تعبیر خواب دیدن خوردن پوست انار در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن خوردن پوست انار در خواب یا خواب گفته است که مراد از مالی است که بیننده بدون خستگی و خستگی به دست می آورد و آنچه در آن آمده است بیانگر جمع آوری پول است و در معانی شر و بدبینی در بینش، از پوسیدگی انار، یا ترک خوردن دانه انار است.

خوردن پوست انار در خواب چه به بهترین تعبیر آمده است

هر كه در خواب پوست انار خشك ببيند، در خواب، نشانة آن است كه بدون خستگي و بدبختي در كار، روزي به دست مي‌آورد، و هر كه دانه يا ميوه انار بخورد، بيانگر مبلغي است كه در آن منفعت است و انار. و پوسته های آن ممکن است به هر چیزی که از مردم در صندوق ها یا بانک ها یا دیوارهای پول یا اموال پنهان است اشاره کند.

تعبیر خواب دیدن خوردن پوست انار در خواب ابن سیرین

دیدن پوست انار به زنی پاکدامن است که پوست خود را می پوشاند و انار فرزند و مالی است که در آن سود و نیکی بسیار است و خوردن پوست میوه های انار دلیل بر زندگی کامل است. و پسر خوب یا پولی است که اگر سفید رنگ باشد هزار دینار تخمین زده شود و اگر سرخ باشد هزار درهم است و پوست انداختن را از نگرانی دور کند.

خواب انار یا پوست آن به شهر آباد اشاره دارد و شکستن انار گواه رهایی ممالک و گشودن دیوارها و دانه های انار مردان و مبارزان و چربی انار پول و غنایم است. و هر که مریض باشد و پوست انار را ببیند شفا یابد.

هر کس پوست انار را بدون دانه بخورد، دلیل بر هوش و حیله و جستجوی مطلوب و سپس رسیدن، و پوست کندن تک تک بر زمین، دلیل بر حسن شهرت است، و خوردن میوه انار نشانه است. تندرستی و زندگی شاد و درو کردن میوه های انار و پوست آن گواه رفاه در کار، تجارت سودآور است.

هر کس پوست یا دانه انار را بخورد و طعم آن شیرین یا ترش را تشخیص ندهد، دیدن او دلالت بر مردی دارد که دارای تعهد دنیوی و دینی است و یکی از آن ها را بر دیگری نمی پذیرد، آزادی، غلبه بر دشمنان. .

هر کس از پوست انار چیزی می خورد و تاجر بود، بیشتر از نیازش سود می برد تا از آن پس انداز کند.

اگر به انار شیرین مزه گفته شود، نشانگر عفت و زیبایی آن است و اگر پوست آن به دلیل ترک خوردن سالم باشد، باکره ای است که ازدواج نکرده است و ترک خورده از پوست انار. انار زن است و در دیدن انار گندیده زنی پاکدامن است و پوست انار ممکن است تعبیر به کندوی عسل یا خانه ای باشد که صاحبانش را پناه می دهد.

شر آن چه آمد در تعبیر خوردن پوست انار در خواب

هر که پوست انار بخورد و در طعم آن تلخی یا ترش مزه بیابد، دلیل بر جمع آوری پول از حرام است، پوست انار معانی ضرر و زیان است.

هر کس درخت انار را قطع کند پیوند خویشاوندی خود را قطع می کند یا همسایه خود را آزار می دهد و کارهای نیک را ترک می کند، پوست انار نشان دهنده ترس و وحشت است، انار شیرین نشده در خواب نشان دهنده نگرانی و عبوس شدن و گرفتاری است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا