تعبیر خواب دیدن پرچم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن پرچم در خواب ابن سیرین، پرچم زلال و پرچم های بلند، تعبیر دیدن پرچم سفید یا سرخ، تعبیر دیدن پرچم در خواب، پرچم جنگ در خواب، و تعبیر به معنای برداشتن پرچم و برافراشته شدن پرچم سیاه.

پرچم یا پرچم دولت در خواب به معانی بلندی مردم محل و بلندی که بیننده خواب در دنیای خود به دست می آورد و بنر به معنای قوت و غرور در روح است که از انقیاد و تحقیر دیگران امتناع می ورزد، زیرا دیدن پرچم به زمین خیری در آن نیست، بنابراین این خواب دارای معانی بسیاری از خیر و شر در تعبیر است که در کتاب بزرگ تعبیر خواب و فرهنگ تعبیر به آن اشاره می کنیم. از رویاها

تعبیر خواب دیدن پرچم در خواب ابن سیرین

بهترین آنچه در مورد دیدن پرچم در خواب گفته شد

بیرق در خواب دلیل بر امر معروف یا معروفی است که در آن شهرت و امامت است و پرچم و بیرق دلیل بر مردی با علم و فقاهت در دین و یا امامی زاهد و شجاع است. گفتار و کردار که از سرزنش یک سرزنش کننده در دین خود نمی ترسد، یا مردی شریف، ثروتمند، سخاوتمند، یا مردی مقتدر و مسلط است که از او الگو می گیرد، در شجاعت و سخاوت در جنگ و صلح.

هر کس در خواب پرچم را برافراشته و سوسو می‌بیند، این دلیل بر ازدواج با زنی است که حفظ و پاکدامنی دارد، و هر کس پرچم‌ها را در هوا به اهتزاز درآورد، دلیل بر باران سودمند و فراوان است. پرچم‌های سیاه دلیل بر خیر و اعتلای نفس است، و هر که پرچم و پرچم را با هم ببیند، دلیل بر روشنی کار است.

منشأ دیدن بنر در خواب، دلیل بر رهایی از غم و اندوه و تغییر شرایط به قیاس با تغییر مکان آن است.

هر كه بيرق را در دست ببيند و در جنگ يا صلح بود، اين گواه بر پراكندن آوازه او در كشورش با شجاعت و صلابت است و پرچم بزرگ باد و باران است و صاحب پرچم تعبير مي شود. قاضی، و اگر پرچم را دانش آموز حمل کند، داوری می شود.

هر کس در جنگ خود تسلیم شود و پرچم خود را بر زمین بیندازد و بدهکار باشد، دلیل بر استرداد قرض به اهلش است و تسلیم شدن ممکن است بیانگر کسب مالی بدون خستگی و بی دغدغه ای از جانب دشمنان و تسلیم باشد. بالای پرچم به دیگران نشان دهنده وفای به عهد است.

هر کس ببیند که می خواهد پرچم را از دستش بردارد و از آن امتناع کند و محکم به آن بچسبد، گواه توانایی او در غلبه و غلبه بر مشکلات برای رسیدن به اهداف است.

پرچم سیاه در خواب دلیل بر دستیابی به جلال و افتخار و پرچم برای زن دلیل بر شوهر است و اگر پرچمها سفید باشد دلیل بر حسادت مردی است که به همسر خود حسادت نمی کند. با او ازدواج کن و پرچم سرخ گواه وقوع جنگ است و اگر زرد باشد اپیدمی است که در میان مردم می افتد و به سرعت می رود و پرچم سبز سفری در زمین است.

شرّ آن چه گفته شد در خواب دیدن پرچم

هر کس در آسمان پرچمی ببیند، دلیل بر آشفتگی او و روشن نبودن کارها برای اوست، و هر کس سه پرچم را در زمین دفن کند، دلیل بر ازدواج او با سه زن است که همگی می میرند و از جمله زنان هستند. بزرگ‌ترین مردم، و هر که ببیند پس از ربودن پرچمش به دست دشمنانش افتاده است، دلیل بر مصیبت‌ها و غم‌ها و مصیبت‌های فراوانی است که بینا در زندگی روزمره و در طول زندگی به آن می‌رسد. کارش.

هر که ببیند دشمنان او را کشته اند و پرچم را از دستش ربوده اند، این دلیل بر بدبختی او در زندگی اوست و هر که ببیند تسلیم دشمنش شده و بدون جنگ و نزاع پرچم را به او داده است، این دلیل بر بدبختی اوست. شرایط بدی که می گذراند، با نگرانی ها و مشکلات فراوانی که نشان از ذلت روح دارد، ناتوانی در ارتقای خود در میان مردم.

شکستن و افتادن پرچم، دلیلی بر تحقیر نفس همراه با ناامیدی و شکست است و هر که اسیر دشمنش شود، گواه چیزهایی است که او را از پیشرفت در مسیر شغلی خود باز می دارد و مانع از رسیدن به اهدافش می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا