تعبیر خواب دیدن دفن در خواب دفن ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن دفن در خواب ابن سیرین و تعبیر خواب دیدن دفن مرده در قبرستانها اگر در خواب دیدید که مرده را دفن می کند؟ آیا مرده ای را می شناسید که دفن شده است؟ یا ناشناخته بود؟ آیا دیده ای که یکی از مرده ها بعد از دفن از قبر بیرون بیاید؟ در خاک دفن شدی یا در خواب وارد قبر شدی؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که این خواب چه معنایی دارد؟ چه چیزی از حسن و قبح در تفسیر به همراه دارد؟ در اینجا به توضیح آنچه در کتاب تعبیر خواب بزرگ آمده است می پردازیم و فرهنگ تعبیر خواب معانی تعبیر دیدن دفن و آوردن مرده به قبر در خواب با ما همراه باشید.

تعبیر خواب دیدن دفن در خواب دفن ابن سیرین

تعبیر دیدن دفن در خواب دارای جنبه های خوبی است

دفن: هر که در خواب ببیند که مرده است. و او را در قبر دفن کردند، زیرا این دلیل بر آن است که به سفری دور رفت که در آن مال و خیر فراوانی به دست آورد، قبر برای مضطربانان بهتر است.

قبر دلیل بر کار انسان در زندگی اوست، اگر خوابیده خود را در قبر وسیعی ببیند که در آن می دود و خوشگذرانی می کند، دلیل بر صداقت او در دینش است و از آنچه می ترسد در امان است و بر دشمن خود پیروز شد

خواب دخول در قبر، بیانگر فساد عقیده است، و هر کس پس از دفن در قبر از قبر بیرون آید، از کاری که به آن ادامه می دهد توبه کند و پس از گناه به آمرزش امید است، و هر که در قبر قرار گیرد. کفن مرده یا تنها، خانه ای به دست می آورد که از هر ترسناکی در آن پناه می برد، اگر او را در قبر بگذارند و خاک را بر او مسطح کنند، زیرا به اندازه خاک به او پول می رسد. بر روی او ریخته می شود.

دفن عبارت است از به دست آوردن ارث، و هر کس یکی از علما یا حکما را در حالی که زنده است در خانه خود دفن ببیند و او را بیرون آورد، علم و حکمت او را به ارث می برد و قیام می کند و به مقامی برابر او می رسد. همین طور است اگر ببیند پیامبری از انبیا، یا وصی اولیاء، وارثان او را بیاموز، و اگر ببیند زنده ای در حال دفن زنده ای است، دلیل بر غنای مدفون پس از فقر اوست. و پس از تجرد با او ازدواج کرد و پس از مدتها تنهایی خود را فراموش کرد.

ثانیاً دفن میت در خواب، پوششی است بر بدرفتاری زیاد او و مرده با اتحاد و نخبگی و محبت بین خویشاوندان مرده را دفن می کرد و چه بسا دفن شوهر یا ودیعه یا گرو باشد و هر که ببیند. که مرد یا دفن شد، پس بر توبه است و هر که از قبر بیرون آید توبه کند، گفته شد: دفن دلیل بر ازدواج است و دفن حیوان دلیل بر خوردن آن است.

دیدن قبرستان اشاره به روز رستاخیز دارد، زیرا مسافرین آن است که به آن رفتند و خانه ی وارد شونده است و قبر دلیل امنیت از ترس و وحشت است.

تعبیر دیدن دفن در خواب دارای جنبه های شیطانی است

قبر در خواب، دلیل بر ذلت و خواری در آن و عدم نیرنگ آن است، و هر کس در خواب ببیند که او را بدون مرگ و مرض در قبر دفن کردند، دلیل است که دفن او به او ظلم می کند یا باعث او می شود. بدون علت و ضرر اسیر شود، و اگر ببیند که بعد از آن در قبر مرده است، از نگرانی بمیرد، یا به چیزی بیفتد که او را از اختلاط با اطرافیانش باز دارد.

دفن در خواب دلیل بر فساد دین است و هر کس به مردی اصرار کند که خاک را از خاک قبر بریزد یا آن را به گورکن هل دهد، او را به امری مهلک می‌اندازد، اگر زنده باشد. این یک اتفاق بزرگ است که برای همه مردم اتفاق می افتد، زیرا زندان و سوء استفاده زیادی وجود دارد.

هر کس در خواب ببیند که او را در ظهر یا هنگام غروب آفتاب دفن کردند، رؤیتش نشان دهنده بدعت‌های اوست، پس مردم را به منکر امر می‌کند و از کار خیر و نیکی نهی می‌کند، و اگر زنده کسی را زنده به گور کند. پس آن فریب است که از دفن به دفن می‌افتد، اما دفن میت به زنده دلیل بر این است که بدهی آن طور که هست جذب می‌شود و نیست یا به دلیل ضمان بازداشت می‌شود.

نبش قبرها دلیل بر وقوع مصائب در آنهاست و هر کس قبرها را کند و زنده و مرده زیادی در آن بیابد، بیانگر آن است که مرگ فاجعه بار در آن منطقه نزدیک است و ورود به قبور کفار دلیل بر بدعت و پیروی است. هوی و هوس و زنا و داخل شدن در قبر بیمار دلیل بر مرگ اوست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا