تعبیر خواب دیدن قطع انگشتان دست و پا در خواب ابن سیرین

معرفی

در تعبیر خواب دیدن بریدن انگشتان و تعبیر بریدن انگشتان دست یا بریدن انگشتان پا در خواب ابن سیرین که نشانه های زیادی از خیر و شر دارد که انگشت اشاره به پسر یا پسر است. پسر برادر به عقیده ابن سیرین که دست برادر است و هر انگشتی که در آن باشد اشاره به کسی است که فرزندانش کوچک و بزرگ به حسب محل او هستند و دیدن بریدگی انگشتان دست بوده است. و پا که در این مقاله ارائه می کنیم.

تعبیر دیدن بریدن انگشتان دست در خواب ابن سیرین

انگشتان: در دست و پا اشاره به اولاد است و گفته شد: دست برادر است و انگشتان دست اشاره به فرزندان برادر یا فرزندان خواهر است و اما در هم آمیختن انگشتان. دست در کنار هم بدون نیاز به آن یا کار، معانی تنگ معاش یا تنگی و بخل دارد و ممکن است به کار با مردم خانه و پسران برادران به دستوری باشد که آنها را به فرقه و فرقه تقسیم کرده است. بسیاری از فرقه ها و قطع انگشتان دست مشکلی است که گریبانگیر بچه های خانه می شود، اما وانمود می کنند که آن را از آنها و کفایت آن دفع می کنند.

تعبیر دیدن بریدن انگشتان دست در خواب ابن سیرین

انگشتان دست راست بیانگر نمازهای پنج گانه است که شست نماز سحر، انگشت سبابه نماز ظهر، انگشت وسط نماز عصر، انگشت حلقه نماز غروب و انگشت صورتی نماز عصر است. محل نماز و ساییدگی یکی از آنها بیانگر کوتاهی در آن و تنبلی در اقامه آن و بلندی انگشت نشان دهنده حفظ نماز است و افتادن یکی از این انگشتان نشان دهنده ترک آن نماز برای مدت زمان طولانی.

و هر کس در خواب ببیند که یکی از انگشتان جای خود را عوض کرده و جای انگشت دیگر گرفته است، بیننده آن نماز را در وقت نماز دیگر که با انگشتان متناوب نشان می دهد، بخواند و هر که انگشتان انسان را گاز بگیرد تا اینکه یکی از انگشتانش را برید. این گواه بد اخلاقی گزیده شده است، با اغراق آمیز در نظم گزیده شده.

و هر کس ببیند که از شستش شیر بیرون می آید و از انگشت سبابه اش خون بیرون می آید بعد از بریدن انگشتش با مادر یا خواهر زنش زنا می کند و صدای ترق انگشتان بیانگر گفتار زشت بین بستگان بیننده است. و اگر قاضی در انگشتانش زیاد شد، دلیل بر افزایش حرص و ستم بر گله اش، با عدم رعایت انصاف و عدالت است.

روايت شده است كه هارون الرشيد ديد كه فرشته مرگ ـ عليه السّلام ـ بر او نماينده شد و به او گفت: اي فرشته مرگ! چقدر وقت دارم؟ پس با پنج انگشت با کف دست به سوی او اشاره کرد، پس با گریه از خواب، از خواب وحشتناک بیدار شد و آن را به وصفان بیان کرد، پس گفت: یا امیرالمؤمنین! به شما گفت که پنج چیز را نزد خدا می دانستم، از جمله علم قیامت در آیه خداوند از سوره لقمان {ان الله علم القیام} هارون خندید و از آن شادی کرد و انگشتان دست چپ. فرزندان برادر و خواهر هستند.

تعبیر خواب بریدن انگشتان پا در خواب ابن سیرین

بریدن انگشتان پا نشان دهنده عدم اقدام صاحب آن از کار یا جمع آوری پول و دانش است. زیرا انسان را در زندگی دنیوی و صنعت خود و آن سوی امر به معروف و نهی از منکر کمک می کند. بنابراین قطع انگشتان پا نشان دهنده عدم تلاش در انجام این وظیفه است و انگشت پا در تعبیر آن به فرزندان، شوهران، پدران، مادران پول، حیوانات، صنعت، تاجران بزرگ و ثروتمندان اشاره دارد. .

تعبیر دیدن بریده شدن انگشتان پا در خواب ابن سیرین

هر كه ببيند انگشتان پاى او بر تعداد و زيبايى آنها افزوده شده است. زيرا اين اضافى است بر آنچه اشاره كرديم كه انگشت بر چه كسى دلالت مى كند، و چه بسا بريدن انگشتان پا يا يكى از آنها و سائيدن آنها، يا عدم بهره مندى از آنها در خواب، دلالت بر عدم سود بردن پدران دارد. و مادر و بچه یا شاید تمام شدن پول و رفتن آن به سوی چیزی بیهوده باشد یا مالش مختل شود و تجارتش تباه شود، شاید تصور قطع انگشتان بیانگر این باشد که نایبان پادشاه اختلاف دارند. در ردیف خود با اربابشان.

و هر کس در خواب انگشتان پاهایش را بریده ببیند یا به آفت مبتلا شود، ضعف در کار است و اگر انگشتان به نماز باشد، سنت متروک یا واجب است، دعوا فایده ندارد.

و هر کس ببیند که انگشتی را برای او قطع می‌کند، به مال او که با آن زندگی می‌کند و از آن بهره می‌برد، ضرر می‌رساند، و هر خیر و فسادی در انگشتان باشد، فراموش می‌کند که نشان از پول، نماز، برادر، یا برادرزاده و بلندی انگشتان در پا نشان دهنده زیاد شدن طمع است و افزایش یک انگشت بدون انگشت دیگر نشان دهنده زیاد شدن قرائت و نماز یا علم است و هر که انگشتان خود را به هم گره بزند دلیل بر این است که ملاقات بستگانش

رنگدانه انگشتان مرد با حنا در خواب اشاره به ستایش و بخشش بسیار است و رنگدانه انگشتان زن حکایت از احسان شوهر به همسرش دارد و هر که دید شوهرش انگشتانش را رنگ کرده رنگدانه را نپذیرفت. ، عشق خود را به او پنهان می کند.

تعبیر خیر و شر دیدن بریدن انگشتان در خواب

حسن و قبح تعبير قطع انگشتان به معناى ديدن انگشتان و کسى است که در خواب و خواب هر انگشت بر او دلالت مى کند، و هر کس از بريدن انگشتانش درد بگيرد، گواه بسيارى است. سختی ها و مصائبی که در زندگی به آنها خواهد رسید و غم و اندوه و نگرانی در فرزندان یا زن یا فرزندان برادر و خواهر و خویشاوندان پیش آید و ابن سیرین می گوید: بریدن انگشتان در خواب است. خیر در آن نیست و شر مطلق است که دلالت بر ضرر دارد.

و در تعبیری دیگر از ابن سیرین از حسن و قبح دیدن انگشتان بریده می گوید در خواب نشانه ترک واجبات و ایستایی اعمال و نرسیدن به مقاصد و افتادن انگشت یا انگشت است. در خواب، از دست دادن یا آسیب.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا