تعبیر خواب دیدن سرکه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن سرکه در خواب ابن سیرین

سرکه در خواب نشان دهنده بخت و اقبال و مال فراوان و فرزندان است پس هر کس سرکه بنوشد با زنی دانا و درستکار و صاحب خانه ازدواج می کند و از سوی دیگر ممکن است بیانگر مرگ و سقوط باشد. برای کسانی که آن را بر زمین می ریزند غمگین و نگران می شوند و در اینجا مهمترین چیزی را که در تعبیر این خواب برای امام محمد بن سیرین آمده است که از کتاب تعبیر خوابهای بزرگ ایشان استخراج می کنیم ذکر می کنیم. فرهنگ تعبیر خواب.

تعبیر خواب دیدن سرکه در خواب ابن سیرین

ديدن نوشيدن سركه در خواب، چيزهاي خوبي دارد

سرکه: در خواب پول و تقوا است با کسب برکت و عمر طولانی و کم لهو و نشاط.

سرکه نیز به پسر و زن اشاره دارد و یا حصول کار است و ممکن است حاکی از امنیت از ترس و احتیاط از دشمنان باشد، هر که سرکه بنوشد از حیله در امان است و هر که به نوشیدن آن ادامه دهد دلیل بر قوت اوست. ایمان و تحمل سختی‌های عبادت و سرکه دلیل دوستی مفید و استوار در کار است، زیرا از نام خلیل گرفته شده است.

نوشيدن سركه دليل بر حصول مهبل است، زيرا دندان ها را پاك مي كند و ضرر را از آنها مي زدايد، اگر زنداني بنوشد آزاد مي شود و اگر بدهكار يا مضطر را ببيند نجات اوست. از آنچه در اوست.عدم تعادل نشان دهنده تلاش در امر رسیدن به هدف، تلاش و کوشش سخت در زندگی است.

هر که از سرکه بخورد، اهل برکت است، یا پسری است که بخواند و بفهمد، و هر که در خانه یا محل کارش زیاد ببیند، پول حلال به او می رسد. انس می‌گوید و هر که دید سرکه از خانه بیرون می‌آید، دلیل بر مسافرت برخی از نزدیکانش است، و نیز دلیل بر آشفتگی در تجارت و رفت و آمد است.

هر کس در خانه خود سرکه بسازد، دانشمندی است که به تجربه خود سود می رساند و هر که سرکه بخرد در خود بلندی پیدا می کند و هر که ببیند مردم به جای آب سرکه می نوشند، دلیل بر وسعت آن است. حال و روزی در دستشان زیاد می شود و هر که برای معالجه سرکه بیاشامد آنچه را که در عمرش می آید شفا می دهد و هر که قدری از آن بر سرش بریزد ولایت او می شود.

سرکه و سکریج آن و چادر است، پس هر که از او چیزی بخرد، با دختری نیکو ازدواج می کند و از آسمان باران سرکه می بارد، زیرا آن روزی است که بر اهل آن محل تقسیم می شود و هر که سیراب کند. درختان با سرکه، این گواه باروری سال و ظرفیت محصول است.

دیدن سرکه در خواب به معنای شر است

دردی از سرکه مالی کم نفع، افتاده یا ضعیف یا ضعیف الایمان است که به ندای دل اقتدا کند و خود را بخواهد و هر که به جای آب سرکه بیاشامد با اهل خانه دشمنی کند. ; زیرا بر خلاف مردم در آنچه می نوشد، و نوشیدن آب مخلوط با سرکه دلالت بر نفاق دارد که دلش را پر می کند و نوشیدن آن به جای آب دلیل بر سایه های تقرب است.

هر کس سرکه را بدون خرید و هدیه بگیرد، مال حرام بگیرد یا زنش را متهم به باطل کند، یا رسوایی به پا کند.

هر کس در زمین گودال های پر از سرکه ببیند، دلیل بر فریبکاری است که به او بسته می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا