخلاق است و هر که در خواب ببیند که جنین مرده خود را در حال سقط حمل می کند، حالش بدتر می شود.
 • دیدن تصمیم به سقط جنین با معلوم بودن جنسیت جنین دختر در خواب، بیانگر تخلف از شرع و ارتکاب گناه است.
 • دیدن جنین سقط شده در خواب بیانگر وضعیت بد و سختی مسائل مالی و روابط اجتماعی استدیدن جنین سقط شده ناقص در خواب بیانگر غلبه بر مشکلات و ناملایمات است و دیدن جنین سقط شده زنده در خواب بیانگر رسیدن به اهداف و مقاصد پس از سختی و سختی است.
 • اگر مردی در خواب جنین سقط شده را ببیند کارش مختل می شود و مضطرب می شود ولی اگر زن مجردی در خواب جنین سقط شده ببیند ازدواج خود را به تاخیر می اندازد.
 • می گفتند تولد جنین مرده در خواب دلیل بر وجوب صدقه دادن و بیرون آوردن پول است، دیدن جنین ناقص و مرده در خواب بیانگر نجات از گرفتاری ها و بدبختی هاست، در حالی که خواب انفاق است. تولد جنین مرده غیر انسان نشان دهنده پایان کار باطل است.
 • دیدن سقط جنین زن معروف در خواب بیانگر بد آبروی و حال اوست، دیدن جنین سقط شده زن ناشناس در خواب بیانگر دوری از حقیقت است.
 • حمل جنین سقط شده در خواب بیانگر تحمل مسئولیت های بدون منفعت و نتیجه است و غمگین شدن از جنین سقط شده در خواب بیانگر گذراندن تلخی های زندگی و ناملایمات است و خدا بهتر می داند.
 • دیدن سقط جنین زن دیگر در خواب بیانگر نیت بد و بدخواهانه استو گفته شد که اگر مردی در خواب ببیند که زنی غیر از زنش جنین خود را سقط می کند، از حیله زنان ضرر می کند و گفته اند که دیدن مردی حامله و سقط جنین او در خواب، بیانگر نزدیک است. آسیب پذیری
 • دیدن شخصی غیر از شوهر که در خواب از شما درخواست سقط جنین می کند، بیانگر شنیدن سخنان تحریک آمیز علیه شوهر و خانواده اش است.
 • می گفتند دیدن سقط گربه در خواب بیانگر جادوگری و حسادت است.
 • دیدن سقط همسر در خواب بیانگر پریشانی زندگی و نگرانی های بزرگ استو اگر مردی در خواب ببیند که زن حامله خود را کتک می زند و زن باردارش را سقط می کند، سخنان تند زن را می شنود که به او ضرر می رساند، و دیدن زن در خواب، جنین خود را بدون اطلاع او سقط می کند، بیانگر آن است که چیزی را پنهان می دارد که او را آزار می دهد. و گفته شد خواب افتادن جنین از شکم زن، بیانگر از بین رفتن اقتدار و اعتبار است.
 • اجبار زن به سقط جنین در خواب دلیل بر اختلاف زیاد آنان است و هر که بگوید زنم در خواب دیدم دختری را سقط می کند مضطرب می شود و کارش سخت می شود.
 • دیدن همسری که در حمام سقط می کند در خواب بیانگر سوء ظن است و اگر در خواب ببینید همسرتان جنین خود را در توالت سقط می کند، خرج آرزوها می کند.
 • دیدن همسری که در خواب جنین خود را سقط می کند و خون جاری می شود، بیانگر شرارتی است که از کینه و کینه توزی بر زن وارد می شود.
 • دیدن سقط جنین خواهر در خواب بیانگر این است که او در معرض بدبختی قرار خواهد گرفتو گفته شده است که سقط خواهر در خواب، نماد گفتن سخنان زشت یا زننده او به بیننده است، و اگر بیننده زن بود و خواهر باردار خود را در حال سقط جنین خود در خواب دید، دلیل بر بروز اختلاف است. و اختلافات بین او و خواهرش و شاید خواهرش اسرار او را فاش کرد.
 • دیدن خواهر در حال حمل جنین از زنا و سقط جنین در خواب، بیانگر این است که او در راه گمراهی وارد شده است.
 • و هر کس در خواب ببیند که خواهرش را به خاطر حامله بودن او می زند و در خواب سقط می کند، او را مجازات می کند و به او ظلم می کند.
 • تعبیر او از دیدن خواهر در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • تعبیرگران خواب می گویند دیدن سقط جنین در خواب برای یک زن مجرد، بیانگر این است که او از غم و اندوه و کارهایی که قادر به انجام آنها نیست خلاص می شود.دیدن سقط جنین با خون در خواب برای زنان مجرد، بیانگر افتادن در نافرمانی و وسوسه است، و گفته شده است که دیدن جنین سقط شده در خواب برای دختر باکره، بیانگر سختی امور ازدواج و پیوند اوست.
 • دیدن مادر سقط شده در خواب برای زن مجرد، بیانگر اختلاف پدر و مادر است و اگر دختر مجرد در خواب ببیند که خواهر باردارش سقط جنین کرده است، دلیل بر دزدی و فریب اوست.
 • و افتادن جنین در توالت در خواب برای زنان مجرد دلیل بر محدودیت آزادی او توسط خانواده است.
 • و رؤیای سقط جنین زن مجرد از معشوقش بیانگر بدی تلاش آنها و عدم سهولت در امر ازدواج است و اگر دختر مجردی ببیند معشوق حامله است و در خواب سقط کند خلاص می شود. از مشکلات و موانعی که بر سر راه ازدواجشان قرار دارد و خداوند دانا است.
 • مفسران گفته اند: دیدن سقط جنین در خواب برای زن شوهرداری که باردار نیست، بیانگر سخنان بد و ناسزای او به شوهر یا خانواده اش است.و اگر زن شوهردار ببیند که جنینی را سقط می کند و در خواب از او خون بیرون می آید به بیماری سختی مبتلا می شود، دیدن جنین سقط شده در خواب برای زن شوهردار نشان دهنده تأخیر در حاملگی اوست.
 • دیدن سقط جنین شوهر باردار در خواب، دلالت بر آرامش او و رهایی از سختی های کار دارد و اگر زن شوهرداری که باردار نیست در خواب ببیند که شوهرش او را مجبور به سقط جنین می کند، دلیل بر بدرفتاری اوست. خانواده و عدم تحمل مسئولیت های ناشی از او.
 • دیدن خواهری که جنین خود را در خواب برای زن متاهل سقط می کند، بیانگر این است که او در معرض آسیب و آسیب قرار می گیرد و باید به او کمک کند.
 • و گفته شد که جنین در خواب برای زن شوهردار به توالت افتاد، دلیل بر بدتر شدن وضع مالی او است و اگر زن شوهردار که حامله نیست در خواب ببیند که سقط می کند. ، این دلیل بر بی تدبیری اوست که به بدبختی او می انجامد و خدا داناتر است.
 • دیدن سقط جنین در خواب برای زن مطلقه بیانگر پایان خستگی و اندوهی است که قبلاً از آن رنج می برد.و اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که سقط جنین می کند، برای رفع موانعی که با آن مواجه می شود، کمک و کمک می طلبد، دیدن فرزند سقط مرده در خواب، برای زن مطلقه بیانگر قصد او برای عدم ازدواج است. دوباره ازدواج کن
 • اگر زن مطلقه ببیند که از شوهر سابق خود باردار است و در خواب می خواهد سقط جنین کند، دلیل بر آن است که از مشکلاتی که بین آنها وجود دارد مانند بچه یا پول خلاص می شود.دیدن زن مطلقه باردار و سقط جنین در خواب بیانگر بهبود امور و اخلاق اوست.
 • دیدن سقط جنین مادر در خواب برای زن مطلقه، بیانگر قطع معیشت و کار اوست.
 • و گفته شد که خواب افتادن جنین در حمام برای زن مطلقه، بیانگر آن است که به زیان آبرویش پولی به او می رسد، و گفته اند که دیدن جنین مرده آغشته به مدفوع در توالت، بیانگر آن است که مطلقه. زن مرتکب گناه و فحشا شده است و خدا داناتر است.
 • تعبیرگران خواب می گویند خواب سقط جنین برای یک زن باردار نشان دهنده بیماری است که باعث خستگی او در دوران بارداری می شود.و ممکن است بیانگر خسارت سنگینی در زندگی او باشد و دیدن سقط جنین در خواب برای زن باردار بیانگر آن است که بعداً پشیمان خواهد شد.
 • می گفتند خواب افتادن جنین در توالت برای زن باردار، بیانگر سختی بارداری و از دست دادن پول یا تلاش او است.
 • و گفته شده است که دیدن مادر در خواب برای زن حامله سقط جنین را نشان می دهد که به رحم او نسبتی ندارد.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «معلم فی حروف اللغه فی بیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.
  3. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا