تعبیر خواب دیدن انجیر در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن انجیر در خواب

تعبیر خواب دیدن انجیر در خواب، خوردن و خریدن انجیر در خواب، دیدن درخت انجیر، کاشتن آن و بریدن آن در خواب یا در خواب را ارائه می دهیم.یا شر و این همان چیزی است که در این مقاله توضیح داده خواهد شد. .

تعبیر خواب دیدن انجیر با صورتهای بهتر از آنها:

انجیر مال زیاد است یا ثروتمندی است که مال بسیار دارد و خوردن از او دلیل بر نسل بسیار است و بعضی گفتند انجیر روزی است که از کشور عراق می آید و اندکی حلال است. پول بدون تقلب و فریب در جمع آوری آن، و مفسران گفتند که دیدن انجیر به خودی خود خوب است، زیرا به خدا سوگند به آن، زیرا بزرگ تنها با بزرگی مانند او می تواند قسم بخورد.

هر که در خواب ببیند انجیر زیادی در ظرفی جمع می کند، دیدنش نشان می دهد که از مال حلال رزق و روزی می گیرد، حال یا سعادت و زندگی آسوده و نعمتی است که به دنبال آن لذت می آید.

و هر کس انجیر سیاه را در زمان خود دید، نیکو به دست آورد، و سفید آن بهتر از سیاه است، و میوه انجیر صالح همه نیکو است، و چیدن انجیر، رزق و روزی و مالی با کار آسان است، و افتادن بر زمین، روزی وسیعی است که صاحب آن درخت به دست می آورد و خریدن میوه های آن دلیل بر کسب روزی است.

و هر كه خود را در حال تقسيم انجير يا انفاق ببيند، دين او حاكي از دين نيكو اوست كه به سبب انفاق زياد در نهان يا آشكار است.

و هر که ببیند انجیر در دیار یا خانه‌اش زیاد شده است، خیر و امنیت نصیبش می‌شود، و برکات فراوانی بر او نازل می‌شود، زیرا این درختان برکت دارند، به فرموده خداوند متعال: {و هذا الوادة الامین}. .

تعبیر خواب دیدن انجیر با صورت شیطانی از جمله:

انجیر گاهی به مرد بداخلاق وفادار به دشمنان اطلاق می‌شود، زیرا برای آنها منفعتی است که برای رسیدن به هدف خود به آن متوسل می‌شوند، زیرا درخت انجیر پناهگاه مارها است و برخی از مفسران از جمع‌آوری انجیر توسط مارها متنفر بودند. گفتن که دلیل بر غم و اندوه است و داستان آدم و حوا را در قول خدای تعالی نقل کردند و بعضی گفتند برای کسی که آن را بخورد یا چیزی از آن به دست آورد یکسان است.

و هر که در خواب ببیند انجیر خورد، اندوهگین و مضطرب می شود و ممکن است از امری پشیمان شود.

و هر کس انجیر را به سوگند باطل بیفتد، دلالت بر نزاع و غم و قهقرایی در مقامی بالاتر یا بلند به پایین و پایین دارد و خوردن آن حاکی از پشیمانی از امری بزرگ است.

و هر کس ببیند که انجیر می خورد و به فساد آن یقین دارد، بینش نشانگر زیان او در تجارت است، اگر حرفه ای بود، اگر مریض بود مرد، و اگر توانگر بود فقیر شد، و بیع. انجیر ورشکستگی است که به دنبال آن بیع مال است یا نیاز پس از غنی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا