تعبیر خواب دیدن گندم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گندم در خواب ابن سیرین

دیدن گندم در خواب به خصوصیات زن از زیبایی ظاهر، اخلاق نیکو یا کسب مال و رزق و روزی وسیع اشاره دارد و از این رو تعبیر خواب دیدن گندم در خواب برای کسانی که در خواب هستند تعبیر خوبی را در بر می گیرد. آن را در خواب دیدم، خواه با خریدن یا فروختن آن، یا دیدن سبزه از آن، اما در برخی موارد ممکن است به معانی بدی اشاره داشته باشد و در اینجا مهم ترین مطالبی را که امام محمد بن سیرین فرموده اند، ذکر می کنیم. در مورد چنین خوابی که از کتاب معجم بزرگ تعبیر خواب و کتاب تعبیر خواب او می گیریم.

تعبیر خواب دیدن گندم در خواب ابن سیرین

دیدن گندم در خواب، بیانگر آن است که از پول و فرزند روزی حلال به دست می آورد، بسیاری اضطرارند و هر که آرد جو را خمیر کند مؤمن است و بر مخالفان خود صاحب اختیار و مال و غلبه می شود.

و هر کس گندم بخرد، مال و مال و مال و گرانی دارد، و هر که گندم را به جو بفروشد، قرآن را جایگزین مو کند، و خوشه های سبز گندم گواه باروری در سال است، از آن بهره می برد. هر کس خوشه گیاهی را که صاحبش معلوم است بچیند، مالی که از صاحبش پراکنده می شود، دریافت می کند، و هر کس در وقت خود بذر گندم بکارد، کار نیک انجام داده است.

و هر کس خود را ببیند که گندم را در آب جوشانده، هم می‌زند، این دلیل بر انجام شعائر و نیکی شما در این امر است. به طوری که گندم یکی از شریف ترین غذاهاست.

و هر کس گندم سبز و مرطوب بخورد در تفسیر صحیح است و در دین زاهد است و هر که بیند که زراعت را می شناسد کار او در دین و دنیایش است و از آنچه بیننده استنباط می شود. از گفتار شنیده شده، اگر بدهی او ثواب کارش به نسبت آن کشت و سود و مقدار آن باشد، و اگر در دنیای خود بود، این کار و مال اوست که جمع کرد، و هر که گوش هایش را دید. گندم و غلات از آنها بیرون نیامد، این گواه بر این است که آن پول همچنان آن را پس انداز می کند، اگر از بین رفت آن را به نفع او خرج کنید.

و هر کس گندم بکارد عملی می کند که برای رضای خدا باشد و هر که در کشت آن بکوشد با نفس و دشمن جهاد کند و هر که بذر بکارد همسرش باردار می شود.

و هر کس بذر گندم را در وقت خود بکارد، این کار اوست و خیری که به دست می آورد. تقوا گرفت و اگر کاشت رشد کرد، کارش مقبول است و اگر درو کرد ثواب دارد.

هر که ببیند خوشه های گندم خشک شده، این دلیل بر بی حاصلی سال است و هر کس گندم را در زمینی که مال او نیست شخم بزند و صاحب آن را بشناسد، با همسرش ازدواج کند و هر که گندم خشک زیادی بخورد تا آن زمان. دهانش پر از آن شود، منفور خواهد شد و هر کس ببیند شکم یا پوستش از گندم پر شده یا پخته شده، دلیل بر مرگ اوست.

و هر کس گندم به دست آورد یا در خواب به آن نیاز داشته باشد، دلیل بر زیان و فقر و خواری است.

هر کس گندم بکارد و به جای آن جو بکارد، نشانگر نفاق بیننده است، زیرا ظاهرش با آنچه در نفسش است متفاوت است، و این دلیل بر مرگ پیر است و اگر سبز باشد، مرگ جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا