تعبیر خواب دیدن ریحان در خواب ابن سیرین ریحان

تعبیر خواب دیدن ریحان در خواب ابن سیرین ریحان

ابن سیرین در تعبیر خواب از دیدن ریحان یا ریحان سبز و گیاه یا درخت ریحان که بوی خوش می دهد در خواب گفته است که ممکن است با توجه به بوی متفاوت آن و دریافت آن برای بو و غیر آن به معانی زیادی اشاره کند. همچنین می تواند با توجه به رنگ آن تغییر کند اگر گل سبز یا زرد خشک باشد.

تعبیر خواب دیدن ریحان در خواب ابن سیرین ریحان

در این مبحث به آنچه در کتاب اعظم تعبیر خواب و فرهنگ تعبیر خواب ابن سیرین از معانی و معانی در تعبیر و تفسیر و خوبی ها و بدی های موجود در آن آمده است می پردازیم.

بهترین از آنچه در تعبیر خواب ابن سیرین آمده است

ریحان: در خواب یا ریحان در خواب به حسب بوی آن و میزان رسیدن به آن برای بو کردن و غیر آن فرق می کند زندگی حاصلخیز و فراخ بودن موقعیت و فراوانی معاش.

گفته شد: خواب ریحان به زن گفته می شود و نیکویی آن زیبایی او و بوی آن محبت او و تحسین او و طراوت آن چیزی است که بر او خرج می کند.

هر کس در خواب ببیند که گیاه ریحان سبزی در دست دارد و آن را به یکی از مردگان داد، دلیل بر این است که این مرده حالش خوب است و انشاءالله از اهل بیت است. بهشت

هر کس در خواب برگ ریحان بخورد این دانشی است که به دست می آورد یا می گستراند و به نام او می گویند و هر که ببیند آن برگ ها بر سرش می ریزد این حمد نیکویی است که در حق او گفته می شود و هر که ریحان بیند. در آب قرار داده شده است، یا سبزه با آب ملاقات می کند، این گواه بر زوال نگرانی هایی است که او رنج می برد، بیننده دائمی است.

و باد زعتری در خواب اشاره به آن چیزی است که انسان از نوشته های شعری نیاز دارد یا شعر خصومت و طنز است و هر که در دید خود باد را در جای خود ثابت ببیند اشاره به مرد زیبا و آسان است. سخنی که در آن گفته می شود و عرق سبز باد پسر جوانی است.

بلكه ريحان اگر در خواب ديده شود در حالي كه در بوستان ثابت است، پسر را نشان مي دهد و اگر در يك دسته جمع كنند، دلالت بر زن دارد و اگر بر زمين ريخته شود يا بريده شود، معاني بلا و مصيبت را دارد. خوش اخلاقی و ظاهر زن.

تعبیر خواب دیدن ریحان در خواب ابن سیرین ریحان

شرّ آنچه در تعبیر خواب ابن سیرین آمده است

چه بسا ورود ریحان به انسان در خواب، دلالت بر نگرانی و گرفتاری داشته باشد و بیانگر ابتلا به بیماری باشد; زیرا معمولاً برای بیمار ریحان پهن برگ یا ریحان باغی می برد و آنچه در خواب به کبوتر معروف است دیدن آن فایده ای ندارد.

هر که ببیند گیاه ریحان را به مریض معرفی کردند، دلیل بر مرگ اوست. زیرا شامل حمام و گدازه است و همین امر در مورد هر چیزی که از بوی معطر گیاهان سبز بهره می برد نیز صدق می کند، زیرا معنای نزدیکی یا مرگ دارد و پخش شدن ریحان در خواب دلیل بر بیماری همه گیر است و ریحان در جای خود دلیل بر آسایش یا ازدواج و فرزند است.

هر کس ریحان سبز را بریده یا آسیب ببیند، در دیدش نشانه غم و اندوه است، و هر که بر سرش تاج گلی ببیند که در آن ریحان است، اگر والی باشد، دلیل بر از دست دادن مقام و قضاوت است. و فروشنده ریحان یا ریحان در خواب مردی است که نگران است; زیرا اقامتگاهی ندارد و هر که ریحانی ببیند که از زمین پرواز کرده و به آسمان بلند شده است، دلیل بر مرگ عالمی در آن مکان است.

ریحان در خواب، اگر بو نداشته باشد، نگرانی سبک است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا