تعبیر خواب شستن پشم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب شستن پشم در خواب توسط ابن سیرین امروز با تعبیر یکی از خواب های بسیار عجیبی که عده زیادی از مردم می بینند و می خواهند معنی و تعبیر آن را بدانند آشنا می شویم. تفاسیر و نشانه هایی که شما در مورد آنها صحبت می کنید.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، آن را به کسی جز کسی که دوست دارد نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب شستن پشم در خواب ابن سیرین

 • کسى که در خواب ببیند پشم مى‏شوید، نشانه مال حلالى است که به دست آوردن آن مى‏کوشد.
 • خواب مرد شستن و نظافت پشم، علامت صدقه و صدقه دادن است.
 • خواب جوانی که در خواب ماهی می شویند، علامت آن است که در زندگی از ریا و ربا و مال حرام دوری می کند.
 • دیدن زنی در حال شستن پشم در خواب، بیانگر آن است که در آن مدت مال حلال به دست می آورد.
 • تعبیر خواب جمع آوری پشم در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند که پشم جمع می کند، نشانۀ انرژی بسیار است که برای جمع آوری پول متحمل می شود.
 • خواب جمع آوری پشم در خواب بیانگر فعالیت برای رسیدن به اهداف و جاه طلبی های آن دوره است.
 • تعبیر رؤیای جمع آوری پشم در خواب، نشانه برآورده شدن آرزوها و منافع مادی فراوان است.
 • خواب مردی که در خواب پشم جمع می کند، بیانگر بازگرداندن حق از دست رفته به صاحبان آن است.
 • تعبیر خواب پشم کثیف در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب پشم کثیف را در خواب ببیند، نشانه تلاش بزرگ او برای بدست آوردن پول است.
 • خواب کثیف کردن پشم در خواب، دلیل بر مالی است که به پول حرام آلوده شده است و باید از آن شبهه دوری کند.
 • دیدن پشم کثیف در خواب، علامت آن است که او مردی بدنام است که باید آن تصویر را اصلاح کند.
 • خواب دیدن پشم کثیف در خواب، نشانه نگرانی، غم و اندوه در زندگی او در آن زمان است.
 • تعبیر خواب پشم سیاه در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب پشم سیاه ببیند، نشانة بدخلقی است که در بیننده خواب وجود دارد.
 • خواب مردی که در خواب پشم سیاه می گیرد، نشانه اعمال بدی است که انجام می دهد.
 • دیدن جوانی با پشم سیاه در خواب، بیانگر این است که در آن دوران توسط افراد بدی احاطه شده است.
 • دیدن پشم سیاه در خواب بیانگر عدم آسایش و اضطراب زیاد در آن روزها است.
 • تعبیر خواب پشم در خانه در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند که بر پشم خوابیده است، نشانة مال و اموال فراوانی است که به او خواهد رسید.
 • دیدن حضور یک توپ پشمی در خانه نشانه پروژه های موفقی است که بیننده به دست خواهد آورد.
 • خواب دیدن پشم داخل خانه در خواب، نشانه خوبی های پیش رو و سودهای مادی فراوانی است که اهل خانه از آن برخوردارند.
 • دیدن وجود پشم در داخل خانه در خواب، بیانگر دستاوردها و آرزوهایی است که بیننده خواب به آنها خواهد رسید.
 • تعبیر خواب پشم سرخ در خواب ابن سیرین

 • خواب دیدن پشم قرمز در خواب دلیلی بر اعمال نیک بیننده است.
 • دیدن پشم رنگین در خواب، نشان از سود فراوانی است که بیننده در آن دوران از آن برخوردار است.
 • اگر مردی در خواب ببیند که در حال جمع آوری پشم قرمز است، بیانگر این است که اعضای خانواده خود را جمع می کند و روابط اجتماعی موجود در زندگی خود را گسترش می دهد.
 • خواب دیدن پشم قرمز در خواب عموماً نشانه موقعیت های شادی است که برای بیننده خواب اتفاق می افتد.
 • تعبیر خواب بافتن پشم در خواب ابن سیرین

 • دیدن پشم بافی زن متاهل نشان از ثروت هنگفتی است که در این مدت نصیب او می شود.
 • دیدن پشم و دوخت آن در خواب، گواه زندگی حرفه ای است که بیننده خواب از آن برخوردار است.
 • هر کس در خواب ببیند که پشم می بافد، رزق و روزی فراوان و مال حلال و فضل بعدی را برای او بیان می کند.
 • خواب زن متاهل که در خواب پشم می دوزد، دلیل بر امنیت و خوشبختی او و خانواده اش است.
 • تعبیر خواب سوختن پشم در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند که پشم می سوزد، نشانه فساد دین او و بیگانگی او از خداوند تبارک و تعالی است.
 • دیدن پشم سوخته در خواب، نشانه ضرر مالی زیادی است که بیننده خواب به آن دچار می شود.
 • هر کس در خواب ببیند که در خواب پشم می سوزد، دلالت بر غم و اندوه و مشکلات آن دوره دارد.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند پشم می سوزد، نشانة بحران های بزرگی است که در آن دوران به او می رسد.
 • و خداوند برتر و داناتر است

  مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او توجه داشته باشد و در اثر بدی او مضطرب شود، شیطان با او بازی می کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می دهد و گیج می کند جلوه می دهد. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا