تعبیر خواب دیدن نان یا گوشت در خواب ابن سیرین

معرفی

جزئیات زیادی در مورد چنین رؤیایی وجود دارد که فرد خوابیده می تواند ببیند، زیرا ممکن است ببیند که نان یا قرصی خورده است و غذا روی سفره یا در راه بوده است و همچنین می تواند گوشت حیوان یا یک حیوان را بخورد. انسان است و در اینجا صادق ترین و نزدیک ترین به واقعیت را که امام محمد بن سیرین رحمه الله ذکر کرده است ذکر می کنیم.

تعبیر خوردن نان یا گوشت

تعبیر دیدن نان در خواب

تعبیر به غذا خوردن بسیار است، پس هر که ببیند گرسنه است و خورد خوب است، گرسنگی بهتر از سیری است و سیر کردن بهتر از تشنگی است و هر که ببیند با کسی به ناهار دعوت شده است و نمی کند. وقت آن را بدان، رؤیت او حکایت از سفر و سفر او به مکان دور دارد، و این صادق است به قول خداوند متعال: «ما از این سفر خود مصیبت دیدیم.» اگر دعوت در وسط بود. روز یا در وقت مرسوم ناهار نشان می دهد که صاحب رؤیا از نگرانی یا خستگی آرام گرفته است، قصد فریب دعوت کننده را دارد، اما موفق نمی شود و پیروز است.

و هر که در خواب ببیند که غذا یا نان خورده و هضم کرده است، با عزم راسخ روزی خود را می جوید، پس خود و توانایی خود را در پیشه خود رشد می دهد، روزی او در آن ناحیه یا شهر تمام شد و ممکن است بر مرگ او دلالت کند.

و اما کسی که ببیند در راه بازار یا کار لقمه‌ای نان می‌خورد، دلیل بر این است که عمرش نزدیک است، چون از آن کم است، و هر قدر که خرده‌ها باشد سنش کم می‌شود. ظرفی که قناعت و خشنودی را به دست می آورد، مگر اینکه در ظروف طلا یا نقره یا چیزی باشد که خوردن با آن حرام است، زیرا دلیل بر کسب درآمد از حرام و چه بسا غرق شدن در قرض و خوردن در میان مردم است. شهوت، فرو بردن آنچه باید جویده شود با قرض کوتاه مدت، و جویدن آنچه که باید از روی بی احتیاطی بریده شود، در کار و با دست راست خوردن، پیروی از سنت است، و او نیز در خوردن کدو است و اگر با دست چپ غذا بخورد با دوست و ولی دشمنش دشمنی کرده است و خوردن ترافل شفای بیمار است و ازدواج برای مجرد که کسب مال و علم و رزق است.

تعبیر دیدن گوشت خوردن در خواب

دیدن گوشت زیاد، نشانة بدبختی زن است و اندکی از آن مصیبت نزد خویشاوندان است، و هر که گوشت گاو بخورد، مال حلال می شود، و دیدن گوشت خام بدون خوردن آن شر و تباهی مال است. با همراهی پیرمردی بخورد، قدش بلند می شود، و اگر از پول شتر بخورد، از دید دشمن بزرگ و هراسناک، زیان می بیند.

و اما کسى که در خواب دید که گوشت خود را خورد، کارش مختل شد و از مالى که پس انداز کرد خورد، مرد گودال دروغگو است و زن اگر گوشت دیگران را بخورد. با او خواهد افتاد و خوردن گوشت زن دلیل بر گذران زندگی او از پول زهرش است، زناکار است و خوردن گوشت مرد در تعبیر مثل گوشت زن است و گوشت جوان در تعبیر قویتر از گوشت پیر است، هر که ببیند گوشت زبانش را می خورد نیکی می کند یا از آن سود می برد و ممکن است دلالت بر سکوت مرد و غیر او باشد. دخالت در امور دیگران

و اما کسى که ببیند گوشت سر مردم را خورد یا به دیگران اطعام کرد، از افراد نامدار مالى به او داده مى شود، یا مکانى معروف، زیرا بزرگان و نامداران مردم به آنجا مى آیند. منطقه، و گفته شد: هر که در خواب ببیند که گوشت خود را خورده است، به مقام بزرگی مبتلا می شود، جذامی که از حرام مالی به دست آورده است، پس اگر آن غذا در بدن مصلوب اثر داشته باشد، آن مال از شخص بلند مرتبه ای به دست می آید، اگر ردی نداشت، از خانواده یا دیگران غیبت کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا