تعبیر خواب دیدن سینه های مرد در خواب ابن سیرین

دیدن سینه مرد اگر در خواب بر اساس آنچه دیده شده است معانی زیادی دارد، ممکن است ببیند که سینه ای دارد که دقیقاً شبیه سینه های زنان است، زیرا ممکن است طول یا اندازه و شکل آن نیز افزایش یابد. و چه بسا یک سینه اضافی برای او رشد کرده باشد یا یکی از سینه ها افتاده باشد کسانی که با او هستند، زیرا ممکن است خود یا سایر مردان را در حال شیر دادن یا شیر دادن ببینند و در اینجا مهمترین تعبیر چنین چیزی را نشان خواهیم داد. خوابی که امام محمد بن سیرین رحمه الله ذکر کرده است.

خواب دیدن سینه های مرد در خواب

تعبیر خواب دیدن سینه های مردی که چهره های نیکو دارند که عبارتند از:

سینه زن مرد و محرمات زن او از دختران و خواهران است، پس هر که ببیند سینه‌اش بزرگ شده و به استخوان رسیده است، دید او نشان می‌دهد که با یکی از محرمانش فحشا کرده است، زیرا سینه جزء پوست اوست پسر قوی و با علم و دانش اگر چه فقیر باشد نشان دهنده پیشرفت در حال اوست که طول عمر یک جوان است و اگر زن جوانی ببیند نشان دهنده حاملگی اوست و زایمان.

و هر کس در خواب ببیند که زنی را شیر داده و زن حامله دارد، پسری به دنیا می آورد و اگر صاحب بینا زن باشد دختری به دنیا می آورد و هر که طولش را زیاد کند. سینه‌های او با حالت معتدل و ظاهری نیکو، دلیل بر آنچه از مال و فرزند و شاید آن مال است، و سینه‌های بزرگ دلیل بر آنچه سینه بزرگ نشان می‌دهد.

هر کس در خواب ببیند که با سینه هایش بزرگ شده است، بیش از او صاحب دختر می شود، و شیر مادر در مرد، دلیل بر زیاد شدن مال و مال است، و ممکن است حکایت از عاقبت و مقامی بزرگ داشته باشد. گشایش دنیا بر او، و گفته شد: سینه‌های مرد گواه مقام و سلامت و بیماری اوست و چه بسا برادران و یاران و همسران و فرزندان او باشند.

هر کس در خواب ببیند که سینه‌هایش مانند سینه‌های زنان شده و شیر می‌چکد، بینش او نشان می‌دهد که می‌تواند حوائج و نیازهای خانواده‌اش را تأمین کند و آنچه را که از زنان لازم است، انجام دهد.

و گفته شد: سینه ها رزق وسیعی است از مرکبات و تخم شترمرغ، یا کنیزان ملکی هستند، و این ممکن است بر پدر و مادر دلالت کند، و گفته شد: سینه مرد سخاوتمند و رزق شراب است. اگر حاوی شیر باشد.

تعبیر خواب دیدن سینه های مردی با چهره های شیطانی که عبارتند از:

و هر کس در خواب ببیند که سینه‌اش فاسد شده یا به آفتی مبتلا شده است، این دید بر محرمانش می‌افتد، پس جمال او از جمال و فساد آنان است، ضربه زدن به سینه‌اش دلیل بر پیروی از هوای او و خشم خداوند متعال است. و اگر بیننده پیر باشد از کسانی که می شناسد خبر بدی می شنود.

و هر کس در خواب ببیند که سینه‌اش دراز شده تا زشت شود، در صورت ابتلا به بیماری، دلالت بر مرگ فرزندان دارد.

و هر کس در خواب ببیند که یک یا هر دو سینه او افتاده است، بینش او حکایت از مرگ فرزندان دارد، یا غم و تنگدستی است، مخصوصاً در بین زنان شیرده، و هر کس یکی از سینه هایش را از دست بدهد، دخترش بمیرد و سینه ها خشک شود. از شیر نشانه از دست دادن یا آسیب به پول است.

و هر کس ببیند که سینه اش از شیر بیرون آمد و آن را نوشید، نشان می دهد که روزی او صرف مردمی غیر از اهل بیتش می شود و سینه مرد فرزندان و نزدیکان او هستند که به او نفعی ندارند. و هر کس ببیند سینه اش آهن یا مس شده است، دلالت بر مرگ فرزندانش دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا