تعبیر خواب دیدن پرچم سفید برافراشته در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن پرچم سفید برافراشته در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن پرچم سفید برافراشته در خواب ابن سیرین، دیدن پرچم سفید در جنگ یا صلح، تعبیر برافراشته شدن پرچم سفید در دست جنگجو و تعبیر معانی پرچمهای سفید. در دست دشمن یا دوست و تعبیر دیدن تسلیم در خواب و انداختن پرچم بر زمین و پرچمهای سفید رنگ در خواب.

دیدن تسلیم یا برافراشتن پرچم سفید در خواب اشاره به معانی ارتعاش روانی و ذلتی است که بر شخصیت بیننده خواب می آید یا پرچم سفید در خواب یا ضعف و ناتوانی در غلبه بر مشکلات و غلبه بر موانعی است که مانع از دستیابی بیننده به اهداف می شود و از طرف دیگر شخص دیگری را می بیند که پرچم را به صورت او برافراشته است، زیرا این نشان دهنده قدرت و توانایی او در شکست آسان حریف است و از این رو تصور برافراشتن پرچم سفید را به همراه دارد. معانی زیادی از خیر و شر در تفسیری که در این مقاله ارائه می دهیم.

تعبیر خواب دیدن پرچم سفید برافراشته در خواب توسط ابن سیرین

بهترین آنچه در مورد برافراشتن پرچم سفید در خواب گفته شد

بیرق در خواب دلیل بر قاضی است، زیرا او دارای مقام و منزلت بلندی است، چنانکه در دیدن پرچم در حال حرکت است، و هر که پرچم را ببیند، دلیل بر امر معروف و معروف است. و نائل شدن به زعامت و پرچمدار عالم یا مرد زاهد و باهوش و شجاع و یا امامی توانا و سخاوتمند در نیکی است یا قوی و بر امر او چیره است پس هر که پرچم سفید را برافراشته است. در خواب او بدهکار است و قادر به پرداخت نیست، این گواه بر این است که بدهی توسط یک طرف قوی که قادر به آن است تسویه شده است.

هر که ببیند پرچم سفید بر بام خانه اش به اهتزاز در می آید، دلیل بر امانت مرد و بازگشت دائم او به پول به اهلش است، خواه ناچیز باشد یا غیر آن، و هر کس ببیند که دشمنانش پرچم سفید را برافراشته و اعلام تسلیم می کنند. این دلیل بر رزق و غنایمی است که بیننده خواب پس از انکار آنچه مدعی است از حریف می گیرد.

هر کس پرچم سفید را برافراشته و تسلیم خود را اعلام کند، این دلیل بر وفای به عهد و عهدی است که انسان نسبت به خویشاوندان و خویشاوندان داده است و پرچم سفید آمیخته به سرخ، دلیل بر شادی و سرور است.

و هر کس پرچم سفید را که با چیزی از سیاهی آمیخته شده ببیند دلیل بر مقام و منزلت عالی است و پرچم سفید و پرچم زن دلیل بر خواستگاری و ازدواج است و هر که ببیند پرچم‌های سفید در آسمان که دلیل بر باران است و اگر سیاه باشد علم به دست می‌آورد یا در زندگی‌اش با عالم همراهی می‌کند، هر چند سفید باشد، دلیل بر حسادت و عدم ازدواج است.

هر كه پرچم سفيد را در دست ببيند و امتناع كند و نخواهد آن را برافراشت، گواه قدرت و توان او در مقاومت و غلبه بر مشكلات در راه رسيدن به مقاصد و مقاصد است.

هر کس پرچم سفید را با پرچم ببیند، نشانه هدایت است، و بیرون آمدن از ابرهایی که بر جان بیننده چیره شده است، و سینه او را برای او شرح دهد، و هر که در کشورش پرچم ها را ببیند، دلیل بر بلندی اوست. و اعتلای مردم کشورش.

شرور آن چه در خواب برافراشتن پرچم سفید گفته شد

هر که خود را گروگانی در دست دشمنانش ببیند در حالی که پرچم تسلیم و پرچم سفید در دست دارد، این گواه بر مصیبت و نگرانی است که زندگی بیننده خواب را پر می کند، از آنها متنفرم.

هر کس پرچم سفید را بر دشمنان خود برافراشته و تسلیم خود را اعلام کند در حالی که اهمیتی ندارد، دیدن او نشان از ذلت و خواری دارد و هر کس پرچم سفید را بر خلاف میل خود به دست بگیرد، دلیل بر تنگی او در زندگی دنیوی است. درهای زندگی بر چهره او بسته است و هر که در جنگ اعلام تسلیم کند و از میدان جنگ بگریزد، دلیل بر بزدلی و عدم تقابل است.

هر که دشمن را ببیند او را در حال تسلیم گرفتار کرده و به گروگان گرفته است تا قدرت طرف مقابل را تضعیف کند، این دلیل بر غم و اندوه ماندن و پریشانی ماندن است و پرچم سفید گواه شکست و شکست دائمی در رسیدن به آرزوها اهداف

پرچم سفید آغشته به قرمز نشان از جنگ شدیدی است که در آن منطقه در حال وقوع است که در آن افراد زیادی کشته می شوند و پرچم سفید کثیف نشان دهنده شیوع بیماری ها و بیماری های همه گیر در بین مردم است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا