تعبیر خواب دیدن میوه چیدن در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن میوه چیدن در خواب ابن سیرین

دیدن میوه ها در خواب دارای معانی زیادی است که در مجموع بین خیر و شر، بسته به چیزی که خوابیده در خواب می بیند، میوه ها یا فروش بخشی از آنها است، همه این جزئیات و بیشتر دارای توضیحات مفصلی است که توسط امام محمد بن سیرین ارائه شده است. رحمت خداوند متعال که در مطالب این مقاله قرار می دهیم.

تعبیر خواب دیدن میوه چیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن میوه چیدن جنبه های خوبی دارد، یعنی:

میوه در خواب بیانگر حصول خیر و معرفت است و ثمره برای صاحبان آن دلیل بر فرزند و همسر و پول و عقود تجارت و مال و عمل صالح و یا پدر و مادر و خویشاوند بودن و شادی ها و شادی ها است. شفای بیماری هایی که به آنها می رسد و هر که میوه ها را در حالی که نرسیده ببیند، بینش او حکایت از رزق و روزی دارد و جمع شدن میوه ها در مکانی دلیل بر آشنایی و محبت است.

و هر کس در خواب ببیند که میوه ای چیده و بعد از آن خورده و مزه آن شیرین بوده است، بینش نشان می دهد که روزی و منفعت به دست می آورد و علم مفید به دست می آورد. اگر حرام بود و در موقع رسيدن بود، خير فوري است كه چيدن به آن مي‌رسد و اگر به وقت خود نباشد بعد از مدتي منفعت مي‌گيرد. زمان، و این تا زمانی است که زمان میوه نزدیک شود یا بعد از آن.

و هر کس خود را در حال چیدن از درختی غیر از میوه های آن ببیند، داماد صالحی برای او کافی خواهد بود.

و هر کس در خواب ببیند که میوه های گوناگون چیده است، از مردانی که در فقه و علم خطرناک هستند، علم مفیدی به دست می آورد.

خوردن میوه های تمام شده حکایت از دین و غلبه بر مردم عجم اعم از زن و مرد دارد، از رزق و روزی بسیار غافل شد.

تعبیر خواب دیدن چیدن میوه هایی که دارای جنبه های شیطانی است، یعنی:

هر که ببیند میوه ای چید و خورد چون طعم آن را ترش یافتی و نپسندیدی، دیدش حکایت از آن دارد که از حرام مال به دست آورده است یا رقابت زنان و مردان غیر عرب یا امام یا امام است. گنگ آن ها، و میوه آن بزرگ است، روزی که در آن شبهه یا تاریکی است و چه بسا به او داده نشده باشد، زکات و پراکندگی میوه ها دلیل بر گسترش کینه و کینه بین والدین و خویشاوندان است. .

و هر کس در خواب ببیند که میوه ای از درختی چید که از آن درخت نیست، بر چیزی که برایش حلال نیست اصرار می ورزد و چه بسا چیزی را که حق او نیست طلب می کند و میوه را از آن می چید. ریشه درخت دلیل بر اختلاف با مرد بزرگوار است، مال فراوانی دارد و اگر چیزی از آن بیرون بیاورد، به همان اندازه که استخراج کرده، پولش بر آن مرد تلف می شود.

و هر کس در خواب ببیند که میوه های زیادی جمع کرده و از آن دزدیده است، بینش نشان می دهد که در امری که به نفعش نیست، مالش از بین می رود.

و هر کس در خواب ببیند درخت مثمری را که در خانه اش بود قطع کرد، رؤیتش بیانگر انکار خیر بسیار است که در اختیار او قرار گرفته است و میوه آن سود فراوان و زیان آن ضرر و فروختن آن است. حاجت و غنيمت خريدن آن است و بى موقع چيدن ميوه ها ضرر معيشتى و فساد محصول است و خوردن ميوه هاى آسيب ديده گرسنگى و اندوهى است كه خورنده از آن رنج مى برد، ميوه سياه خوب است و ميوه زرد رنگ. بیماری و یک توهم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا