تعبیر خواب دیدن شراب در خواب شراب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن شراب در خواب شراب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن شراب در خواب ابن سیرین شراب تعبیر دیدن ظروف شراب در خواب فنجان شراب در خواب مهمترین مطالبی را که این مفسر داشته در فرهنگ تعبیر خواب فهرست می کنیم. و کتاب تعبیر رویاهای بزرگ او.

تعبیر خواب دیدن شراب در خواب شراب ابن سیرین

تعبیر دیدن ظروف شراب در خواب

مردی نزد ابن سیرین آمد و به او گفت: دیدم دو ظرف در مقابلم است که یکی از آنها شراب و دیگری شیر بود. فرمود: شیر عادل است و شراب دوری است پس زود برکنار شد و والی بود پس هر که در خواب شراب ببیند و مقام یا منزلتی داشته باشد از آن عزل شود و هر که ظروف بسیار داشته باشد. شراب از حرام مال به او می رسد و هر که نهر مشروب را بزند در آزار می افتد، این دنیا اگر در آن وارد شود یا چیزی از آن برداشته باشد به همان اندازه که از آن گرفت وسوسه می شود.

هر کس در جایی شراب را زیاد ببیند و مردم آن را نکوهش کنند، این دلیل بر وقوع نزاع و دشمنی و شر است و شراب نزاع دلیل بر تسلط اوست شراب عیب است که بنوشد. آن یا کسی که آن را می‌خرد باید لعنت شود.

هر که در خواب شراب ببیند دروغگو و تبذیر کننده اسرار و فحشا است. زیرا شراب نوعی فسق است و چه بسا شراب دلالت بر زن زناکار باشد که ملک است و برای مصالحه بهتر است. زیرا مخلوط کردن با آب قابل قبول است. هر کس شراب ببیند و بخواهد ازدواج کند، این برای او توفیق و رضایت است. و آن به سبب آمیختگی آن با دیگران است و هر که شراب را بفشارد و در ظرف خود بگذارد به خدمت امیران و سلاطین می رسد و امور بزرگ در دست اوست و هر که ببیند به مجلسی دعوت شده است که در آن لذت های دنیا از شراب، میوه ها و زنان فراوان است، این گواه بر نزدیک شدن به شهادت اوست.

تعبیر دیدن شراب خوردن در خواب

نوشیدن شراب برای والی از سمت خود عزل شد، مصرف شراب خرما مالی است که در آن شبهه حرام باشد و نوشیدن شراب خرما غنیمت و بهره است و هر که شراب آمیخته با آب بنوشد مالی در آن حلال و حرام است. و گفته شد: از زن یا شرکتی پول می گیرد و هر که از شراب مست شود برای آنان است و خوف و وحشت به خاطر فرموده حق تعالی: {و می بینید که مردم مست هستند و آنها مست می شوند. مست نیست.} زیرا مست از هیچ چیز نمی ترسد.

هر کس شراب بنوشد و مست شود و جامه خود را پاره کند، مردی است که اگر دنیایش بر او وسعت یابد دچار تکبر خواهد شد و طاقت برکت را ندارد و بر خود مسلط نیست و هر که شراب آمیخته با آب بنوشد. قدرت و بلندی پیدا می کند و از او مال حرام می شود، بسیاری، و هر که جماعتی از مستها را در جایی ببیند و آنان را به نشستن با آنان دعوت کند و امتناع کنند، دلیل بر هدفی است که می خواهد به آن برسد. ، اما به آن نمی رسد.

هر که در خواب شراب بنوشد تا ریش و گونه هایش خیس شود به گناه کبیره می افتد و مال زیادی به او می رسد، کسی که حجت دارد قضاوت می شود و چه بسا نوشیدن شراب دلالت بر شفای امراض دارد یا این مرگ ذهن با بیماری یا جنون یا نگرانی است که باعث می شود هوشیاری خود را از دست بدهد.

هر کس در میان قومی پریشان و دیوانه مشروب بنوشد، با گروهی از مردم مرتد یا اهل بدعت و کفر همراه شود، و هر کس مشروب نوشید و عالمی بود که علمش زیاد شد. این به دلیل افکاری است که هنگام نوشیدن به شخص ارائه می شود.

هر کس در خانه اش شراب بنوشد، دلیل بر نافرمانی او از پدر و مادر است و هر کس از آن چیزی بخرد و تاجر نباشد فقیر است و شراب خواری دلالت بر مال و فرزند یا بیع است. و مال و هر که آن را نوشید و نگران یا غمگین شد آزاد شد و شراب نوشید دلیل بر حماقت سبیل و حماقت او.

هر کس مرده ای را در حال نوشیدن شراب ببیند، از سعادتمندان آخرت است. زیرا از نوشیدنی اهل بهشت ​​است، مگر اینکه با نوشیدن و اصرار بر آن بمیرد، عذابش همین است و حالش اسفبار است.

تعبیر دیدن شراب خوری در خواب

هر که ببیند در بارها رفت و آمد می کند، در کار خود فعال است و در غلبه بر موانعی که بر او وارد می شود، قوی است، پس هر که در بار با دیگران قرار می گذارد، وقت رسیدن به هدفش است و هر که شراب بفشارد. بار، او پیوسته در خدمت سلاطین است و بار خانه اهل گناه کبیره زناکاران و کفار است.

اگر زنی ببیند که در بارگاهی نشسته و او را رها نکند، زناکار است و اگر ببیند که آن زن از مولای خود رانده شده است و هر که در بارگاهی مجهول بماند، گناهان می آید. و بر توبه مغرور است و بار خانه کسى است که شوهر ندارد. هر کس وارد بارگاه شود و بیمار شود، مرگ و قبر او و پایان کار اوست. زیرا شراب ضرر است و باطل کار می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا