تعبیر خواب دیدن درو و برداشت محصول در خواب

تعبیر خواب دیدن درو و برداشت محصول در خواب را ارائه می دهیم.دیدن برداشت محصول در خواب تعابیری را به همراه دارد که در مجموع بر اساس آنچه که فرد خواب می بیند، بین خیر و شر است. در مبدأ آن ممکن است محصولات در مقابل او افتاده باشد و شخص خواب از این محصولاتی که برداشت کرده است بخورد یا بخشی از آنها را بفروشد.این جزئیات به طور کلی در کتب مربوط به توضیح معانی رویاها توضیح داده شده است. واژگان در تعبیر خواب، و تعبیر خواب های بزرگ.

تعبیر خواب دیدن درو و برداشت محصول در خواب

ديدن خرمن، به آسان كردن سختي ها و به دست آوردن روزي فوري از مال و حكمت است، هر كه در يكي از بازارها خرمن را ديد، سود اهل آن زياد شد و سود در ميان آنها چرخيد و ميوه در خواب گواه است. وصول به خیر و معرفت و ثمره صاحب آنها دلیل بر فرزند و همسر و قراردادهای تجاری و مال است و ثمره آن پول و شرف نو است و ثمره آن غریب است، چون گواه کشور یا کار اوست. در کشوری غریب

و هر کس خود را در حال برداشت میوه ببیند و بعد از آن بخورد تا مزه آن شیرین باشد، بینش نشان می دهد که روزی و منفعت به دست می آورد و کار و دانش مفیدی به دست می آورد، پوسته یا سنگ با دیدن او نشان می دهد که از راه حلال مال به دست آورده است. که آلوده به هیچ شبهه ای نیستند.

و اما ریختن محصول در جریب های شخم: این کمال کاشت و نیکویی آن است و خرمن به ثواب و پاداشی است که دروگر به دست می آورد و هر که از درختی غیر آن درو کند. از میوه ها داماد صالحی می گیرد که برای او شایسته باشد، و اگر در درختان کوهستانی باشد که مالک آن کسی نیست، پایان است، علم و رزق و خرمن هدیه خداوند است و هر کس در مزرعه درو شده راه برود در صف مجاهدان قدم می زند.

و هر کس در خواب ببیند که میوه‌های گوناگون برداشت کرده است، در بسیاری از زمینه‌ها علم سودمند به دست می‌آورد، و هر که نشسته محصول را درو کند، بی‌خسته روزی می‌یابد، و هر که در زمستان یا در زمان‌های دیگر درختان مثمر ببیند. خرمن و رسيدن، گواه به دست آوردن مال است كه پس از او هرگز فقير نخواهد شد و خوردن ميوه ها دليل بر قوت تقوا و ظلم عجم و زن و مرد است.

و هر کس ثمره های محبوب خود را درو کند، به اندازه میوه و سختی به دست آوردن آن، از خستگی، آبی می شود.

هر کس زراعتی را دید که در کشوری در حال جنگ بود، دلیل بر مرگ عده ای از مردم در آن مکان به اندازه برداشت میوه است، برداشت بی موقع دلیل بر مرگ است یا جنگیدن اگر در کشت سبز باشد مرگ جوانان است و اگر در کشت سفید باشد مرگ پیران است.

و هر کس میوه ای بچیند و بخورد و طعم آن را ترش ببیند و آن را انکار کند، دیدن آن نشان می دهد که از منابع حرام کسب درآمد کرده است و هر که میوه ای از درختی که از آن نیست بچیند به کار حرام ادامه می دهد. برای او و چیدن میوه از ریشه درخت دلیل بر نزاع است و هر کس درختان را در موسم ثمره ببیند پس آنچه را در آن است درو کرد زیرا او مردی است که خود را فریب می دهد و چیدن می کند. ثمره آن مرگ و هلاکت است اگر در فصل زمستان باشد.

و هر کس بعد از برداشت میوه بسیار جمع کند و از آن دزدیده شود، دلیل بر آن است که مال او در کاری که سودی ندارد از بین می رود، منفعت، و پراکندگی میوه ها پس از برداشت، دلیل بر پخش شدن است. از قراخه و برخی در میان پدر و مادر و خویشاوندان.

درو: اوست که کاشت را درو می کند، دید او حکایت از وقوع فتنه دارد، و همه دروگران اگر در سبزه کاشت فرود آیند، نشانگر عذاب است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا