تعبیر خواب دیدن هندوانه و نشانه های خیر و شر در خواب ابن سیرین.

تعبیر خواب دیدن هندوانه و نشانه های خیر و شر در خواب ابن سیرین.

بررسی اجمالی

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن هندوانه در خواب و نشانه های خیر و شر در خواب گفته است که اشاره به کفایت و رسیدن به مطلوب و فراخ شدن اوضاع با لهو و نشاط است. ، هندوانه قرمز، زرد و سبز بخورید. این همان چیزی است که با توجه به آنچه در کتاب بزرگ تعبیر خواب و معجم تعبیر خواب ذکر شد، تفسیر آن را ارائه می دهیم.

بهترین تعبیر خواب دیدن هندوانه در خواب

دیدن هندوانه در خواب، بیانگر حال خوب بیننده در زندگی دنیوی، فراخ بودن او و کفایت او و خانواده اش به آنچه از طعام است، دارد. زیرا از غذاهای غیر ضروری است، برای اغنیا در خواب تجمل و رشوه و افزایش مال و روزی است و برای فقرا اگر ببیند از آن چیزی خورده یا خریده است. آن – نشانه خلاص شدن از شر نیاز است.

هر که در اسارت هندوانه قرمز بخورد و طعم آن شیرین باشد، دلیل بر رهایی او از خانواده و تحرک و خوشبختی اوست و رابطه زناشویی یا دوستی ایجاد می کند.

هر که هندوانه ای ببیند که داخلش سرخ و بیرونش خیلی سبز است، بخورد. این گواه بر سلامتی و تندرستی اوست و هندوانه زرد یا آنچه در خواب به آن (خربزه) معروف است نمادی است – برای کسی که از آن خورده یا خریده – به نیکی نزدیک شود. ستایش نیکو، و شهرت نیکی که از بیننده خواب پخش می شود.

هندوانه رسیده و شیرین در آن، اشاره به زنی پاکدامن و زیباست، و هر که از آن بخورد، با همسری ازدواج کرد که فرزندانی بلند قامت برای او به دنیا آورد و هر که هندوانه شیرین بخورد، از غم و اندوه آسوده شد و در زندگی نیکو شد.

هر کس هندوانه را که رسیده باشد به هنگام نیاز به آنچه می خواهد می رسد و هندوانه سبز بهتر از زرد است و در هندوانه بزرگ بی ضرر است و دانه های کوچک هندوانه برای کمیاب است و هر که هندوانه از دختر بخورد. نمی داند، او نیز مانند او ازدواج خواهد کرد.

هر كه ميوه هندوانه را در حالى كه بر درختان است بدون چيدن و بريدن بر زمين ببيند، ديده اش نشان مى دهد كه بدون بدبختى، مالى از ارث و بدون دردسر به دست مى آورد، و از چيدن ميوه هاى رسيده هندوانه مژده به او مى رسد. و در خوردن هندوانه منفعت و رزق است.

تعبیر شیطانی دیدن هندوانه در خواب

هر که هندوانه را بر زمین پراکنده دید، نه توانست آن را جمع کند و نه چیزی از آن به دست آورد، این دلیل بر نیاز مبرم و کمبود اوست. در بینایی، هندوانه زرد نشانه بیماری است.

هندوانه زرد در خواب به عیب انسان و زشتی طبع او اشاره دارد یا مردی است که بسیار مریض و سخت مریض است و اگر از آن بخورد دلیل بر اندوه و وهم است و سبزه هندی. هندوانه مردی با شخصیت و سایه سنگین است که از نظر مردم بی ارزش سرد است.

هر که خود را در کار جمع آوری یا چیدن هندوانه ببیند، این دلیل بر زیان کارش است و کم کاری او و چیدن هندوانه در خواب، دلیل بر بیماری است و در رؤیت هندوانه های گندیده بسیار، نشان از اندوه های بسیار است. و نگرانی های بی پایان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا