تعبیر خواب دیدن دستبند طلا در خواب

تعبیر خواب دیدن دستبند طلا در خواب دستبند طلا، خواب خرید یا فروش دستبند طلا، طلا در دست دختر مجرد یا زن متاهل شرور; این به دلیل تند بودن رنگ و زردی آن است و در صورتی که صاحب خواب دختر مجرد یا همسری باشد که زایمان نکرده باشد ممکن است معانی شادی و نزدیک شدن به ازدواج را نیز داشته باشد.

دیدن دستبند طلا در خواب به معنای چیزهای خوب است

وقتی زن باردار در خواب دستبندهای طلا می بیند، دلیل بر این است که به زودی فرزندان پسر به دنیا می آورد، اما اگر چیزی از آن گردنبندها را به دست خود ببندد و به رنگ زرد تند باشد، دلیل بر این است که او از ارث یا از طرف فرزندان پول زیادی دریافت کنید، اما دستبندهای دختر مجرد، دلیل بر ازدواج با مرد بلند مرتبه است و در مورد کسانی که از انواع و اقسام استفاده می کنند نیز همینطور است. جواهراتی مانند انگشتر و گردنبند.

هر که در خواب ببیند که دستبند و گردنبند و زیور آلات طلای زیادی دارد، دلالت بر رزق و روزی مستمر و نیکویی دارد بر شادی که در جای خود قرار می گیرد.

هر که در خواب طلای بافته بپوشد، این دلیل بر خیری است که به دست می‌آورد و رزق و روزی مستمر او را می‌دهد و از دستبند و گردن‌بند ساخته می‌شود، این دلیل خستگی است که موجب آسایش پول و فرزند می‌شود.

خلخال ها از نقره است و خلخال ها از طلا برای زن، دلیل بر امنیت او از ترس است، یعنی اگر شوهر داشته باشد و شوهر داشته باشد، اگر باکره باشد با مردی سخاوتمند و سخاوتمند ازدواج کند. از او نیکی می بیند شوهر نداشت زیرا جمال او در میان مردم همین است و خلخال طلا تعالی و فراخی و زیبایی است.

طلا در دست کسانی که آن را نمی پوشند، مانند مردان و مردان متقی، دلیل بر ازدواج افراد صاحب شرف و ثروت و یا رسیدن به مقام بلندی است که در آن مال فراوان است، غیر از مردم. و اما کسى که آن را بپوشد و ببیند که رنگش پاک و زیباست، دلیل بر خیرخواهى بیننده و صفاى دل او بر قبول تجارت است.

هر کس در راه خود طلا بیابد و به چیزی پرتاب کند که به دستش نیامده و آنچه از درختان طلا برداشت، دلیل بر خیر فراوانی است که از همه جا به او می رسد و هر که ببیند طلا از آسمان فرو می ریزد و کسی را نمی یابد که آن را بگیرد، دیدن آن حاکی از رفاهی است که به زودی به دست مردم آن مکان خواهد رسید.

دیدن دستبند طلا در خواب به معنای شر است

طلا در خواب بیانگر ترس، اضطراب، بلا و آتش است. این به دلیل زردی رنگ و تندی طبع آن است، پس هر که دستبند طلا یا جواهر و گردن بند ببیند و در نزاع باشد داوری می شود و هر که طلا بفروشد فقیر می شود و هر که چیزی را آب کند. از آن، به مصیبت می‌افتد و در میان مردم آشکار می‌شود، و شکستن دستبندهای طلا دلیل بر وقوع بدی است.

هر کس در خواب ببیند که دستبندهای طلای دستش به زمین می افتند و او نمی تواند آنها را بردارد، دلیل بر این است که در یکی از پسرانش فاجعه ای رخ خواهد داد.

اگر زنی ببیند که شمش طلا بسیار به دست آورده است، دلیل بر این است که در کاری که برای او به دست نمی آید، تلاش زیادی می کند، یا خستگی و فرسودگی است که در امور معیشتی به آن مبتلا می شود. و اگر چیزی از طلاهای او را که به تن دارد از او دزدیده باشند، دلیل بر فریب مرد نزدیک اوست.

طلا در دست انسان است و خوابش گواه افتادن او در مصیبت است، خلخال از طلا بیماری است که به او می رسد یا خطای در دین بر او می افتد و گردن بند و انگشتر و گوشواره

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا