تعبیر خواب دیدن طلوع ماه در خواب ابن سیرین

طلوع ماه و تعبیر خواب دیدن طلوع ماه در خواب را ابن سیرین و بسیاری دیگر از تعبیر کنندگان خواب تعبیر کردند که ابن سیرین به بسیاری از جهات خیر و شر رسید که به چند جنبه پرداخته است. صعود به آسمان و ماه تا همین اواخر برای انسان امری غیر ممکن بود و در قرن بیست و یکم در این بخش به واقعیت تبدیل شد.

بهترین تعبیر خواب طلوع ماه در خواب ابن سیرین

در مورد صعود ماه، زیرا هر کس در خواب یا رؤیا ببیند که به ماه عروج کرده است و به او خبر دهد که بر آن نشسته یا به تماشای آن ایستاده است، به مقام بلندی و بلندی و مقامی می رسد; زیرا بلند شدن خواب بیننده از زمین برای او بلندی و برکت در مالی و مقام و منزلت است و اگر سلطان ببیند خیرش زیاد می شود و سلطنتش وسعت می یابد.

و آمد که خواب ماه در خواب بر پسر و دختر و زن و خواهر و برادر و پدر و مادر و پدر و مادر است و تعبیر خواب ماه به کار و تجارت و کشتی و مسافرت اشاره دارد. لازم بود که این امر در آنچه خواب دلالت می‌کرد از آنچه قبلاً از آنچه امام محمد بن سیرن در کتاب‌هایش ذکر کرده بود، موفق شود.

و هر که ببیند ماه در دامان او افتاده است با زن زیبای بلند مرتبه و مقامی ازدواج می کند و ماه پر نور را در خواب می بیند که در آن معانی خیر و صلاح و تمام شدن خیر و برکت و رسیدن به آن است. با هدایت و تقوا نطفه کند و اگر زن کافر ببیند که ماه در دامان او افتاده است تحویل داده می شود و وارد دین حق می شود.و کشاورز.

و هر که ببیند صورتش ماه کامل یا ماه کامل می شود، پسر یا پسری بر او خواهد بود که زیبایی و وقار پدرش را دارد.

تعبیر شیطانی دیدن طلوع ماه در خواب ابن سیرین

در برخی از تعابیر علمای تعبیر خواب آمده است که خواب صعود به ماه دروغ در حقیقت، دروغ در گفتار و فساد در عمل است و تعبیر دیدن ماه در خواب ممکن است به معنای دروغگوی منافق باشد. به ماهیت متفاوت رنگ آن خارج از واقعیت آن در جهان تاریک، و هر که ماه را ببیند به خانه خود افتاده و آن را گرفته است، پسری خواهد داشت و می میرد.

و هر که مریض باشد و ماه را در خواب ببیند می میرد و هر که ماه را در خواب ببیند و پوشیده باشد، مال خود را از دست می دهد یا بیمار می شود و خدا داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا