تعبیر خواب دزدی و دیدن دزد دزدی در خواب ابن سیرین.

تعبیر خواب دزدی و دیدن دزد دزدی در خواب ابن سیرین.

تعبیر خواب دزدی و دیدن دزد دزدی در خواب ابن سیرین.

در کتب تعبیر خواب امام ابن سیرین آمده است تعبیر خواب دزدی و تعبیر دیدن دزد و دزدی پول و طلا و نقره و لباس در خواب و نیز هر که خود را در حال دزدی ببیند. اگر صاحب خواب خود دزد باشد و گفت: تعبیر و تعبیر دیدن دزدی در خواب تعبیرات زیادی دارد که در خواب به آن اشاره می کنید.

دیدن دزدی در خواب توسط ابن سیرین

رؤیت دزدی: هر که ببیند قرآن یا کتابی از کتب آسمانی دزدیده، حواسش پرت شده و نماز را فراموش کرده است و هر که ببیند برای طعام چیزی از کعبه دزدیده است. گویا انار دزدیده، دلیل بر این است که با محارم فحشا می کند و هر که خواب ببیند چیزی از قربانی دزدیده است تا به خدا تقرب یابد، به خدای متعال دروغ می گوید و هر که زیره کفشش را از او دزدید، همسرش با اطلاع شوهرش و رضایت او توسط مردی فریب خورد.

رؤیت ربودن آسمان و هر که ببیند چیزی از آسمان دزدیده و در کوزه پنهان کرده است. اگر قرآنی را بدزدد و به همسرش بدهد و هر کس از ستارگان بهشت ​​چیزی بدزدد، دستوری از مردی با قدرت و برتری می‌دزدد که ممکن است حاکم باشد، و چه بسا با او مرده باشد. تعبیر خواب مرد شریف و هر که ببیند در بازار فروشنده است در حال دزدی به اندازه; اگر مجاهد بود زندانی می شد و اگر حرام بود شکار می کرد و با زنان همبستر می شد و اگر عالم بود در گفتار خود ظلم می کرد یا در آنچه فتوا می داد خیانت می کرد. وگرنه نمازش را می دید، یا با رکوع بر امامش سبقت می گرفت.

و اما دزد مجهول در خواب فرشته مرگ است و دزد معلوم مردی است که از علم و منفعت ربوده شده بهره می برد و اگر بیننده ببیند که دزد ناشناس وارد خانه او شده و کاسه او را دزدیده است، پتو. یا بطری زنش فوت کرد و دزدی آنچه در خانه بود نشان از ازدواج عیمه از خانه است هر که از او دزدی کند مضطرب می شود و دزدی دلیل بر طلاق یا فسق زن است. دعا با کوتاه کردن آنها

و دزدی در گاوصندوق دلیل بر زنا و ربا در خواب است و دزد در خواب فرشته مرگ سلام الله علیه است اگر دزد مجهول باشد و دزد معلوم دلیل بر منفعتی است که دزد. از ربوده شده به دست می آورد و هر کس درهم او را بدزدد در میان مردم شایعه می شود. و هر کس سوزن او را دزدیده یا گم کند، در کاری است که از او کوتاهی نمی‌کند و کامل نمی‌شود، و هر که با عقیم دزدی کند، زن خود را طلاق می‌دهد.

هر کس چیزی بدزد تا بدنش را بپوشاند، دلیل توبه است و هر کس ببیند که قلمش از او ربوده، گم شده، فروخته شده یا شکسته شده، خیری در آنچه دیده است نیست، و هر که دزدی کند. کلید او که دلیل بر نقص در امور اوست و هر کس اسب او را بدزدد یا بمیرد، دلیل بر بیماری یا مرگ اوست.

هر کس در خواب ببیند که در غسالخانه است و چیزی برای او دزدیده اند تا بدنش را بپوشاند، در مقابل حاکمی با مردی نزاع می کند و بر او چیره می شود. زیرا امر زینت و پیشگیری است و هر که ببیند حیوان یا وسیله نقلیه او را دزدیده اند، دلیل بر طلاق زنش به فسق است.

الکرمانی می‌گوید: «اگر کسی ببیند دزد وارد خانه او شده و بالش او را می‌دزدد، بیانگر این است که یکی از بستگان می‌خواهد همسر بیننده را فریب دهد و او را در مورد خودش وسوسه کند، لحافی دزدیده شده است، پس این اختلاف است. که بین زن و مرد واقع شود یا جدایی که بر نمی گردد و دزدی درهم غیبت است و دزدی طلا انفاقی است که صاحب رؤیا بدون منفعت بیرون می گذارد یا مالی که بی حق نگه می دارد. به او گویا پول زکات است پس باید زکات مال خود را بدهد.

دیدن دزد یا دزد در خواب

هر که ببیند دزد انار کعبه را می دزدد، نشان می دهد که با زنا به محرم می آید، خدا و هر که دزدی را ببیند که کفشش را گرفته یا پنهان کرده است، مرد در مضیقه و مضطر است و تعبیر خواب ممکن است معنای فریب زن بیننده را از مردی داشته باشد که از بیننده آگاه و از او راضی است.

و هر کس دزدی را ببیند که چیزی برداشته و در کوزه یا گاوصندوق پنهان کرده است، دلیل بر این است که قرآنی را می دزدد و به همسرش می دهد.

در رؤیت دزدی بر حسب حال دزد، دزد مجهول همان فرشته مرگی است که به امر پروردگارش به تصرف در ارواح خلقت گماشته شده است، و دزد معلوم مردی است که از علم ربوده شده بهره می برد. حکمت و نصیحت یا صنعتگری که از مال و ناموس بهره می برد و دزدی که چیز گرانبهایی را می دزدد و در تلاش است تا ارزش مادی بالایی به دست آورد و هر که از گنج دزدی کند زنا می کند یا ربا می خورد.

اگر دزد در خواب ببیند که دزدی را می پوشاند، دلیل بر توبه آن است، و هر که ببیند دزد از خانه فرار می کند و او را نمی گیرد یا او را می گیرد، نگران است. به دلیل فراوانی آنها قادر به مقابله با مشکلات زندگی خود نیست.

دیدن کسی که در خواب دزدی می کند

دیدم نان را دزدیدم و برای لقمه خوردم تا نزدیک بود بمیرم. به او گفتم: به خاطر دزدی ناراحت می شوی، همین طور بود که گفتم.

دیدم کشتی را دزدیدم و خوردم گفتم مرغی که راه می رفت دزدیدم پایش را قاپیدم خوردم به او گفتم: کشتی مردی را دزدیدم و قیمتش را خوردم گفت: آری.

گفته شد: هر کس ببیند که لباس دیگری را می دزدد، با مردی صاحب منازعه در می آید و هر که ببیند صندل های دیگری را می دزدد، زن یا کنیز دیگری غیر از او را ترور می کند. اندام خصوصی او را زیر پا می گذارد

تعبیر خواب دزدیدن لباس در خواب

هر کس ببیند که چیزی از لباس یا لباسش دزدیده یا ربوده شده یا خیانت شده یا غرق شده یا فروخته شده است، به اندازه آنچه از آن واقعه شده، با اختیار خود می گوید.

می گفتند هر که ببیند لباسش را دزدیده اند، برای سلطان با مردی دعوا می کند.

تعبیر خواب دزدی از گاوصندوق در خواب

دزدی از گاوصندوق در خواب، به فسق یا نافرمانی است، مانند زنا یا پروردگار، و دزد در خواب اگر بین بیننده ناشناس باشد و او را نشناسد، فرشته مرگ است. معلوم است، پس این منفعتی است که دزد در علم و نصیحت یا مهارتی که از ربوده می‌آموزد از آن بهره می‌برد و هر کس کاسه و پتو یا شیشه‌اش را از خانه او بدزدد، نشان از مرگ خانواده‌اش دارد. در صورتی که چیز دزدیده شده به بندگان نسبت داده شود نیز همینطور است.

هر کس ببیند که دزد درهمهای او یا مقداری از طلاهایی را که از گاوصندوق بر او قفل شده بود ربود، غیبت بیننده را در غیاب او با آنچه در آن نیست سخن می گوید و اگر دزد پیرمردی است که پیر و ناشناس است. پس این دلیل بر آن است که دوستش خیانت کننده است، اگر شناخته شده و جوان باشد دشمن اوست، و گفته شد: دزدی از قلعه ستودنی است و راهنمای خوبی است، مگر برای کسانی که می خواهند فریب بخورند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا