تعبیر خواب ابن سیرین – خواب امامی که نشسته نماز می خواند در حالی که مردم در خواب ایستاده اند.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب امامی که نشسته نماز می خواند در حالی که مردم در خواب ایستاده اند.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب امامت (کسی که ببیند امام است و با مردمی که در خواب نشسته اند نماز می خواند)

تعبیر رؤیای شخصی که خود را امام می بیند و با مردم نشسته در خواب نماز می خواند ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که با مردمی که ایستاده نشسته اند به امامت نماز می خواند، در امری که به آن رسیدگی می کند کوتاهی می کند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب کسى که در خواب دید امام است (در خواب ابن سیرین) تعبیر خواب اقامه نماز.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا