تعبیر خواب دیدن حجرالاسود – بوسیدن

معرفی

جزئیات زیادی وجود دارد که حجر الاسود در آنها دیده می شود و تفسیرها بر حسب آنها متفاوت است، از جمله آنچه که خواب دیده از بوسیدن یا لمس سنگ می بیند و همچنین ممکن است ببیند که آن را از جای خود حرکت داده است، بنابراین تعجب می کند. در مورد تعبیر موجود، تعبیر دیدن حجرالاسود چیست؟؟؟ تعبیر دیدن دست زدن یا بوسیدنش چیه؟؟؟ حرکت سنگ از جای خود بد است یا خوب؟ پاسخ این سؤالات و سؤالات دیگر را به امام محمد بن سیرین رحمه الله می یابیم.

دیدن حجرالاسود

تعبیر دیدن حجرالاسود در خواب

امام ابن سیرین می‌فرماید که دیدن حجرالاسود در خواب نشانه‌های زیادی دارد که بر حسب جزئیات خواب متفاوت است.

 • هر کس حجرالاسود را در خواب ببیند برای ادای حج به خانه خدا رهسپار شده یا شاید برای ازدواج یا تجارت به آنجا رفته است و حجرالاسود ممکن است حکایت از محبت فرزندان و همسر و دوستان داشته باشد یا برای روزی دادن باشد. خدمت و کمک به پادشاهان، شاهزادگان و مناصب عالی.
 • و گفته شد: حجرالاسود در خواب دلیل بر عهدنامه و بیعت با پادشاهان و خلفا یا شاید دلالت بر توبه و بازگشت به سوی خدا و هدایت به دست عالم یا امام و دیدن آن در خواب ممکن است بیانگر درخواست صاحب آن برای شهادت و قیام از این زندگی باشد و ممکن است آن را بدست آورد و به شهادت برسد.
 • هر کس در خواب ببیند حجرالاسود را در خواب گرفته یا حمل کرده است، دیدنش نشان می دهد که پیرو مذهب شیخی از حجاز است یا از یکی از آنها تقلید می کند.
 • و هر که در خواب ببیند که حجرالاسود را بریده است، سعی می کند مردم را بر عقیده خود جمع کند و آنان را به آن متقاعد کند.
 • هر کس در خواب ببیند که مردم حجر الاسود را گم کرده اند و برای جستجوی آن جمع می شوند و سپس آن را در جای خود می یابند یا در جای دیگری می یابند و به جای خود باز می گردانند، مردی است که به اعتبار دین و عقیده خود معتقد است. و مفسده آن را در میان دیگران، و اعلام می کند که اگر صاحب بینش از اهل علم باشد و شاهد آن رؤیت باشد، بیانگر آن است که علم بسیار دارد، ولی از شاگردانش پنهان می دارد و به آن نمی آموزد. به هر کسی.
 • و اگر دید که با حجر الاسود مصافحه کرد، دید او حکایت از این دارد که برای ادای حج یا عمره به کعبه می رود، و گفته شد: دست زدن به حجر، مثال و هدایت است.
 • و هر که ببیند رنگ حجرالاسود به سفید یا برعکس تغییر کرده است، بیانگر تبدیل زندگی بیننده از خستگی به آسایش و از اضطراب به آسایش و از فقر به ثروتمند است مانند سنگ در نزول. از شیر سفید و از گناهان انسان سیاه شد.
 • تفسیر رؤیای بوسیدن حجر الاسود

 • هر کس در خواب ببیند که حجر الاسود را بوسیده و توانسته است به آن برسد، دیدنش بیانگر آن است که از سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیروی می کند، چنان که آن حضرت به همان اندازه که می پذیرفت. توانست و اصحاب بزرگوارش در این امر از او پیروی کردند، پس دانستند که آن سنگی است که ضرری ندارد و سودی ندارد جز اینکه نمونه است. ناتوانی در رسیدن به آن گواه رسیدن به اهداف و مقاصد و دستیابی به مطلوب است.
 • همچنین ممکن است رؤیت بوسیدن حجرالاسود دلالت بر حج یا عمره کند، زیرا معمولاً زائران می توانند این کار را انجام دهند و همچنین ممکن است بیانگر رسیدن به مطلوب و راه حل های برکت در پول و فرزند باشد.
 • به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد که مسح سنگ کفاره گناهان است اگر در رؤیت دیده شود دلیل بر توبه و آمرزش گناه است انشاءالله ممکن است دلالت بر ازدواج نیز داشته باشد. ، انتخاب خوب یا شکافی از اتحاد مجدد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا