تعبیر خواب دیدن انار در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن انار در خواب گفته است که ممکن است اشاره به پول جمع آوری شده باشد یا طلاهای پس انداز شده از کار بدون خستگی اعم از انار شیرین یا ترش، دانه انار قرمز در خواب، خوردن انار. ، یا جمع آوری پوست انار و دانه های انار و غیره آنچه در کتاب تعبیر خواب های بزرگ آمده است.

بهترین آنچه ابن سیرین در تعبیر خواب انار گفت

انار: روزی که بیننده خواب بدون خستگی و بدبختی به دست می آورد، آسان به دست می آید و انار شیرین مالی است که جمع شود و به نفع خرج شود و چه بسا دانه انار گلوله پر یا گره باشد و دیدن درخت انار پربار. دلالت بر مردی سودمند دارد و چه بسا زنی است که دارای فرزندان فراوان است و داستان مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: اناری در دستم دیدم. گفت: زنی است که با آن ازدواج می کنی و اگر بخوری خوب است. و احتمالاً انار پسر بوده است.

تعبیر خواب دیدن انار در خواب ابن سیرین

هر که در خواب اناری ببیند و والی بود، این دلیل بر دولت و شهر آباد و ملکی مجلل برای دهقان است و انار مال تاجر است و هر که انار و آن را مبتلا کند. عشق قرمز بود معادل هزار دینار پول می گیرد و اگر سفید باشد هزار درهم می زند.

هر که پوست انار بخورد مرض شفا می یابد و هر که ببیند پوست یا دانه انار گرفته و آن را فشار می دهد، مردی است که بسنده می کند و از مال خود در آن انفاق می کند و ریختن دانه های گندیده انار دلیل است. برای رهایی از بیماری ها

درخت انار مردی است متدین و دنیا طلب و خارهای آن بیننده را به خاطر مانعی که او را از گناه باز می دارد سوزن می زند. بگیر، نه، نه بخور، ابن سیرین گفت این دلالت بر خوردن زیتون دارد; زیرا خداوند در آیه شریفه فرموده است: زیتون نه مشرقی و نه مغربی. و پوست انار دستبند و محافظ.

جمع كردن انار در خواب گواه پسر است و پول آن را به احوال بيننده هزار درهم يا صد و ده در مي آورند از شهرها و كندو و صندوق پول.

انار قرمز دختر باکره بسیار زیبایی است. يعنى اگر كامل بدون شكاف و شكاف ديده شود، ولى شكافى در آن باشد كه محسوس باشد و شكل آن را مخدوش كند، جامه است و انار گنديده اشاره به زن عفيف دارد.

هر کس در خواب ببیند که دانه های انار را جمع کرده و پوست کنده است، دلیل بر کاری است که به آن دست یافت و در آن سخت کوشید تا به بلندی و رونق رسید، طعم آن رزقی است آمیخته به خستگی.

شرّ آنچه ابن سیرین در تعبیر خواب انار گفت

انار ترش غم و اندوه و اندوه است و هر کس انار بفروشد دنیا را بر آخرت برگزیده است و هر کس در خواب درخت انار را قطع کند نشانگر قطع رحم است.

هر کس دانه‌های انار را از او دزدیده باشند، دلیل بر زیان مالی اوست و هر کس انار را بخورد و طعم آن را مانند طعم انار نبیند، دلیل بر نفاق او و پیروی از هوس‌های او پس از سرگرمی است. نفس برای گناهان و انداختن انار ضرر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا