تعبیر خواب دیدن بادها در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن بادها در خواب ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: ریحان یا ریحان سبز در خواب، بر حسب تفاوت بوی آن و میزان بوییدن آن و چیزهای دیگر به معانی زیادی از نیکو اشاره دارد و هر گیاه معطری در خواب برای انسان بهتر است. اگر آن را بگیرد فوت می کند.

تعبیر خواب دیدن بادها در خواب ابن سیرین

در این مطلب به تعبیر خواب دیدن بادها در خواب با توجه به آنچه در تعبیر خواب بزرگ و فرهنگ تعبیر خواب آمده است اشاره می کنیم.

بهترین آنچه در تفسیر الریحین از ابن سیرین آمده است

بادها: در خواب برای کسانی که آن را دیدند یا شکایت کردند، به رهایی از غم و اندوه و نارضایتی و نیکی کردن و وعده های صادقانه و بوی خوش بادهای خوشبو در خواب اشاره دارد که نشان از حال خوب دارد. معاش فراوان و اعمال و فضایل بسیار.

هر که مرده ای را در خواب ببیند، برخاسته و گیاه ریحان را به او بدهد، این دلیل بر بهشت ​​بودن اوست، ریحین کوچک در خواب و ازدواج کرده بود، پس این برای او پسری است.

هر کس بوی دو باد را بدون دیدن آن استشمام کند، در دید او نشانه حمد و سخنی نیکو در حق اوست، و هر که آن دو باد را ببیند، علم یا کاری که در آن روزی است و ملاقات است. آب با سرسبزی در خواب، دلیل بر زوال غم و اندوه و شنیدن خبر شادی است.

ریحان زعتری بیانگر آن چیزی است که انسان در نوشتن به آن نیاز دارد و شاید بیانگر کمبود شعر در دشمن باشد پسر خوب توانا در شرایط زندگی.

بلكه دو باد در خواب دلالت بر پسر دارد اگر در بوستان ثابت شود و دلالت بر ازدواج يا عقد زنان دارد اگر دسته جمعي يا دسته جمعي باشد سبزي ظاهر آن خرج كردن و ديدن است. ریحان روی زمین یا در خانه نشان از آسانی زندگی و زیبایی شهرت و ستایش است.

شر آنچه در تفسیر الریحین ابن سیرین آمده است

و وارد شدن باد بر انسان در خواب، دلالت بر نگرانی و پریشانی دارد، و ممکن است برای کسی که آن را از دیگران هدیه گرفته، نشانه بیماری باشد; بر مريض عرضه نمي شود و خشك شدن ريحان در خواب دليل بر شكست و از دست دادن اهداف است و ريحان اگر به بيمار معرفي شود سودي ندارد; زیرا دلیل بر مرگ اوست، زیرا در آن غسل و اسطوخودوس است، و همه بادها حاکی از نزدیک شدن زمان و نزدیک شدن زمان است که مرگ و زیان است.

هر که بوی ریحان را ببوید همه جا را پر می کند، دلیل بر شیوع بیماری است و هر که تاج گلی ریحان بر سرش ببیند، دلیل بر انزوا و از دست دادن مقام است و ریحان فروش، اهل نگرانی است. و غصه ها و بادها همه در خواب است اگر ببینی بریده شده، این دلیل بر نگرانی و اندوه و مشکلات بسیار است.

هر کس رگی از بادها را ببیند که به آسمان می‌آیند، نشانگر مرگ عالمی در آن مکان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا