تعبیر خواب دیدن شکر و نوشیدن شراب در خواب

تعبیر خواب دیدن مستی و شراب خواری در خواب ابن سیرین نوشیدن شراب در خواب از امور مذموم است که خداوند متعال آن را به کلی بر انسان نهی کرده است; زیرا شراب عقل را فاسد می کند و انسان را غافل می کند و از کردار خود در گفتار و عمل غافل می سازد و چون خداوند متعال انسان را با عقل متمایز کرده است هر مسکری بر او حرام است و شرب خمر نیز بر او حرام است. مسلمانی که نماز بخواند; زیرا خداوند مست را از این کار نهی کرده است.

تعبیر خواب دیدن شکر و نوشیدن شراب در خواب

تعبیر دیدن مستی و شراب خواری در خواب ابن سیرین

مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم دو ظرف در مقابلم بود که در یکی شراب و در دیگری شیر بود. فرمود: شیر عادل و شراب اسقاط است، پس دیری نپایید که عزل شد و والی شد، پس هر که شراب دید و والی بود از مقامش عزل شد و خرج کردن شراب خرما مالی است آمیخته به شبهه. حرام و نوشیدن شراب خرما منفعت است و نوشیدن شراب آمیخته با آب در آن متفاوت است و گفته شد: پول است حلال و حرام را در هم می آمیزد و گفته شد: از شرکتی پول می گیرد. گفته شد: از زنی پول می گیرد و به فتنه می افتد.

هر که شراب بنوشد و از آن مست شود; از حرام مال به دست می آورد و با آن پول به نسبت مستی از آن قدرتی می گیرد و گفته شد شکر برای زن و مرد مضر است; حکایت از جهل زیاد، و حماقت ظاهری دارد.

شکر بدون نوشیدنی نگرانی، ترس و وحشت است. به خاطر فرموده ی حق تعالی «و مردم را مست می بینید و مست نیستند» و مستی از شراب، مال و تکبر و قدرتی است که بیننده خواب به دست می آورد یا از هر ترسی که به او می رسد در امان است. زیرا مست از چیزی نمی ترسد و اگر ببیند مست است و جامه خود را پاره کرد; او مردی است که اگر زندگی دنیویش وسعت یابد، متکبر است، نعمت را تحمل نمی کند و بر خود مسلط نیست.

شراب خواری بدون ایراد یا رقابت، دلیل بر کسب مال مشکوک است، و نزاع دیگری با بیننده در جام او، دلیل بر سختی گرفتن پول است، و رقابت ممکن است به اندازه رقابت باشد.

تعبیر دیدن مستی و شراب خواری در خواب نابلسی

نبلسی در خواب درباره شراب می گوید: مالی است که بدون مشقت حرام می شود، پس هر که ببیند شراب می نوشد گناه کبیره و روزی وسیع می کند و هر که ببیند آن را می نوشد و دارد. در جام او نزاع نباشد، پس به مال حرام مبتلا می شود، و گفته شد: بلكه مال حلال است هر چند برای او باشد، در گفتار و نزاع با او به حدی است كه.

هر کس در خواب ببیند که نهری از شراب به او اصابت می کند، در زندگی دنیوی خود دچار امتحان می شود. به دلیل پذیرش اختلاط با دیگران و از عصر شراب به سلطان خدمت می کند و اتفاقات بزرگ بسیاری بر دست او می افتد.

نوشیدن شراب در مجالس شادی و فحشا، دلیل بر فتنه افتادن است و هر کس در خواب به مجلس شرابی که در آن میوه فراوان است خوانده شود، به جهاد و شهادت فراخوانده می شود و هر که در آن شراب بنوشد. شراب نشینی و لهو و لعب مرتد است و عهد و پیمان ولی خود را شکسته و شراب خواری نشان دهنده شفای امراض و چه بسا زوال عقل دیوانه وار و یا از حس بیننده و بدی آن چیزی که او محروم می شود. در خواب می بیند که شراب است، زیرا فتنه و شر و دشمنی و کینه است.

اگر نوشنده شراب عالم باشد، علم و دانش او افزایش می یابد; هر گاه در مستی به انسان فکری شود و اگر فقیر باشد ثروتمند می شود و اگر مجرد باشد ازدواج می کند و شفای مریض است و یا آن را فشار می دهد که در می افتد. چیزی که مستلزم لعنت است و الکل دروغ و تهمت و افشای راز و افتادن به زنا است.

شرابخواری گناه است و اگر زن ببیند از مشروبات الکلی مشروب خورده تا زمانی که مست شده است به فسق می آید و شرابخواری ممکن است بیانگر نافرمانی پدر و مادر یا نافرمانی از حاکم باشد یا بدهی و اقساط و اسراف باشد. مال و مرگ فرزندان، مگر آنكه شراب‌خوار در خستگي و اندوه باشد، پس آسايش و آسودگي است، شراب خواري نشانگر حماقت شراب‌خوار و ناداني اوست.

اگر یکی از مردگان در حال نوشیدن شراب دیده شود، در آخرت برکت دارد. زیرا این نوشیدنی اهل بهشت ​​در آخرتشان است، مگر اینکه در حال نوشیدن آن مرده باشد، یا از کسانی باشد که در زمان حیاتش آن را حلال می دانسته، حال بد او و سختی او همین است. یکی دیگر.

تعبیر دیدن مستی و شراب خواری در خواب ابن شاهین

تعبیر امام ابن شاهین با آنچه پیش از او از ائمه تعبیر بوده موافق است، با نابلسی و ابن سیرین در آن موافق است و حرمت پول هر که دید در خواب مشروب خورده را تأیید می کند و می گوید. : هر که خود را مشروب ببیند از حرام اعم از دزدی یا مشکوک کسب درآمد کند و هر که آن را بنوشد و با آن گوشت بخورد در اموال یتیمان تصرف کرده است.

هر که می بیند در کوچه های شهر شراب می فروشند، چون کالاهای دیگر می فروشند، این دلیل بر گسترش وسوسه و اخلاق ناپسند است.

تعابیر دیگر دیدن شکر و نوشیدن شراب در خواب

نوشیدن شراب در خواب نماد نگرانی و عبوس و غم است و مستی از شراب به ثروتی همراه با غرور اشاره دارد که موجب طغیان بر نعمت پول می شود و به زوال آن می انجامد و مستی که پس از نوشیدن لباس خود را پاره می کند بیانگر ضرر و زیان و نعمت است. رفته اند.

ديدن کسي در خواب چنان که گويي شراب مي نوشد گويا آب است، يعني از غفلت او حرام هاي زيادي به آن شخص مي رسد و هر که شراب بنوشد تا از آن خفه شود، دليل بر اين است که پولی که از خدمت سلطان به دست می‌آورد، اما اینکه می‌بیند همان شخص مشروب می‌نوشد و مست نمی‌شد، با ترس شدید.

خوفناکی که خود را مست ببیند، این برای او از آن چیزی که هشدار می دهد ایمن تر است، اما اگر خواب دیده خود را مدعی مستی ببیند و مشروب ننوشیده و مست نشده باشد، دلیل بر این است که برای کسب درآمد فریب می دهد. و هر کس قبل از نوشیدن مشروب بریزد، مردی است که از گناهان برآمده و از آنها توبه کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا