تعبیر خواب دیدن رنگ های پرده در خواب و تعبیر آن به ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن رنگ های پرده در خواب و تعبیر آن به ابن سیرین

سوزاک – تشخیص و درمان

ابن سیرین گفت: در تعبیر خواب دیدن رنگهای پرده در خواب، معنی هر رنگ پرده در صورتی که پرده سیاه یا سفید باشد و معانی پرده سرخ و معنی مکان هایی که پرده ها در خواب قرار گرفته اند که معانی زیادی از خیر و شر دارد.

در این مطلب در مجله میخک تعبیر خواب دیدن پرده سفید، پرده قرمز، پرده سیاه یا پرده سیاه و اینکه رنگ پرده ها چه خوب و چه بد چه چیزهایی را با خود حمل می کنند را بیان می کنیم. معانی دیدن رنگ های پرده در خواب برای زنان مجرد، زنان باردار و زنان متاهل.

بهترین تعبیر خواب دیدن رنگ های پرده در خواب و معنی آن برای ابن سیرین

دیدن پرده‌ها: در خواب زودگذرند اگر پرده‌ها مخلوق پاره‌اند و پرده‌های رنگین درازی پاره شوند، تسکین عاجل و پاره شدن، دلیل بر گسیختگی عرض بیننده خواب است.

بهترین چیزی که در رنگ های پرده ها دیده می شود آن است که به رنگ سفید است و محل آن معلوم نیست، اگر پرده مجهول باشد یعنی در جایی نامعلوم برای بیننده گذاشته شده باشد، نشانه آن است که بیننده از جایی که نداند خیر به دست می آورد.

و اگر ببیند تحت تعقیب یا ترسیده یا فراری یا مفقودالاثری که گویی چادر بر سر دارد. برای او پوششی است از اینکه محل او فاش شود یا موردش فاش شود و به این وسیله امنیت و امان داشته باشد و همینطور آنچه دیده شد که او را پاره کردند، بیرون کشیدند، انداختند یا از پرده بیرون کردند، آن را آزاد می کند. مضطرب و بیمناک و مجهول در تأویل قوی تر و شدیدتر است، آنچه از پرده ها در مواضع معلوم آنها معلوم است، زیرا در بیداری نیز همین گونه است و تا زمانی که مجهول نشود ضرر و فایده ای ندارد.

رنگ‌های پرده در خواب و پرده‌ها بر کتمان امور دلالت دارد و شاید دلالت بر پنهان‌کننده امر بیننده باشد و چه بسا دلالت بر رفیق رازدار و همسر پوشاننده شخص و احوال او باشد. و او را از نگاه کردن به دیگران محافظت می کند. اگر پرده‌ها را معلم یا شخص دیگری دید، نشان‌دهنده آن است که مقدار پرده‌ها در معنای پرده‌ها زن و پسر یا خانه است و پرده سیاه پول است.

تعبیر شیطانی دیدن رنگ های پرده در خواب و تعبیر آن برای ابن سیرین.

و هر که در خواب پرده ها را ببیند در غم و اندوه فرو می رود و بیشتر می گفتند: پرده ها مایه نگرانی است، پس اگر بیننده آن را در خانه خود ببیند و پرده به رنگ های مختلف سیاه و غیر باشد، این حکایت از دغدغه‌های متفاوتی دارد که از سوی زنان به او وارد می‌شود، اعم از آنچه مربوط به فرزندآوری است، یا اطاعت، یا پول، و هر که پرده رنگی در مغازه را ببیند، از حقوق بازنشستگی است.

و هر کس پرده‌های درِ مسجد را ببیند، از دین است و اگر بر درِ خانه پرده‌ای سیاه یا پرده‌های رنگین باشد، این برای بیننده از پیش نگران است. جهان، و پرده های جدید و خوب یک نگرانی طولانی است.

و پرده سياه يا پرده در خواب گفته شد از سلطان است و بعضى گفتند: همه پردهها به رنگهاى مختلف نگرانى و ترس است، آخرش امن است و پرده بزرگتر است. نگرانی و اندوه او بیشتر و وحشتناک تر بود. و تمام پرده ها، اندک، زیاد، نازک و دست و پا چلفتی، اگر در خانه یا ورودی یا خروجی دیده شود. نگرانی قوی و قوی است و هر چه نازک تر یا ضعیف یا کوچک شود در نگرانی آسان تر و ضعیف تر است.

رنگ پرده در خواب، اگر چه از رنگ‌هایی باشد که در تعبیر ترجیح داده می‌شود، به دلیل قوت آن در نگرانی و ترس، فایده‌ای از شر ندارد و ضرر و مرگی در آن نیست، بلکه مجازات آن است. در پایان به ایمنی برای بیننده و رستگاری.

و هر کس در خانه اعظم یا بازار بزرگ یا مانند آن پرده هایی از رنگ های مختلف ببیند، اضطراب و ترس در تأویل قوی تر و وحشتناک تر است و کوچکترین بدی در دید پرده ها و در معنی رنگ های پرده تا زمانی که به هیچ یک از خروجی ها و ورودی ها چسبیده نباشد.

پرده ها از جايشان غم و اندوه است و در جايشان تعبير نيست. اضطراب شدید و ترس شدید است، آنگاه کیفر آن نیکو و نیکو خواهد بود و هر چه بزرگ و ضعیف باشد قویتر و شدیدتر است و آنچه رام شود آسانتر و ضعیفتر است.

پرده در خواب مخصوص زنان مجرد، باردار و متاهل است، هیچ خیری در آن نیست، زیرا این نگرانی و ناراحتی است که زنان در امرار معاش با شوهرانشان یا با هرکسی که در رابطه ای که به پایان می رسد، رنج می برند. ازدواج او آنچه را که از زایمان ایمن می خواست داشت.


نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا