تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کم شدن اذان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کم شدن اذان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب کم شدن اذان (هرکه در خواب ببیند که در اذان کم و تغییر می کند)

تعبیر دیدن کم شدن اذان (کسی که ببیند در اذان مفقود یا تغییر کرده است) در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که اذان را از دست می دهد یا آن را تغییر می دهد، به قدر آن کاهش یا تغییر اذان بر مردم ستم کرده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن کم شدن و تغییر اذان در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب کاهش و تغییر اذان.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا