تعبیر خواب دیدن سرباز در خواب توسط ابن سیرین

علمای تعبیر تعبیر خواب دیدن لشکر سرباز در خواب را ابن سیرین قرار داده اند و تعبیر رؤیت اجتماع لشکریان و تجمع لشکریان در اردوگاه را نیز بیان کرده اند که مهمترین تعابیر را برشمردیم. از این جهت برگرفته از فرهنگ تعبیر خواب و تعبیر خواب بزرگ.

تعبیر خواب دیدن سرباز در خواب توسط ابن سیرین

سربازان: آنها در خواب فرشتگان خدا هستند که حامل رحمت و نیکی هستند و سربازان خدا و سربازان او هستند، پس هر که ببیند در دربار یکی از پادشاهان سرباز شده است، مأموریت می یابد. کشوری از اعراب بدون تلاش در آن، و هر که نام خود را در دادگاه نظامی ثابت کند، خوب می شود، به آن امیدوار بود، و شاید به خوبی هایی که هرگز به آن امید نداشت، رسید.

و هر کس در میان بندگان ببیند که سرباز شده است، اربابش او را با رهایی یا تخفیف او گرامی می دارد، و هر که ببیند سربازان در کشورش مستقر شده اند، نشانگر هلاکت ستمکاران و حمایت صالحان است. هر که چند سرباز ببیند بر مخالفان او پیروز می شود.

و هر کس ببیند که یکی از سربازان شلاق در دست دارد، یا ببیند که او را تیراندازی می کند، نشان دهنده رزق و روزی خوب است، و هر که ببیند سربازان از سمت عراق و یمن یا شام می آیند، نشانگر اختلاف در کلمه است. یا حق

و هر که لشکر بسیار و تجهیزات ببیند با لشکری ​​اندک ملاقات کند، این دلیل بر پیروزی گروه اصغر است و هر که تعداد لشکریان را بداند و به صد یا هزار یا پنج هزار رسید. این گواه بشارت پیروزی نزدیک بر اهل ظلم و فجور است و شاید کلمه صد بیانگر آن باشد که خداوند در آغاز هر قرن بر قوم قوم ستمکار چه می کند.

و هر کس لشکریان را بر سر خود ببیند که برخی از پیامبران یا یکی از صالحان از پیامبران است، این نشانگر حمایت موحدان است، و هر که ببیند سربازان از همه جا فرود می آیند، نشانگر باران است و گفته شد: لشکریان. پیروزی برای مؤمنان و شکست برای کافران است.

هر کس در خواب ببیند که در لشکرگاه سرباز شده و بیمار است، دلیل بر مرگ اوست، و لشکریان مردمی هستند که در تشییع جنازه او راه می‌روند، و جمع شدن لشکر برای سالمان، دلیل بر افتادن است. به خواری و رسوایی که در میان مردم منتشر می شود و هر که اردوگاهی را که در آن سرباز است ترک کند، گواهی بر منقضی شدن آن است.

و هر که ببیند لشکریان در حال جنگیدن در میان خود است، این نشانگر ناامیدی و اندوهی است که در میان ساکنان آن مکان فرا می گیرد، و دیدن لشکریان بسیار، بیانگر ترس و گسترش بلا و وسوسه است، و غلبه بر سپاهیان، فرشتگان خدا هستند. که در عذاب تخصص دارند

و هر که سربازان بیدستر را ببیند، دلیل بر طولانی شدن بیماری است و هر که مرض داشته باشد، دلالت بر مرگ او دارد، به ویژه اگر از آب آن بنوشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا